лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 2.4. Зайнятість населення і безробіття


2.4.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Зміст теми розкрито в навчальному посібнику (21, с. 21—42). Додаткові джерела (1, 4, 7, 10, 13, 15, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 40).
Тема пов’язана з важливим аспектом економіки праці — використанням трудових ресурсів.
Необхідно з’ясувати як економічну, так і соціальну сутність зайнятості. Зайнятість населення є узагальненою характеристикою економіки країни, відбиває досягнутий рівень економічного розвитку, а також відображає потреби людини в самовираженні, у задоволенні матеріальних і духовних потреб через дохід, який особа отримує за свою працю.
Треба розглянути основні положення Законів України «Про зайнятість населення» і «Про загальнообов’язкове страхування на випадок безробіття» як правові підстави для визначення: зайнятих і незайнятих, безробітних і соціального захисту від безробіття. З’ясувати, які є форми і види зайнятості. Звернути увагу на поширення нерегламентованої зайнятості в Україні.
У сучасних ринкових умовах великого значення набуває ви­вчення проблеми безробіття, що являє собою складне економічне, соціальне і психологічне явище. Водночас безробіття — це економічна категорія, яка відбиває економічні відносини, пов’я­зані з вимушеною незайнятістю працездатного населення.
Далі треба розглянути фактори формування безробіття та його види. Розвиток ринкової економіки супроводжується також виникненням і розширенням масштабів хронічного безробіття. Визначити його причини.
Необхідно знати, що у визначенні МОП безробітними є особи у віці 15—70 років (як зареєстровані, так і незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам:

 • не мають роботи (прибуткового заняття);
 • шукають роботу або намагаються організувати власну справу;
 • готові приступити до роботи протягом наступних двох тиж­нів. До цієї категорії належать також особи, що навчаються за направленням служби зайнятості, знайшли роботу і чекають відповіді або готуються до неї приступити, але на даний момент ще не працюють.

Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» безробітними вважаються працездатні громадяни працездатного віку, які за незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів через відсутність підходящої роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості, тобто це особи, що справді шукають роботу та здатні приступити до праці.
Абсолютні показники зайнятості:
1) загальна чисельність зайнятих, безробітних;
2) розподіл зайнятих, безробітних:
— за віком;
— за статтю;
— за освітою;
— за галузями;
— за місцем проживання;
— середня тривалість безробіття у місяцях.
Відносні показники зайнятості:
1) рівень зайнятості;
2) структура зайнятості;
3) рівень безробіття.
Рівень зайнятості розраховується за формулою:
,
де Рз — рівень зайнятості, %;
Чз — чисельність зайнятих;
Чтр.р — чисельність трудових ресурсів.
Структура зайнятості розраховується так:
,
де Кі — частка і-ї групи зайнятих;
 — чисельність і-ї групи зайнятих;
Чз — загальна чисельність зайнятих.
Рівень зайнятості певної категорії зайнятих (наприклад, чоловіків) розраховується за формулою:
;           ,
де Чзч — чисельність зайнятих чоловіків;
Чтр.р.ч — чисельність трудових ресурсів (чоловіків).
Показники, що характеризують безробіття:
Рівень безробіття за визначенням МОП —

Рівень безробіття за офіційною системою обліку України —

де  — рівень безробіття, %;
  — кількість безробітних;
 — кількість економічно активного населення;
 — кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості;
— кількість працездатного населення у працездатному віці.
На основі даних доцільно порівняти показники кількості й рівня безробіття в Україні за офіційними даними і за результатами обстежень за методикою МОП, зробити висновки. Проблемним напрямом теми вважається регулювання зайнятості населення як одного із основних соціальних заходів розвитку суспільства. Дер­жавна політика зайнятості населення залежить від темпів і характеру ринкових перетворень. Вона може бути активною, тобто спрямованою на підвищення конкурентоспроможності робочої сили і розширення сфери докладання праці з метою запобігання безробіттю і збільшення кількості зайнятих, та пасивною, яка передбачає відповідальність держави за становище найманих працівників і роботодавців.
Залежно від стану економіки та ринку праці передбачається здійснення активних та пасивних заходів. Необхідно знати напрями активної й пасивної політики держави.
Державна політика зайнятості здійснюється за такими напрямами: правові, організаційно-економічні, адміністративні і соціальні. Вона передбачає розроблення програм сприяння зайнятості (державні, регіональні). Освоїти, що являють собою ці програми, для чого вони призначені, заходи, що відображені в них, як здійснюються формування цих програм.
Далі треба розглянути, що являє собою державна служба зайнятості в Україні та її основні функції.
2.4.2. План семінарсько-практичного заняття

 • Поняття, форми та види зайнятості.
 • Безробіття і його види, причини виникнення.
 • Регулювання зайнятості населення.
 • Програми сприяння зайнятості населення.
 • Практичне значення закону Оукена.
 • Взаємозв’язок безробіття та інфляції.

2.4.3. Терміни і поняття
Зайнятість населення; повна зайнятість; неповна зайнятість; первинна зайнятість; вторинна зайнятість; тимчасова зайнятість; сезонна зайнятість; нерегламентована зайнятість; безробіття; відкрите безробіття; приховане безробіття; фрикційне безробіття; структурне безробіття; технологічне безробіття; конверсійне безробіття; сезонне безробіття; циклічне безробіття; інституціональне безробіття; застійне безробіття; закон Оукена; крива Філіпса; рівень безробіття; державне регулювання зайнятості населення; активні заходи регулювання зайнятості; пасивні заходи регулювання зайнятості; програми зайнятості населення.
2.4.4. Навчальні запитання
Запитання і завдання для контролю знань.

 • У чому полягає сутність зайнятості населення?
 • Які форми і види зайнятості?
 • Які категорії громадян належать до зайнятого населення?
 • Що таке безробіття?
 • Які види безробіття?
 • Хто належить до безробітних за визначенням МОП?
 • Хто належить до безробітних згідно з законодавством України?
 • Дайте соціально-економічну оцінку безробіття.
 • У чому полягає державне регулювання зайнятості населення?
 • Які заходи активного регулювання зайнятості населення?
 • Які заходи належать до пасивних?
 • Що являють собою державні й регіональні програми сприяння зайнятості населення?
 • Розкрийте мету програми зайнятості.
 • Яка система органів і служб зайнятості?
 • Охарактеризуйте функції служби зайнятості.

Теми рефератів

  • Соціально-економічні проблеми зайнятості в Україні.
  • Регулювання зайнятості населення.
  • Проблеми безробіття в Україні.
  • Державна політика зайнятості в Україні і шляхи її вдосконалення.
  • Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.