лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

 

 

Вступ 9
Розділ 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів
господарювання 11
1.1. Капітал підприємства та його економічна сутність 11
1.2. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 14
1.3. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань
фінансового менеджменту підприємства 17
1.4. Організація фінансової діяльності підприємств 20
1.5. Форми фінансування підприємств 24
1.6. Критерії прийняття фінансових рішень 26
1.7. Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств 32
1.7.1. Класична теорія фінансування 33
1.7.2. Теорема іррелевантності 35
1.7.3. Теорія оптимізації портфеля інвестицій 38
1.7.4. Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ) 42
1.7.5. Неоінституційна теорія фінансування 49
1.7.6. Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept) 53
Тести і задачі 55

Розділ 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів
господарювання різних організаційно-правових форм 59
2.1. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми
організації бізнесу 59
2.2. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без ство-
рення юридичної особи 65
2.3. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств 69
2.4. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою
відповідальністю 72
2.5. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств 75
2.6. Особливості фінансової діяльності командитних і повних
товариств 77
2.7. Фінансова діяльність кооперативів 79
2.8. Особливості фінансової діяльності підприємств
з іноземними інвестиціями 86
2.9. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств 89
2.10. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі
договорів кооперації 92
Тести і задачі 96
Розділ 3. Формування власного капіталу підприємств 102
3.1. Власний капітал, його функції та складові 102
3.2. Статутний капітал і корпоративні права підприємства 107
3.2.1. Номінальний капітал підприємства 107
3.2.2. Привілейовані акції 110
3.2.3. Балансовий та ринковий курси акцій 111
3.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела
формування 117
3.4. Збільшення статутного капіталу підприємства 122
3.4.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного
капіталу 122
3.4.2. Збільшення статутного капіталу ТОВ 123
3.4.3. Методи та джерела збільшення статутного
капіталу АТ 124
3.4.4. Переважне право власників на придбання
акцій (часток) 127
3.4.5. Курс емісії корпоративних прав 132
3.4.6. Порядок збільшення статутного капіталу на основі
додаткової емісії корпоративних прав 136
3.5. Зменшення статутного капіталу підприємств 142
3.5.1. Завдання та основні передумови зменшення
статутного капіталу підприємств 142
3.5.2. Зменшення статутного капіталу ТОВ 143
3.5.3. Способи зменшення статутного капіталу АТ 145
3.5.4. Санація балансу 148
3.6. Звіт про власний капітал 152
Додатки до розділу 157
Тести і задачі 162

Розділ 4. Внутрішні джерела фінансування підприємств 169
4.1. Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства 169
4.2. Самофінансування підприємств 171
4.2.1. Приховане самофінансування 172
4.2.2. Тезаврація прибутку 173
4.3. Збільшення статутного капіталу без залучення
додаткових внесків 175
4.4. Забезпечення наступних витрат i платежів 177
4.5. Чистий грошовий потік (Cash-flow) 181
4.6. Показники Cash-flow 186
4.7. Звіт про рух грошових коштів 188
Додатки до розділу 195
Тести і задачі 202

Розділ 5. Дивідендна політика підприємств 210
5.1. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики 210
5.2. Теорії в галузі дивідендної політики 212
5.3. Фактори дивідендної політики 214
5.4. Порядок нарахування дивідендів 215
5.5. Форми виплати дивідендів 217
5.6. Інструменти дивідендної політики 220
5.7. Методи нарахування дивідендів 223
5.8. Оподаткування дивідендів 225
5.8.1. Оподаткування дивідендів, які отримують
нерезиденти 226
5.9. Ефективність дивідендної політики 230
Тести і задачі 232

