лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Макроекономічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки України
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

А. Г. САВЧЕНКО

 

 

МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2002


 

Рецензенти:
Д. В. Полозенко, д-р екон. наук, проф.
(НДФІ при М-ві фінансів України)
В. Ф. Бесєдін, д-р екон. наук, проф.
(НДЕІ М-ва екон. з питань європ. інтеграції України)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-778   від 10.04.02

 

 

Савченко А. Г.
C 13       Макроекономічна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 135 с.
ISBN 966–574–403–8
Навчально-методичний посібник написаний згідно з навчальною програмою дисципліни «Макроекономічна політика». Охоплює весь комплекс нав­чально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення даної дисципліни.
Основними елементами посібника є навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради, термінологічний словник, завдання для самоконтролю знань студентів та порядок оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу.
Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» спеціальності «Менеджмент організацій» за спеціалізацією «Мене­джмент державних установ».
ББК 65.012.2
© А. Г. Савченко, 2002
ISBN 966–574–403–8                                                                      © КНЕУ, 2002


Навчальне видання


САВЧЕНКО Анатолій Григорович


МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

Редактор Н. Царик
Художник О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Н. Мельник
Верстка Т. Мальчевської

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.