лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Мікроекономічна теорія виробництва і витрат

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зауважимо, що результати численних досліджень і за галузями, і за видами продукції показують, що зростаюча віддача спостерігається лише в період освоєння випуску нової продукції. Після виходу підприємства на проектний рівень випуску віддача, як правило, постійна і лише потім, якщо у виробництво продовжують залучати змінний фактор, починає знижуватися. У такому разі конфігурація кривих ТР, АР, МР і взаємозв’язок цих параметрів мають вигляд, як це показано на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Типовий характер динаміки параметрів
короткострокової функції виробництва:
а — загальний продукт; б — середній і граничний продукти.
Ділянки віддачі: I — зростаюча віддача; II — постійна віддача; III — спадна віддача
Короткострокова функція виробництва з кількома змінними факторами. Для багатьох виробництв випуск у короткостроковому періоді є функцією кількох змінних. У сільському господарстві, наприклад, як постійний ресурс виступає, як правило, земля, а як змінні ресурси — добрива, праця, погодні умови, механоозброєність праці і т. ін. У промисловому виробництві постійні фактори — земельна ділянка, на якій розташовано підприємство, будинки, споруди, коштовне спеціальне устаткування і т. ін., а змінні — праця, безпосередньо затрачена на виготовлення продукції, сировина і матеріали, що входять до складу продукції, витрати палива та енергії на технологічні потреби тощо.
У цьому разі короткострокова функція виробництва в загальному вигляді записується так:
                      (2.18)
Головна задача дослідження короткострокової функції виробництва з кількома змінними ресурсами — як розподілити величину загального продукту між окремими ресурсами виробництва, що, діючи спільно (а є ще й постійні ресурси!), виробляють цей продукт. Або іншими словами: як виміряти внесок кожного ресурсу в кінцевий результат?
Граничний продукт за певним змінним ресурсом, наприклад х1, знаходять шляхом визначення впливу на випуск обсягу застосування ресурсу х1 за фіксованих інших змінних ресурсів (х2, х3, ..., хn). Математично ця процедура означає взяття часткової похід­ної від функції виробництва по х1. Припустимо, що виробнича функція короткострокового періоду має вигляд:

Диференціюємо функцію по х1, зафіксувавши х2, тобто візьмемо часткову похідну від Q по х1:

Це і є вираз для визначення граничного продукту змінного фактора
Аналогічно граничний продукт другого змінного фактора — часткова похідна функції Q по х2 за постійного х1:

Отже, незалежно від того, яким видом математичного рівняння описується конкретний виробничий процес, скільки незалежних змінних ресурсів включено у виробничу функцію, гранична продуктивність (віддача) конкретного змінного ресурсу (хі) визначається шляхом взяття часткової похідної від загального продукту

Середній продукт і-го змінного фактора та еластичність випуску за будь-яким змінним ресурсом визначаються за формулами (2.4) та (2.8).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.