Розділ 6. Фінансування підприємств за рахунок
позичкового капіталу 235
6.1. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові 235
6.2. Фінансові кредити 239
6.2.1. Довгострокові та короткострокові банківські кредити 239
6.2.2. Практична робота із залучення банківських кредитів 240
6.2.3. Кредитоспроможність підприємства 245
6.2.4. Кредитне забезпечення 257
6.2.5. Кредит в іноземній валюті 264
6.3. Облігації підприємств 267
6.3.1. Види облігацій та їх параметри 267
6.3.2. Емісія облігацій 269
6.3.3. Погашення облігацій підприємств 273
6.3.4. Облігації з нульовим купоном (Zerobond) 275
6.3.5. Конвертовані облігації 279
6.3.6. Варанти 282
6.4. Комерційні кредити 284
6.5. Факторинг 289
Тести і задачі 290
Розділ 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств 293
7.1. Реорганізація як специфічний напрям фінансової
діяльності підприємства 293
7.2. Загальні передумови реорганізації 295
7.3. Укрупнення підприємства 299
7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації,
спрямованої на укрупнення підприємства 299
7.3.2. Злиття та приєднання 300
7.3.3. Поглинання (аквізиція) 310
7.4. Реорганізація підприємства, спрямована на його
розукрупнення 312
7.5. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства 319
Тести і задачі 323

Розділ 8. Фінансові інвестиції підприємств 326
8.1. Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства 326
8.2. Довгострокові фінансові інвестиції 329
8.3. Поточні фінансові інвестиції 331
8.4. Оцінка доцільності фінансових інвестицій 332
8.4.1. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксова-
ною ставкою дохідності 333
8.4.2. Оцінка доцільності фінансових інвестицій
у корпоративні права 340
8.5. Відображення вартості фінансових інвестицій у звітності 346
Тести і задачі 353

Розділ 9. Оцінка вартості підприємств 356
9.1. Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки
вартості підприємства 356
9.2. Вартість капіталу підприємства 358
9.3. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства 361
9.3.1. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства 362
9.3.2. Майновий (витратний) підхід 370
9.3.3. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового
підходу 372
9.4. Практична робота з оцінки вартості підприємства 376
Тести та аналітичні ситуації 378

Розділ 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері
зовнішньоекономічних відносин 382
10.1. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньо-
економічної діяльності підприємства 382
10.2. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної
діяльності в іноземній валюті 388
10.3. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій 389
10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері
зовнішньоекономічної діяльності 389
10.3.2. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) 393
10.3.3. Форфейтинг 396
10.4. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторго-
вельних операцій 398
Тести 401

Розділ 11. Фінансовий контролінг 403
11.1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового
контролінгу 403
11.2. Стратегічний фінансовий контролінг 407
11.3. Оперативний фінансовий контролінг 412
11.4. Координація як центральна функція контролінгу 416
11.5. Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу 417
11.6. Система раннього попередження і реагування (СРПР) 419
11.6.1. Зміст, призначення та організація 419
11.6.2. Прогнозування банкрутства на основі
дискримінантного аналізу 422
11.7. Методи контролінгу 427
11.7.1. Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse) 428
11.7.2. Бенчмаркінг 436
11.7.3. Вартісний аналіз 438
11.7.4. Портфельний аналіз 440
11.7.5. АВС-аналіз 440
11.7.6. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві 443
11.8. Методи фінансового прогнозування 445
11.8.1. Експертне (суб’єктивне) прогнозування 445
11.8.2. Каузальне прогнозування 447
11.8.3. Методи екстраполяції 449
Тести і задачі 454

Розділ 12. Бюджетування на підприємстві 457
12.1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу 457
12.2. Принципи бюджетування 462
12.3. Способи бюджетування 463
12.4. Система бюджетів на підприємстві 465
12.5. Визначення потреби підприємства в капіталі 469
12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі 469
12.5.2. Потреба в капіталі для фінансування основних
засобів і нематеріальних активів 475
12.5.3. Потреба в капіталі для фінансування оборотних
активів 478
12.6. Правила фінансування підприємств 490
12.6.1. Золоте правило фінансування 490
12.6.2. Золоте правило балансу 492
12.6.3. Правило вертикальної структури капіталу 493
12.6.4. Ефект фінансового лівериджу 497
12.7. Планування прибутків і збитків 503
12.8. Планування ліквідності 506
12.9. Планування показників балансу 515
12.10. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow) 517
12.11. Бюджетний контроль та аналіз відхилень 519
Тести і задачі 522
Глосарій 528
Література 542
Додатки 546
Алфавітно-предметний покажчик 550

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.