лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Частина 5

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО
І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Для студентів денної та вечірньої форми навчання організація контролю якості знань з дисципліни «Інвестиційний аналіз» проводиться згідно з вимогами наказу ректора КНЕУ від 3.01.02 р. № 3 «Про затвердження Порядку оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності», за яким передбачається здійснення оцінювання знань студентів з дисципліни на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань. Результати поточного конт­ролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності та активності роботи студентів і виконання ними модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів, а результати складання іспиту — в діапазоні від 0 до 60 балів. Отже, максимально можлива кількість балів, отриманих студентом, — 100.

1. Система поточного контролю

Навчальна програма дисципліни «Інвестиційний аналіз» передбачає вивчення п’ятьох тем. Поточний контроль здійснюється викладачем протягом семестру під час проведення семінарських занять.
Основними формами поточного контролю є опитування (в усній або письмовій формах), письмові завдання для контрольних робіт, тести, розв’язок типових задач. На кожному семінарському занятті студенту пропонується відповісти за обмежений період часу (15—20 хвилин) на теоретичне запитання або ж розв’язати типову задачу (на вибір викладача). Якщо студент відповідає на запитання або розв’язує задачу за коротший проміжок часу, викладач пропонує йому, як бонус, відповісти на тестове запитання. У разі повністю неправильної відповіді на основне запитання (розв’язок задач), результати додаткової відповіді на тестові запитання анулюються.
Поточний контроль виконується в два етапи, кожний з яких охоплює певну частину курсу.
Перший етап. Контроль за вивченням тем «Методологічні засади інвестиційного аналізу», «Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні», «Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості» здійснюється у формі письмової роботи, яка складається з 12 тестових завдань, що охоплюють ключові питання тем і є індивідуальними для кожного студента в групі. Робота виконується наприкінці вивчення вказаних тем; час виконання — 15 хвилин. Оцінка: зараховано (7 правильних відповідей — 10 балів), незараховано (менше 7 правильних відповідей — 0 балів).
Другий етап. Контроль знань за темами «Реальні інвестиційні проекти» та «Фінансові інвестиції» — здійснюється за результатом вирішення комплексної комбінованої виробничої задачі (ситуації). Робота виконується наприкінці вивчення тем курсу; час виконання — 30 хвилин. Відповідно до одержаних результатів студент отримує таку кількість балів:


Кількість балів

Критерії

10

Студентом прийнято правильне рішення у виробничій ситуації, наведено формули, використані під час виконання розрахунків, і відповідні теоретичні положення, зроблено аналітичний висновок

5

Студентом правильно розв’язано розрахункову задачу, наведено формули, використані під час виконання розрахунків

0

Студентом прийнято неправильне рішення — результат (логічний висновок, величина, розмірність) є хибним

1.1. Критерії оцінювання знань
за результатами поточного контролю

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності та активності роботи та виконання модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.
Розподіл балів у межах етапів поточного контролю здійснюється в такий спосіб:
1-й етап (максимальна кількість балів — 20) — виставляються дві оцінки:

  1. оцінка суто поточної успішності — максимум 10 балів;
  2. узагальнювальна оцінка за результатами першого (у формі тесту) етапу блочно-модульного контролю — максимум 10 балів;

2-й етап (максимальна кількість балів — 20) — виставляються дві оцінки:

  1. оцінка суто поточної успішності — максимум 10 балів;
  2. узагальнювальна оцінка за результатами другого етапу (вирішення комплексної виробничої ситуації) блочно-модульного контролю — максимум 10 балів.

З огляду на практично-прикладне спрямування дисципліни «Інвестиційний аналіз» домінуючими серед завдань поточного контролю є розрахункові задачі.
ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ:


Кількість
балів

Критерії

5

Студентом правильно розв’язано розрахункову задачу, наведено формули, використані під час виконання розрахунків, і відповідні теоретичні положення. Зроблено аналітичний висновок

4

Студентом правильно розв’язано розрахункову задачу, наведено формули, використані під час виконання розрахунків, і відповідні теоретичні положення

3

Студентом правильно розв’язано розрахункову задачу, наведено формули, використані під час виконання розрахунків

1

Студентом неправильно розв’язано задачу — результат розрахунку (логічний висновок, величина, розмірність) є хибним

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.