лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 2.9. Соціальне партнерство


2.9.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Зміст теми розкрито в літературних джерелах (21, с. 82—86, 23, 27, 35, 39, 40).
Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування сутності соціального партнерства, яке являє собою такий тип і систему відносин між роботодавцями і працівниками, при якому в межах соціального миру забезпечується узгодження їхніх важливіших со­ціально-трудових відносин. Функціонування системи соціального партнерства здійснюється на тристоронній (трипартизм) співпраці спілки підприємців (підприємців), тобто роботодавців, профспілок та органів державної влади.
Мета соціального партнерства полягає в прагненні держави, роботодавців і найманих працівників досягти загального блага в суспільстві через підвищення продуктивності праці, розвиток науково-технічного прогресу, збільшення валового національного продукту, підвищення рівня життя.
Відповідно до принципів, розроблених Міжнародною організацією праці (МОП), соціальне партнерство повинно ґрунтуватися на демократичних засадах: свободі, справедливості, плюралізмі, бажанні сторін досягти взаєморозуміння в прийнятті спільних рішень, наданні можливості брати участь у виробленні цих рішень. Держава забезпечує правове регулювання взаємовідносин між партнерами, організує і координує переговори, встановлює, гарантує і контролює дотримання мінімальних норм і гарантій у сфері праці та соціально-трудових відносин (умови оплати праці, відпочинку, соціального захисту населення тощо).
Підприємці (роботодавці), захищаючи свої інтереси і права як власників засобів виробництва, у соціальному партнерстві вбачають можливість проведення погодженої технічної, економічної політики без різких потрясінь і руйнівних конфліктів. Підприємці несуть основну відповідальність за результати господарювання, забезпечення належних умов праці і розмірів її оплати та фінансового забезпечення соціального захисту працівників.
Профспілки як захисники і виразники інтересів найманих працівників покликані виборювати і захищати соціальні, економічні та професійні права працівників, боротися за соціальну справедливість, сприяти створенню для людини належних умов праці й життя.
Система соціального партнерства об’єднує можливості держави, підприємців і профспілок для досягнення соціального миру, сприяє створенню належних умов для економічного розвитку країни, позитивно впливає на формування і використання трудових ресурсів. Ця система передбачає розроблення і реалізацію узгоджених економічних і соціальних програм, забезпечення пев­них гарантій щодо оплати праці, робочого часу та відпочинку; регулювання ринку праці та створення необхідних умов для підвищення ефективності зайнятості населення; забезпечення на виробничому рівні згідно з угодами і договорами належних умов для ефективного використання трудового потенціалу.
В Україні система соціального партнерства ґрунтується насамперед на укладанні колективних договорів та угод, веденні переговорів, використанні відповідної процедури розв’язання конфліктів тощо.
При веденні колективних переговорів, укладанні договорів та угод, взаємних консультаціях і контролі, а також вирішуванні колективних спорів необхідно брати до уваги, окрім загальних принципів усієї системи соціального партнерства, деякі специ-
фічні.
У процесі ведення колективних переговорів партнерство повинно ґрунтуватися на:

 1. «трипартизмі», тобто представництві уряду або виконавчих органів влади (держави), профспілок і підприємців;
 2. рівності сторін на переговорах і недопустимості ущемлення прав працівників та підприємців;
 3. довірі у відносинах;
 4. знанні прав та обов’язків кожного учасника та взаємній повазі, недопущенні конфронтації;
 5. відкритості і доступності переговорів;
 6. умінні слухати партнера;
 7. додержанні культури полеміки, дискусії, критики;
 8. обов’язковості і надійності, необхідності завершувати переговори домовленістю.

Укладення колективних договорів повинно ґрунтуватися на таких принципах:

 1. дотримання норм законодавства;
 2. повноваження представників сторін;
 3. рівноправність сторін;
 4. вільний вибір та обговорення питань, які становлять зміст колективних договорів та угод;
 5. добровільність прийняття зобов’язань;
 6. реальність забезпечення зобов’язань, що приймаються;
 7. більша вигода для трудівників у разі прийняття цих колективних угод (договорів) порівняно з попередніми.

При взаємних консультаціях і контролі необхідно дотримуватися таких принципів:

 1. регулярність проведення консультацій у процесі співробітництва;
 2. систематичність контролю і відповідальність;
 3. відповідальність за неподання інформації;
 4. гласність під час здійснення контролю за додержанням договорів, угод.

При вирішенні колективних спорів (конфліктів) необхідно дотримуватися таких принципів:

 1. пріоритетність примірювальних методів, що повинні застосовувати примірювальні комісії та арбітраж;
 2. використання страйку як крайнього засобу вирішення трудового спору;
 3. прагнення сторін до скорішого урегулювання конфлікту і підписання угоди.

2.9.2. План семінарського заняття
1. Сутність, мета соціального партнерства.
2. Принципи соціального партнерства.
3. Суб’єкти соціального партнерства.
2.9.3. Терміни і поняття
Соціальне партнерство; трипартизм.
2.9.4. Навчальні завдання

Запитання і завдання для контролю знань

1. Охарактеризуйте сутність соціального партнерства.
2. У чому полягає мета соціального партнерства?
3. Які принципи соціального партнерства?
4. Охарактеризуйте суб’єктів соціального партнерства.
5. Яке нормативно-правове забезпечення системи соціального партнерства в Україні?
6. Які принципи партнерства в процесі здійснення колективних переговорів?
7. Назвіть принципи, яких необхідно дотримуватися при взаєм­них консультаціях і контролі.
8. Яких принципів необхідно дотримуватися при вирішенні колективних спорів (конфліктів)?
Теми рефератів
1. Соціальне партнерство як система
2. Профспілки як орган робітничого руху.
3. Нормативно-правове забезпечення соціального партнерства в Україні.
4. Зарубіжний досвід соціального партнерства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.