лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Г. Т. Завіновська

 

ЕКОНОМІКА
ПРАЦІ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

Київ 2001

 

 

 

Рецензенти:
В. В. Онікієнко, д-р екон. наук, проф.,
засл. діяч науки і техніки України
(Рада з вивч. продуктив. сил України НАНУ)
А. В. Калина, канд. екон. наук, проф.
(Міжрегіон. акад. упр. персоналом, м. Київ)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2–906 від 20.06.01

 

 

 

Завіновська Г. Т.
З-13Економіка праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 158 с.
ІSBN 966–574–296–5
У посібнику розглядаються основні теоретичні та практичні аспекти проблем економіки праці. Особливу увагу приділено навчальним завданням з кожної теми.
Для студентів економічних факультетів вищих закладів освіти, а також практичних працівників.
ББК 65.24я7
a Г. Т. Завіновська, 2001
ІSBN 966–574–296–5                                                           a КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

Завіновська Галина Терентіївна

 

ЕКОНОМІКА  ПРАЦІ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор Н. Царик
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор О. Уляницька
Верстка Н. Мишко

 

 

Підписано до друку 20.11.2001. Формат 60?84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 9,30.
Умов. фарбовідб. 9,41. Обл.-вид. арк. 11,08. Наклад 5500 прим. Зам. № 01-2184

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.