лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Частина 4

Перелік тем
та навчально-методичні вказівки
до написання рефератів

 

 

 

1. Теми рефератів

 1. Зміст і методи бюджетування капіталу.
 2. Етапи процесу бюджетування капіталу.
 3. Особливості організації процесу бюджетування капіталу за сучасних економічних умов в Україні.
 4. Оцінювання інвестиційної пропозиції.
 5. Відмінності між принципами бухгалтерського обліку і прин­ципами розрахунку грошового потоку.
 6. Урахування нематеріальних активів у процесі бюджетування капіталу.
 7. Прогнозні фінансові звіти як джерело інформації для розрахунку грошових потоків.
 8. Використання облікових показників ефективності у процесі бюджетування капіталу.
 9. Дисконтна ставка як факторна ознака за аналізу ефективності інвестиційних пропозицій.
 10. Розрахунок вартості власного капіталу.
 11. Вплив значення лівериджу на вартість капіталу.
 12. Оцінювання поточної вартості капіталу в грошовому пулі.
 13. Інвестиційна стратегія компанії.
 14. Особливості аналізу балансу за реалізації інвестиційних проектів.
 15. Порівняльний аналіз методик оцінювання реальних інвестиційних проектів.
 16. Амортизація як джерело фінансування капіталу.
 17. Альтернативна вартість капіталу.
 18. Фінансування проектів за рахунок зовнішніх запозичень.
 19. Дійсна ціна капіталу для інвестиційних проектів.
 20. Особливості розрахунку грошових потоків.

Студент може запропонувати відмінну від запропонованих те­му для написання реферату, але вона обов’язково має бути узгод­жена з викладачем.

2. Підготовка рефератів

Рефератпоширений тип письмової роботи з дисципліни, який демонструє поглиблене опрацювання відповідної теми.
У процесі підготовки реферату студент накопичує знання, вміння та навички роботи з різними інформаційними джерелами, готується до майбутніх курсових і дипломних робіт. Багато рефератів з окремих дисциплін стали основою великих, глибоких досліджень студентів, створили підвалини для формування майбутніх науковців.
Крім того, для бакалаврів реферат є одним з основних типів індивідуальних завдань, який підводить їх до складніших робіт, що виконуватимуться під час навчання на магістерському рівні. Проте підготовка рефератів не виключає інші види самостійної роботи студентів з відповідного курсу.
Критеріями оцінювання реферату є:
1. Відповідність змісту реферату обраній темі.
2. Повнота опрацювання теми з використанням необхідної літератури.
3. Наукова і практична обґрунтованість висновків.
4. Самостійність виконаної роботи.
5. Стиль, логічність викладу, відповідність вимогам щодо оформлення.
Відповідність реферату всім наведеним критеріям дає змогу оцінити його найвище — оцінкою «відмінно». Невиконання однієї або кількох вимог знижує оцінку на таку саму кількість балів.
Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті, оцінка за реферат може виставлятися як середньоарифметичне оцінок за рецензією та за захист реферату*.

 


ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ РЕФЕРАТУ

Учасники процесу

Студент

Викладач

Вибір теми реферату

Підготовка приблизної тематики рефератів. Узгодження теми
Формулювання вимог до кожної теми

Співбесіда щодо методики підготовки реферату з конкретної тематики,
визначення термінів виконання та подання реферату

Попередній добір літератури, укладення списку, літератури, перегляд джерел за обраною тематикою

 

Підготовка проекту плану реферату

Узгодження та затвердження плану
реферату

Поглиблене вивчення
інформаційних джерел

 

Робота над рефератом

Консультування

Уточнення плану реферату

Підготовка до оформлення реферату

Рецензування реферату

 

Прийняття рішення про доцільність
обговорення реферату в аудиторії

Захист реферату
(в групі або індивідуально)

Створення умов для ознайомлення інших студентів зі змістом реферату

Обговорення реферату

Оцінювання реферату

* Оцінка за захист реферату виставляється за критеріями, аналогічними критеріям оцінювання роботи студента на практичних заняттях.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.