лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інвестиційне кредитування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тоді залишок основного боргу після другого року становитиме:
В3 = 32,9040 – 7,5218 = 25,3822 млн грн і т. д.
Отже, план погашення боргу подамо у вигляді табл. 3.6.
Таблиця 3.6
(млн грн)

Рік

Залишок боргу (В)

Відсотковий
платіж (І)

Річні витрати по погашенню основного боргу (К)

Річна строкова виплата (Р)

1

40,0000

2,4000

7,0960

9,4960

2

32,9040

1,9742

7,5218

9,4960

3

25,3822

1,5229

7,9731

9,4960

4

17,4091

1,0445

8,4515

9,4960

5

8,9576

0,5375

8,9585

9,4960

Усього

7,4791

40,000

47,4791

На практиці часто виникає необхідність визначити суму залиш­ку невиплаченого основного боргу за певний період. Для розрахунку цієї величини використовується така формула:
                  (3.2)
де k — номер розрахункового періоду, в якому проведена остання строкова виплата.
За даними прикладу 3.3. визначимо залишок невиплаченого боргу на початок третього року погашення:
Вk = 40 · (1,065 – 1,062) : (1,065 – 1) = 25,3822 млн грн.
При виплаті боргу шляхом внесення рівних платежів у строки менше року (щомісячно, щоквартально і т. д.) розмір строкових виплат визначається за формулою:
                (3.3)
де і — відсоткова ставка; п — строк кредиту; m — кількість виплат та кількість періодів нарахування відсотків протягом року;
Р — розмір строкових виплат; В — величина боргу.

Приклад 3.4. Під заставу підприємство одержало кредит на суму 150 млн грн на 10 років під 12 % річних. Погашення основного боргу та виплата відсотків передбачаються щомісячно. Визначимо величину щомісячних строкових виплат.

Розрахунок суми основного боргу, який залишився, на будь-який k-й період визначається за формулою

        (3.4)
Приклад 3.5. За даними попереднього прикладу визначимо величину невиплаченого боргу на початок дев’ятого року погашення.
За умовою:
В = 150; п = 10; m = 12; nm = 10 · 12 =120; і = 12 %; k = 12 · 8 = 96;
Вk = 150 · (1,01120 – 1,0196) : (1,01120 – 1) = 45,7171 млн грн.
Важливим у розгляді цієї теми є також визначення строку користування інвестиційною позичкою. Конкретний строк повернення позички залежить від форми кредитування, окупності витрат, платоспроможності та фінансового стану позичальника, кредитного ризику та необхідності прискорення оборотності кредитних ресурсів [5, с. 53—55].
Розрахунки, що виконуються банком у період надання кредиту на нове будівництво, технічне переозброєння, розширення підприємств, здійснюються за такими формулами.
1. Розрахунок повного строку кредиту:
ПСк = Пв + Ппл + Пп,                                 (3.5)
де ПСк — повний строк кредиту; Ппл — пільговий період; Пв — період використання; Пп — період погашення.
Період використання, як правило, — це строк будівництва або реконструкції об’єкта. Пільговий період — це строк освоєння виробничих потужностей, тобто період часу з моменту введення підприємства (об’єкта) в експлуатацію до дня досягнення проектних техніко-економічних показників. Період погашення — це період часу, протягом якого, починаючи з дня введення об’єкта будівництва в дію, позичальник повністю розраховується з банком за кредит за рахунок усіх джерел сплачення.
Період погашення розраховується за такою формулою.
2. Розрахунок строку погашення кредиту:
СПк = К : (Пр + А),                                 (3.6)
де СПк — період погашення кредиту; К — сума кредиту, включаючи відсоток за його користування; Пр — річна сума прибутку, яка направляється на сплачення кредиту; А — річна сума амортизаційних відрахувань, яка направляється на сплачення кредиту.
Приклад 3.6. Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що він йде на фінансування інвестиційного проекту вартістю 12 млн грн, термін будівництва за проектом — 12 місяців, середньорічний чистий дохід за проектом — 4 млн грн. Сума кредиту становить 10 млн грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка направлятиметься на погашення кредиту, становитиме 1,48 млн грн, а річна сума чистого прибутку відповідно — 1,62 млн грн. Плата за інвестиційний кредит становить 23 %. Кредит погашатиметься щорічно рівними частками після виведення об’єкта на проектну потужність.

 • Визначимо строк окупності проекту, який буде базою для вирахування строку погашення кредиту (строк погашення кредиту має бути не менше ніж строк окупності):

12 млн грн : 4 млн грн = 3 роки.

Визначимо суму кредиту з відсотками, які слід сплатити банку.

У період будівництва (12 місяців) сума відсотків буде визначена:

10 млн грн · 0,23 = 2,3 млн грн.

У період погашення кредиту сума відсотків нараховуватиметься залежно від реальної заборгованості (з урахуванням щорічного погашення). Для цього використаємо формулу розрахунку строкової річної виплати:


де і — відсоткова ставка; п — бажаний строк кредиту; В — величина боргу.

