лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційне кредитування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Всебічний аналіз фінансового стану суб’єкта інвестиційної діяль­ності та очікуваних проектних ризиків являє собою обов’язкову умову прийняття рішень щодо кредитування проектів.
Залежно від виду проекту, його належності до того чи іншого типу розробляється система заходів протидії ризикам:

 • розподіл ризику між учасниками проекту;
 • заставні операції та гарантування;
 • страхування (хеджування);
 • лімітування;
 • екаутинг та ін.

Зокрема, розподіл ризику між учасниками проекту — це такий захист, що дає можливість засновникам проекту переносити частину своїх ризиків на інших учасників проекту (див. рис. 9.4).
Механізми гарантування та страхування ризиків при інвестиційному кредитування студентам слід ґрунтовно розглянути за такими джерелами [5, с. 85—132; 6, с. 224—228].
Сукупність заходів зі страхування ризиків, зміни ціни товару, що реалізується, курсів валют та відсотків називається хеджуванням. Сутність хеджування полягає в регулярному продажу валюти на строк чи обмін відсотків за валютами, в яких здійснюються інвестиції; продажу продукції проекту на товарній біржі з майбутньою поставкою за фіксованою ціною. При хеджуванні використовуються загальновідомі фінансові інструменти: опціони, ф’ючерси, валютні та відсоткові свопи, кепси та коларси.

Рис. 9.4. Розподіл ризиків між учасниками проекту

У зв’язку з тим, що в Україні механізмів обігу таких фінансових інструментів майже не існує, то вони у вітчизняній практиці інвестиційного кредитування не використовуються.
Існує ще один спосіб зниження ризиків — лімітування об’єктів інвестицій, розмірів кредитів, видатків, продажів тощо. Інвестор обмежує розміри вкладень при капіталізації інвестицій, перешкоджаючи цим створенню зайвих запасів матеріалів, конструкцій, обладнання. Фінансування здійснюється поступово — траншами, тобто ризику підлягають окремі грошові потоки, а не весь обсяг інвестицій. Банки, у свою чергу, з метою зниження міри ризику лімітують розміри позичок, застосовують овердрафт, кредитні лінії, відновлювані кредити, кредитують клієнтів у режимі «стенд-бай» тощо.
Для отримання додаткової інформації про об’єкт інвестування за кордоном використовують послуги екаутингових компаній. Ці фірми збирають, обробляють, аналізують та формують різні види бізнес-інформації: відомості про ринки, платоспроможність підприємства, кредитоспроможність клієнта, фінансовий стан партнерів з бізнесу, перспективи розвитку конкурентів тощо. Звичайно ці відомості надаються у вигляді бізнес-довідок. Великі ека­утингові фірми розробляють типові довідки бізнес-інформації та за бажанням замовника дають детальнішу інформацію, отриману шляхом поглибленого аналізу. Екаутинг часто сполучається з аудитом та являє собою важливий спосіб зниження ступеня інвестиційного ризику.

9.2. План семінарського заняття

1. Визначення проектних ризиків.
2. Оцінка проектів за методами аналізу ризику інвестицій.
3. Визначення кредитних ризиків.
4. Управління кредитними ризиками при інвестиційному кредитуванні.
5. Управління відсотковими ризиками при інвестиційному кредитуванні.
6. Заходи щодо зниження ризиків при інвестиційному кредитуванні.
9.3. Контрольні запитання

