лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Макроекономічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 2.Монетарний механізм
макроекономічної політики

1. Методичні поради до вивчення теми
З цієї теми передбачається вивчення таких питань:

    1. Управління грошовою масою.
    2. Грошовий попит як екзогенний чинник монетарної політики.
    3. Передатний механізм монетарної політики.
    4. Чиста монетарна політика на основі моделі IS—LM.

Для самостійного вивчення цієї теми рекомендується література: 8, с. 512—550; 10, с. 21—46; 14, с. 11—35.
Мета теми — розкрити механізм монетарної політики та результати її впливу на реальний ВВП в умовах закритої економіки.
2.1. Монетарна політика — це політика управління пропози-
цією грошей. В основі цього управління лежить емісія грошової бази (первинна грошова емісія) та прогнозування грошового мультиплікатора.
Грошова база перебуває під безпосереднім контролем Національного банку. Результати його політики щодо емісії грошової бази відображаються в балансі Національного банку (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

АНАЛІТИЧНА ФОРМА БАЛАНСУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Активи

Пасиви

Чисті іноземні активи (NFANB)

Грошова база:

Чисті внутрішні активи (NDANB )

Готівкові гроші

Чисті внутрішні кредити уряду (NDCg)

Депозити банків

Чисті внутрішні кредити приватному сектору (NDCp)

 

Чисті інші активи

 

Контроль за грошовою базою Національний банк здійснює через активні операції, які узагальнюються в розділі активів його балансу. У цьому розділі грошова база визначається за джерелами її формування, до яких відносять чисті іноземні активи (чисті міжнародні активи, чисті міжнародні резерви) та чисті внутрішні акти­ви. Це дає підстави визначити грошову базу за такою формулою:
H = NFANB + NDANB.                                  (2.1)
У цій формулі чисті іноземні активи обчислюються в національній валюті:
                                   (2.2)
де  — чисті іноземні активи Національного банку в іноземній валюті;
е — курс гривні (пряме котирування).
Виникає питання — як визначається величина іноземних та чистих внутрішніх активів Національного банку?
Чисті іноземні активи Національного банку — це різниця між його валовими міжнародними резервами та резервними зобов’язаннями перед установами-нерезидентами. При цьому валові міжнародні резерви являють собою сукупність ліквідних резервних активів Національного банку, які можуть бути викорис­тані для обслуговування зовнішнього боргу та здійснення валютних інтервенцій. Вони включають вільно конвертовану валюту у таких формах: монетарне золото в сейфах банку, валюта у готівковій формі, вклади до запитання в іноземних банках, короткострокові та довгострокові депозити в іноземних банках, резерви у СПЗ, цінні папери, емітовані нерезидентами.
Валові міжнародні резерви Національного банку постійно змінюють свою величину. Їх зміна розраховується за формулою:
?GIRNB = AR + INT,                                  (2.3)
де GIRNB — валові міжнародні резерви Національного банку;
AR — поглинання резервів;
INT — валютні інтервенції.
Поглинання резервів відображає чистий результат у взаємовідносинах Національного банку з установами-нерезиден­тами. Його величина визначається як сума таких елементів: зовнішні надходження уряду, зовнішні платежі уряду за основним боргом, зовнішні платежі уряду за відсотками, зовнішні надходження від МВФ, зовнішні платежі МВФ від Національного банку за основним боргом, зовнішні платежі МВФ від Національного банку за відсотками.
Рівень резервів Національного банку є ключовим індикатором платоспроможності країни і надійності економічної політики держави. Тому принциповим є питання щодо достатності валових міжнародних резервів. З цією метою на практиці широко застосовується відношення валових міжнародних резервів до місячного імпорту:
,                                       (2.4)
де  — кількість місяців імпорту, які покриваються валовими міжнародними резервами;
ІМ — вартість імпорту за рік.
В окремих випадках, коли резерви дуже малі, рівень їх достатності може вимірюватися в тижнях імпорту:
.                                       (2.5)
Традиційно вважається, що валові міжнародні резерви є достатніми, якщо вони дорівнюють як мінімум вартості квартального імпорту (трьохмісячного чи тринадцятитижневого імпорту). Але в останні роки, у зв’язку зі збільшенням рівня інтеграції міжнародного ринку капіталів і зростанням імовірності відпливу капіталу з країни, з’явилися пропозиції щодо перегляду традиційного підходу. Замість нього для визначення достатності резервів пропонується використовувати індикатори фінансової уразливості країни. До них відносять такі показники: відношення грошової маси, деномінованої в іноземній валюті, до вартості валових міжнародних резервів; або відношення валових міжнародних резервів до грошової бази.
Зміна чистих іноземних активів Національного банку розраховується за формулою:
?NFANB = ?GIRNB – (ELNBEPANB),               (2.6)
де ELNB — зовнішні надходження від МВФ;
ЕРАNB — зовнішні платежі МВФ від Національного банку за основним боргом.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.