За три роки ця сума становитиме:

4,97 млн грн · 3 роки = 14, 91 млн грн.

Таким чином, загальна сума заборгованості за кредит з відсотками становитиме:

2,3 + 14,91 = 17,21 млн грн.

 • Визначимо строк погашення кредиту за формулою 3.6:

СПк = К : (Пр + А);
17,21 : (1,48 + 1,62) = 5,6 років.

 • Повний строк кредиту становитиме суму строку будівництва та строку погашення кредиту:

1 + 5,6 = 6,6 років.
Таким чином, позичальник проситиме в банку кредит на строк до 7 років.
Далі, розглядаючи тему, доцільно зупинитися на кредитному договорі (угоді), що визначає взаємні зобов’язання і відповідальність комерційного банку і клієнта з приводу одержання останнім банківських позичок.
У кредитному договорі передбачається: розмір кредиту, умови надання та погашення позички, відсоткова ставка за кредит, зобов’язання підприємства по заставі та форми забезпечення позичок, перелік розрахунків та відомостей, необхідних для кредитування, строки їх надання та інші умови. Конкретний зміст договору і перелік умов визначаються за угодою сторін [3, с. 144—151;
4, с. 221—232; 5, с. 248—259].
Правильно складений договір повинен захистити інтереси бан­ку та представлених ним осіб (вкладників та акціонерів) шляхом встановлення необхідних обмежень на дії позичальника, які можуть являти собою загрозу для повернення коштів банку.
Завершальним етапом розгляду теми організації банківського інвестиційного кредитування має стати контроль з боку банку за виконанням умов кредитного договору. Механізм здійснення такого контролю прийнято називати моніторингом кредиту. Основна мета, яку ставить банк при здійсненні моніторингу, полягає у налагодженні ефективної організації процесу інвестиційного кредитування та пошуку досконаліших механізмів кредитування інвестиційних проектів.
Специфікою моніторингу в процесі банківського інвестиційного кредитування є те, що він включає в себе основний та додатковий моніторинг. Організація основного моніторингу має здійснюватися за такими напрямами:

 • обов’язкове дотримання принципів кредитування;
 • контроль за виконанням умов кредитної угоди;
 • виявлення проблемних інвестиційних кредитів і розробка заходів з ліквідації заборгованості;
 • аналіз балансу та фінансового стану позичальника протягом усього строку кредитування;
 • контроль за збереженням застави.

Виходячи з перелічених вище напрямів, банківський моніторинг у процесі інвестиційного кредитування має базуватися на таких принципах:

 • періодичні перевірки всіх видів інвестиційних кредитів (наприклад, кожні 30, 60, 90 днів, якщо кредит ризикований, то частіше);
 • ретельна розробка етапів перевірки кредитів, щоб забезпечити перевірку всіх найважливіших умов з кожного кредитного договору, в тому числі реального графіка платежів позичальника, якості та стану забезпечення, а також оцінку змін фінансового стану, оцінку відповідності виданого кредиту кредитній політиці банку;
 • частіша перевірка проблемних інвестиційних кредитів, тобто збільшення кількості перевірок у міру зростання проблем, пов’язаних з конкретним кредитом;
 • частіша перевірка найбільших інвестиційних кредитів, оскільки невиконання позичальником своїх зобов’язань може серйозно вплинути на фінансовий стан банку;
 • частіші перевірки в умовах економічного спаду та у разі появи значних проблем у тих галузях, де банк вклав значну частину своїх ресурсів.

Додатковий моніторинг здійснюється банком у два етапи: на стадії освоєння інвестицій (проектування та будівництво) та після введення об’єкта в експлуатацію.
На першому етапі перевіряється використання джерел фінансування проекту (власних та позички банку). У процесі такого моніторингу виявляються відхилення від програми реалізації інвестиційного проекту, приймаються рішення про мобілізацію внутрішніх фінансових ресурсів або про припинення чи заморожування фінансування.
Після введення об’єкта в експлуатацію підприємство починає виготовляти продукцію, таким чином утворюється грошовий потік, кошти якого йдуть на відшкодування власних витрат та на погашення кредиту з відсотками. Тому на цьому етапі банки мають здійснювати оцінку поточних показників ефективності інвестицій та порівнювати їх з плановими. Наприклад, у випадку зниження внутрішньої норми дохідності проекту та збільшення строку окупності банк повинен вживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення повного і своєчасного погашення позички. Якщо вжиті заходи не дають необхідного ефекту, то банкові залишається вимагати від позичальника погашення боргу за рішенням судових органів.

3.2. План семінарського заняття

1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування.
2. Розгляд банком заявки на інвестиційне кредитування.
3. Вивчення кредитоспроможності та фінансового стану позичальника.
4. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту.
5. Розрахунок сум погашення заборгованості за інвестиційними позичками.
6. Визначення строку користування інвестиційною позичкою.
7. Кредитна угода (договір), її призначення, склад та порядок укладання.
8. Контроль (моніторинг) у процесі банківського інвестиційного кредитування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.