лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Мікроекономічна теорія виробництва і витрат

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Переднє слово, або чому було написано цю книгу
Тема 1. Підприємство як система «витрати—випуск»
1.1. Підприємство як ринково-виробнича система
Поняття «виробництво»: вузьке та широке трактування
Технологічна концепція підприємства та канонічна модель виробництва
Принципи та цілі діяльності підприємства та трансформування їх у критерії формування виробництва
Фактори виробництва
Часові періоди
Поняття «внутрішню рівновага» і «зовнішня рівновага» підприємства
1.2. Виробнича функція як технологічна модель системи «витрати—випуск»
Поняття «виробнича функція»
«Пагорб виробництва» і варіації факторів
Основні види і властивості виробничих функцій
1.3. Витрати і результати виробництва
Економічна природа витрат виробництва
Явні та неявні альтернативні витрати
Загальні, середні та граничні витрати
Результати виробництва: продукт, дохід, прибуток
Деякі особливості визначення альтернативних витрат
Релевантні та незворотні витрати
Ключові положення
Основні терміни і поняття
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань
Тема 2. Часткова варіація факторів виробництва
2.1. Виробництво з одним змінним фактором
Однофакторна короткострокова функція виробництва та її параметри
Закон спадної віддачі змінного фактора
Взаємозв’язки між кривими загального, середнього і граничного продукту
Еластичність випуску за зміним фактором
2.2. Короткострокова функція виробництва за різних видів віддачі змінного фактора
Постійна віддача змінного ресурсу
Зростаюча віддача змінного ресурсу
Спадна віддача змінного ресурсу
Короткострокова функція виробництва узагальненого вигляду
Короткострокова функція виробництва з декількома змінними факторами.
2.3. Обґрунтування технологічного та економічного вибору за часткової варіації факторів
«Пропорція суміші» та віддача постійного і змінного факторів на різних стадіях короткострокової функції виробництва
Правило «найму» змінного ресурсу
Граничний продукт у грошовій формі як функція попиту на ресурс
Правило розподілу змінного ресурсу між різними видами виробництв
Ключові положення
Основні терміни і поняття
Контрольні за питання та завдання для самоперевірки знань
Тема 3. Ізоквантна варіація факторів виробництва
3.1. Властивості та різновиди ізоквант
Ізоквантна варіація факторів виробництва і побудова ізоквант
Властивості ізоквант
Конфігурація ізоквант
3.2. Показники заміщуваності та доповнюваності факторів виробництва
Поняття та визначення граничної норми технологічного заміщення
Правило заміщення факторів
Ступінь доповнюваності факторів виробництва та її співвідношення з MRTS
3.3. Ізокліни та еластичність заміщення факторів виробництва
Поняття і графічне подання ізоклін
Еластичність заміщення факторів виробництва
3.4. Виробнича функція Кобба—Дугласа
Перше формалізоване подання
Поширення та модифікації
Ключові положення
Основні терміни і поняття
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань
Тема 4. Пропорційна варіація факторів виробництва
4.1. Пропорційна варіація факторів і віддача від масштабу виробництва
Поняття «віддача від масштабу» і «повна варіація факторів»
Графічне подання віддачі від масштабу за пропорційної варіації
Джерела економії і збитку, зумовлені зростанням масштабу виробництва
4.2. Еластичність масштабу та її взаємозв’язок з еластичністю виробництва
Поняття, аналітичне та графічне подання еластичності випуску від масштабу
Взаємозв’язок еластичності масштабу та еластичності виробництва. Теорема Вікселля—Джонсона
4.3. Співвідношення часткової, ізоквантної та пропорційної варіацій факторів виробництва
Співвідношення «часткова—пропорційна варіації»
Співвідношення «ізоквантна—часткова варіації»
Узагальнена характеристика різних варіацій факторів виробництва
Ключові положення
Основні терміни і поняття
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань
Тема 5. Оптимум системи «витрати—випуск»
5.1. Вибір оптимальної комбінації факторів
за створення нового виробництва
Поняття «оптимальна комбінація факторів» з технічного
та економічного погляду
Ізокоста та її властивості
Графічне подання оптимуму виробника
Аналітичне подання оптимуму виробника
Правило вибору оптимальної комбінації ресурсів для
n-мірного випадку
5.2. Оптимальний шлях зростання
Можливі варіанти переходу на вищу ізокванту
Поняття «оптимальна лінія зростання»
Типологія ліній зростання
5.3. Ефект заміни та ефект випуску
Вплив зміни ціни ресурсу на оптимум товаровиробника
Поняття «ефект заміни» та «ефект випуску»
Розкладання загального результату зміни ціни ресурсу
на ефекти заміни та випуску
5.4. Х-неефективність і неоптимальний шлях
зростання
Логічний парадокс спадного ефекту масштабу
Концепція Х-фактора (Х-ефективність) Х. Лейбенстайна
Графічне подання неоптимального шляху зростання
Ключові положення
Основні терміни і поняття
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань
Тема 6. Витрати виробництва за часткової варіації факторів
6.1. Взаємозв’язок між функціями виробництва і витрат
Функція витрат як зворотна до функції виробництва
Варіації факторів виробництва і функція витрат
6.2. Види, динаміка та взаємозв’язки короткострокових
витрат
Короткострокові загальні витрати
Короткострокові середні та граничні витрати
Взаємозв’язки між граничним продуктом і граничними витратами, середнім продуктом і середніми змінними витратами
6.3. Еластичність витрат за випуском і технологічний оптимум короткострокового періоду
Еластичність витрат за випуском: поняття, методика розрахунку, діапазон змін
Технологічний оптимум короткострокового періоду
6.4. Короткострокові функції витрат за різних видів віддачі змінного фактора
Функція витрат за постійної віддачі змінного фактора
Функція витрат за зростаючої (спадної) віддачі змінного фактора
Кубічна функція витрат (зростаюча, потім спадна віддача змінного фактора)
Результати емпіричних досліджень короткострокових функцій витрат
Ключові положення
Основні терміни і поняття
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань
Тема 7. Витрати виробництва при повній варіації факторів
7.1. Види, динаміка та взаємозв’язки довгострокових витрат
Види і графічне поданнядовгострокових витрат
Взаємозв’язки між кривими короткострокових і довгострокових сукупних витрат
Взаємозв’язок між кривими короткострокових і довгострокових середніх витрат
Співвідношення між кривими короткострокових і довгострокових середніх і граничних витрат
7.2. Довгострокові витрати в умовах різної віддачі від масштабу
Довгострокові витрати за постійного ефекту масштабу
Довгострокові витрати за зростаючого ефекту масштабу
Довгострокові витрати за спадного ефекту масштабу
Довгострокові витрати за змінного ефекту масштабу
Математичне подання функцій довгострокових витрат
Результати емпіричних досліджень віддачі від масштабу і довгострокових витрат
L-подібна і блюдцеподібна криві довгострокових середніх витрат
7.3. Концепція мінімально ефективного масштабу виробництва та її практичне застосування
Поняття «мінімально ефективний масштаб виробництва»
MES і структура галузі
MES і тип ринку
MES і природна монополія
MES як бар’єр «входу» на ринок
Ключові положення
Основні терміни і поняття
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань
Література
Основна
Додаткова
Перелік рисунків
Перелік таблиць
Іменний покажчик
Предметний покажчик

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.