лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 2.5. Управління продуктивністю


2.5.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Зміст теми розкрито в навчальному посібнику (21, с. 43—61). Додаткові джерела (9, 10, 11, 13, 27, 34, 35, 37, 39, 40).
При вивченні даної теми необхідно усвідомити сутність продуктивності і продуктивності праці і взаємозв’язок цих економіч­них категорій. Продуктивність можна розглядати як загальний показник, що характеризує використання ресурсів для виробницт­ва продукції або надання послуг.
Продуктивність праці відбиває сутність ефективності процесу праці. У її визначенні вихідною категорією є праця.
Необхідно звернути увагу на те, що продуктивність праці тісно пов’язана з її інтенсивністю.
Доцільно освоїти значення продуктивності в сучасних умовах. Підвищення продуктивності є вираженням загального економічного закону, економічною необхідністю розвитку суспільства.
Важливим напрямом вивчення теми є визначення результатив­ності праці через правильне обчислення рівня і динаміки продуктивності праці в усіх сферах економіки.
Продуктивність праці вимірюється відношенням обсягу вироб­леної продукції до затрат праці (середньооблікової чисельності персоналу). Залежно від прямого або зворотного відношення розрізняють два показники: виробіток і трудомісткість.
Необхідно засвоїти методику вимірювання продуктивності праці. Знати, що існуючі методи вимірювання продуктивності праці (натуральний, трудовий, вартісний) мають як переваги, так і недоліки. У зв’язку з цим їхнє застосування має свої особливості і сферу дії. У сучасних умовах найпоширенішим методом вимірювання продуктивності праці є вартісний метод, який ґрунтується на використанні вартісних показників обсягу продукції.
Особливу увагу необхідно приділити вивченню факторів продуктивності як рушійної сили, причини, що впливають на певний процес або явище та змінюють рівень і динаміку продуктивності.
Дію факторів, їх виявлення і реалізацію доцільно розглядати в тісній залежності від природних і суспільно-економічних умов.
Необхідно вивчити класифікацію факторів продуктивності: зовнішні і внутрішні. Зовнішні включають політичні, соціальні й економічні аспекти розвитку суспільства; урядові рішення і інституційні механізми; наявність фінансів, транспорту, комунікацій і сировини. Вони перебувають поза контролем зі сторони окремого підприємства.
Внутрішні фактори — це ті, які перебувають в зоні контролю окремого підприємства і поділяються на «тверді» і «м’які».
Виходячи із сутності праці як процесу споживання робочої сили і засобів виробництва всі фактори, які визначають підвищення продуктивності праці, можна об’єднати в такі три групи:

 • матеріально-технічні;
 • організаційно-економічні;
 • соціально-психологічні.

Треба звернути увагу, що серед матеріально-технічних факторів важливу роль відіграє науково-технічний прогрес, поліпшення використання засобів праці. В зв’язку з цим доцільним є подальший розвиток інвестиційного ринку в Україні.
У ринкових умовах важливого значення набувають організаційно-економічні фактори підвищення продуктивності праці, що характеризують ступінь розвитку організації та управління суспільного виробництва, а також соціально-психологічні, що пов’яза­ні з роллю людини в суспільному виробництві і характеризують ступінь використання робочої сили.
Останнім напрямом теми є виявлення і використання резервів підвищення продуктивності, що набуває великого значення в ринкових умовах. Необхідно визначити поняття резервів та їх класифікацію і вміти визначити кількісну оцінку їхнього впливу на продуктивність праці.
Визначити основні напрями програм управління продуктивністю праці та етапи її планування.
2.5.2. План семінарсько-практичного заняття

 • Сутність продуктивності і продуктивності праці.
 • Значення продуктивності.
 • Показники і методи вимірювання продуктивності праці.
 • Поняття і сутність факторів продуктивності.
 • Резерви підвищення продуктивності праці.
 • Роль резервів підвищення продуктивності праці у зростанні інтенсивності виробництва.
 • Програми управління продуктивністю праці.

2.5.3. Терміни і поняття

Праця:

Продуктивність; продуктивність праці; інтенсивність праці; виробіток; трудомісткість; фактори підвищення продуктивності: зовнішні, внутрішні.

Фактори підвищення продуктивності праці:

— матеріально-технічні;
— організаційно-економічні;
— соціально-психологічні.

Резерви підвищення продуктивності праці:

Поточні; перспективні; загальнодержавні; регіональні; міжгалузеві; галузеві; внутрішньовиробничі.
2.5.4. Навчальні завдання

Запитання і завдання для контролю знань

 • Що таке продуктивність і продуктивність праці?
 • У чому полягає значення продуктивності?
 • Охарактеризуйте сутність моделі «пастки» низької продуктивності.
 • Які показники продуктивності праці?
 • Які застосовуються методи вимірювання продуктивності праці?
 • У чому полягає сутність натурального методу вимірювання продуктивності праці.
 • Охарактеризуйте сутність трудового методу вимірювання продуктивності праці.
 • Охарактеризуйте вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди.
 • Які види трудомісткості?
 • Дайте поняття факторів продуктивності.
 • Що таке природні та соціально-економічні умови, в яких реалізуються фактори продуктивності?
 • Охарактеризуйте класифікацію факторів продуктивності і продуктивності праці.
 • Як впливає науково-технічний процес на підвищення продуктивності праці?
 • Які показники технічної озброєності? Як обчислюються ці показники?
 • Розкрийте організаційно-економічні й соціально-психоло­гічні фактори продуктивності праці.
 • Що таке резерви продуктивності праці?
 • Яка класифікація резервів підвищення продуктивності праці?
 • Як оцінюється вплив резервів на підвищення продуктивності праці?
 • Як оцінюється вплив на зростання інтенсивності виробництва?
 • У чому полягає сутність програм підвищення продуктивності праці.

Теми рефератів

  • Значення і роль продуктивності в умовах ринкової економіки.
  • Вплив науково-технічного прогресу на зростання продуктивності праці.
  • Оцінка резервів підвищення продуктивності праці.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.