 • Дайте визначення ризику та рівню ризику.
 • Що таке проектний ризик?
 • Що включає в себе процедура вивчення та оцінки проектних ризиків?
 • За якими ознаками класифікують проектні ризики?
 • Що включає в себе розрахунок показників ризику вкладення інвестицій?
 • Що таке вартість невизначеності?
 • Які моделі використовуються під час аналізу інвестиційних ризиків?
 • Визначте основні складові аналізу сценаріїв розвитку проекту.
 • Що таке метод дерева рішень?
 • Визначте основні складові методу імітаційного моделювання.
 • Дайте визначення кредитному ризику.
 • Визначте причини виникнення ризиків при інвестиційному кредитуванні.
 • Що включає в себе процедура управління кредитними ризиками при інвестиційному кредитуванні?
 • За якими критеріями проводиться оцінка кредитних ризиків?
 • Охарактеризуйте основні складові моделі управління кредитним ризиком.
 • Як визначається рейтинг якості інвестиційного кредиту?
 • Що включає в себе система «порятунку» кредиту?
 • Що таке відсотковий ризик і які фактори впливають на нього?
 • За яких факторів визначається ціна інвестиційного кредиту?
 • Що таке управління «гепом»?
 • Що включає в себе стратегія управління «гепом»?
 • Охарактеризуйте заходи для зниження ризиків при інвестиційному кредитуванні.
 • Як використовується страхування при інвестиційному кредитуванні?

9.4. Термінологічний словник
основних понять (категорій)

Аналіз сценаріїв розвитку проекту — аналіз, який дозволяє оцінити вплив на проект можливої одночасної зміни декількох змінних через вірогідність кожного сценарію.
Аналіз чутливості аналіз впливу різних факторів інвестиційного проекту на ключові показники ефективності проекту, наприклад: IRR, NPV.
Вартість невизначеності — концепція, за допомогою якої визначається максимальна сума грошей, виплачених за інформацію, використання якої знизить ступінь невизначеності щодо проекту.
Відсотковий ризик — ризик, який зумовлений тим, що середня вар­тість залучених коштів банку (депозитів та взятих у борг грошей) може протягом дії строку кредиту перевищити середню відсоткову ставку за кредит.
Екаутингові компанії — фірми, які збирають, обробляють, аналізують та формують різні види бізнес-інформації: відомості про ринки, платоспроможність підприємства, кредитоспроможність клієнта, фінансовий стан партнерів з бізнесу, перспективи розвитку конкурентів тощо.
Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, — невпевненість кредитора в спроможності боржника в процесі інвестиційного кредитування виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди.
Метод дерева рішень — метод оцінки ризику, за якого використовується послідовність збирання даних для побудови дерева рішень інвестиційного проекту. У результаті побудови дерева рішень визначаються вірогідність кожного сценарію розвитку проекту, ефективність за кожним проектом, а також інтегральна ефективність проекту.
Метод імітаційного моделювання (Монте-Карло) процедура, за допомогою якої математична модель визначення будь-якого фінансового показника (найчастіше NPV) піддається ряду імітаційних аналізів на комп’ютері.
Негативний «геп» ситуація, коли пасиви зі змінною ставкою перевищують активи зі змінною ставкою.
Позитивний «геп» ситуація, коли активи зі змінною ставкою перевищують пасиви зі змінною ставкою.
Проектний ризиксукупність ризиків, які передбачають загрозу економічній ефективності проекту, що виражається в негативному впливі факторів на потоки грошових коштів.
Ризиквідхилення сподіваних результатів від середньої або сподіваної величини.
Факторний аналіз — вплив фінансового ризику, який виникає під впливом ряду факторів, на рентабельність інвестиційного проекту.
Хеджування сукупність заходів зі страхування ризиків, зміни ціни товару, що реалізується, курсів валют та відсотків.
9.5. Навчальні завдання

Теми рефератів
 • Якісний аналіз, джерела та принципи класифікації ризиків комерційного банку при інвестиційному кредитуванні.
 • Моніторинг кредитного ризику комерційного банку при кредитуванні інвестиційних проектів.
 • Оптимізація управління кредитним ризиком комерційного банку.
 • Основні методи та методичні підходи до зниження ступеня ризику при кредитуванні інвестиційних проектів.

Питання для дискусії

  • Визначте зв’язок між кредитним ризиком при кредитуванні інвестиційних проектів та ліквідністю комерційного банку.
  • Які методи оптимізації кредитного ризику використовуються комерційними банками при кредитуванні інвестиційних проектів?
  • Які фактори найбільше впливають на ступінь ризику неповернення інвестиційного кредиту?
  • Чому для видачі кредиту на будь-який проект необхідно робити аналіз усієї інвестиційної діяльності позичальника?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.