лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Важливо навчитися розрізняти певні специфічні ознаки управ­ління внутрішнім та зовнішнім боргами. Платоспроможність за внутрішніми позиками забезпечується, як правило, за рахунок внутрішніх джерел. Платоспроможність за зовнішнім боргом залежить насамперед від валютних надходжень, а можливості у погашенні цього боргу визначаються в сальдо торговельного балансу.
Потрібно ідентифікувати методи управління державним боргом (конверсія, консолідація, уніфікація, обмін за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення, анулювання) і навчитися визначати позитивні та негативні сторони кожного з методів.

Чи не найскладнішим питанням цієї теми є питання щодо кредитів, які отримує Національний банк України від міжнародних фінансово-кредитних організацій, тому на ньому потрібно сконцентрувати значну увагу. В результаті потрібно усвідомити необхідність зламу тенденцій накопичення зовнішнього державного боргу і зменшення боргового тиску на бюджет України.

Вивчаючи тему, важливо навчитись розрізняти банківську, каз­начейську та змішану системи касового виконання державного бюджету. Потрібно засвоїти механізм касового виконання держав­ного бюджету через казначейську систему та роль НБУ в здійсненні касового виконання державного бюджету України.
2.7.2. План семінарського заняття

  1. Еволюція кредитних відносин Національного банку України з урядом.
  2. Внутрішній державний борг і роль НБУ у забезпеченні управління боргом.
  3. Місце НБУ в процесі обслуговування зовнішнього боргу.
  4. Зміст касового виконання державного бюджету і роль НБУ у його забезпеченні.

Література:

Обов’язкова: [2; 10; 20; 21; 24; 28; 29; 44 (розділ 6)].

Додаткова: [47; 51; 52; 53; 54; 57; 59; 65; 69; 77].
2.7.3. Термінологічний словник
Бездокументарна форма цінного папера здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.
Випуск цінних паперів зареєстрована у встановленому порядку сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають однакові права.
Відокремлений спосіб зберігання цінних паперів спосіб, згідно
з яким зберігач цінних паперів зобов’язаний зберігати та вести облік сертифікатів цінних паперів із зазначенням їх номерів чи інших індивідуальних ознак.
Глобальний сертифікат документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі.
Депозитарій цінних паперів юридична особа, яка провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг і розрахун­ки за угодами щодо цінних паперів.
Депозитарна діяльність надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Депозитарний договір договір між зберігачем та обраним ним депозитарієм, за яким депозитарій веде для зберігача рахунки у цінних паперах, на яких відображаються операції з цінними паперами, переданими зберігачем.
Депозитарний облік облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів у зберігачів або облік на рахунках у цінних паперах, який здійснює депозитарій для зберігачів та емітентів.
Депонент юридична або фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах.
Державний внутрішній борг країни строкові боргові зобов’язання уряду країни у грошовій формі.
Договір про відкриття рахунку в цінних паперах договір між власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передання власником належних йому цінних паперів зберігачу для здійснення депозитарної діяльності.
Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів договір між фондовою біржею або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними депозитарієм про здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
Договір про обслуговування емісії цінних паперів договір між емітентом та обраним ним депозитарієм про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Документарна форма цінного папера сертифікат цінних паперів (далі — сертифікат), що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.
Електронна торговельно-інформаційна мережа сукупність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів.
Заявка офіційна пропозиція учасника аукціону щодо придбання фіксованої кількості облігацій на відповідних умовах. Заявки можуть задовольнятись лише за тих умов, що визначені в них.
Заявка конкурентна заявка щодо придбання облігацій за встановленою ціною або фіксованим рівнем дохідності.
Заявка неконкурентна заявка щодо придбання облігацій за середньозваженою ціною аукціону або середньозваженим рівнем дохідності.
Зберігач комерційний банк або торговець цінними паперами, який має дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах; при цьому зберігач не може вести реєстр власників цінних паперів, щодо яких він здійснює угоди.
Знерухомлення цінних паперів переведення цінних паперів, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму через депонування сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію.
Кліринг отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов’язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
Кліринговий депозитарій депозитарій, який одержав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами.
Номінальний утримувач депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі.
Облігації внутрішньої державної позики це визначені чинним законодавством України цінні папери, якими оформлюються боргові зобов’язання України, що розміщуються на її території. Облігації випускаються відповідно до умов, визначених постановами Кабінету Міністрів України.
Організаційно оформлений позабіржовий ринок організація, що об’єднує торговців цінними паперами для надання послуг в укладанні угод щодо цінних паперів і при цьому не має на меті отримання прибутку.
Рахунки у цінних паперах рахунки, що ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами.
Рівень дохідності встановлений дохідність облігацій, що визначається Міністерством фінансів України, вище якої конкурентні заявки не задовольняються.
Рівень дохідності аукціону середньозважений дохідність облігацій, що розраховується на підставі рівнів дохідності за конкурентними заявками за умови, що дані дохідності за значенням не вищі встановленого рівня дохідності.
Реєстратор юридична особа суб’єкт підприємницької діяльності, який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Розрахунковий банк банк, з яким депозитарій уклав договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
Сертифікат бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування «сертифікат акцій (облігацій тощо)» і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).
Ціна відсікання ціна, що встановлюється Міністерством фінансів України, нижче якої конкурентні заявки не задовольняються.
Ціна аукціону середньозважена ціна, яка визначається під час проведення аукціону на підставі цін за конкурентними заявками за умови, що ці ціни за значенням вищі або дорівнюють ціні відсікання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.