лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Необхідний рівень дохідності проекту— граничний рівень дохідності проекту, нижче за який інвестори відхиляють проект.
Несхильність інвесторів до ризику— явище, яке полягає в тому, що інвестори не йдуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це компенсуватиметься додатковим доходом.
Неявні вигоди— доходи від найкращого альтернативного використання активу, що не були одержані, внаслідок чого стався неявний грошовий приплив.
Операційний грошовий потік— фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної (операційної) діяльності фірми.
Організація— свідомо формалізована структура ролей у процесі створення або розвитку підприємства.
Основні фонди— матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності більше одного року і можуть амортизуватися.
Оточення проекту— фактори впливу на підготовку та реалізацію проекту.
Пасиви— джерела ресурсів фірми, враховані як її власні, та залучені фонди, а також боргові зобов’язання.
Переговори— пошук домовленості щодо заходів, необхідних для забезпечення успіху проекту.
Період окупності— час, необхідний для того, щоб сума, інвестована в той чи інший проект, повністю повернулася за рахунок коштів, одержаних у результаті основної діяльності за даним проектом.
Позиціювання на ринку — дії із забезпечення товару конкурентоспроможного становища на ринку та розроблення відповідного комплексу маркетингу.
Поточні витрати — витрати, віднесені на виробництво та реалізацію виготовленої в результаті виконання проекту продукції і здійснювані з метою одержання прибутку протягом року.
Проект — комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу за встановлених ресурсних обмежень.
Проектний аналіз — сукупність методів і прийомів, з використанням яких можна розробити та оцінити проект, визначивши умови його успішної реалізації.
Проценти — платіж, здійснюваний позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на певний строк грошових коштів або емітентом на користь власника боргових цінних паперів.
Реалізація проекту — виконання експлуатаційних робіт з метою досягнення цілей проекту.
Релевантні грошові потоки — визначені грошові потоки, що розглядаються у процесі проектного аналізу доцільності інвестицій.
Ризик інвестиційного проекту— міра непевності в одержанні очікуваного рівня дохідності за реалізації даного проекту.
Розроблення проекту — послідовна підготовка та уточнення цілей проекту по всіх його комерційних, технічних, екологічних, інституційних, соціальних, фінансових та економічних аспектах.
Сегментування ринку— процес поділу споживачів на групи на основі відмінностей у потребах, характеристиках і (або) поведінці.
Сценарний аналіз— техніка аналізу проектного ризику, яка дає змогу врахувати як чутливість NPV до зміни вхідних змінних, так і інтервал, в якому перебувають їх імовірні значення.
Товар— усе, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з метою привернення уваги, використання чи споживання.
Технологія— спосіб виробництва продукту, виготовленого в результаті реалізації проекту.
Тіньові ціни— ціни, що відбивають суспільну цінність ресурсів і продукту проекту в грошових одиницях.
Точка беззбитковості— рівень обсягу реалізації продукції (продажу) протягом певного періоду часу, за рахунок якого під­приємство покриває витрати.
Традиційний грошовий потік— сума чистого доходу та нарахованої амортизації.
Трансфертні платежі — платежі, які не супроводяться створенням чи рухом багатства у суспільстві.
Управління проектом— процес управління людськими, матеріальними і фінансовими ресурсами та координації їх протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів і техніки управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенням інтересів учасників проекту.
Фази циклу проекту (підхід Всесвітнього банку) — проектування та упровадження.
Фінансовий потік— надходження та витрати грошових коштів, пов’язані зі змінами власного та позикового довгострокового капіталу.
Хеджирування— процес страхування ризику від можливих утрат шляхом перенесення ризику зміни ціни з однієї особи на іншу.
Цикл проекту— час від здійснення першої витрати за проектом до одержання останньої вигоди.
Цінний папір— документ, що посвідчує права власності, боргові зобов’язання або право продати чи купити актив.
Цінність проекту— різниця вигід і витрат проекту.
Чиста теперішня вартість (NРV) — дисконтована цінність проекту.
Чистий потік— загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.