лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна історія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Міністерство освіти І НАУКИ УКраїни
Київський національний економічний університет

 

 

Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна,
А. О. Маслов, Р. Д. Толстов

Економічна історія: Лекції

 

 

 

 

 

Київ 2000
                               

 

 

Автори:
Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна,
А. О. Маслов, Р. Д. Толстов

Рецензент
О. В. Ткаченко, канд. екон. наук, доц. (КНЕУ)

Редактор

І. Й. Судзиловська

 

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ
Протокол № 8 від 20.04.2000 р.

 

 

Е 40Економічна історія: Лекції / Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Ру­домьоткіна та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 268 с.
ІSBN 966–574–014–8

Лекції розкривають історію світової економіки з найдавніших часів до наших днів. Розглядаються не лише загальні тенденції економічного розвитку, але й історія становлення різних господарських систем в окремих країнах (Англії, Франції, Німеччині, США, Японії). Велику увагу приділено еко­номічній історії України, починаючи від господарства стародавніх слов’ян і Київської Русі та закінчуючи основними тенденціями економічного розвитку самостійної України.
Лекції відповідають типовій програмі курсу і можуть бути використані як навчальний посібник студентами економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів.

ББК 65.03

 

ІSBN 966–574–014–8                                                 a Н. О. Тимочко, О. А. Пучко,
Л. М. Рудомьоткіна та ін., 2000
a КНЕУ, 2000


Навчальне видання

 

 

ТИМОЧКО Наталія Олександрівна,
ПУЧКО Олексій Аркадійович,
РУДОМЬОТКІНА Любов Михайлівна та ін.

 

Економічна історія

Лекції

 

 

 

 

 

 

 

Художник обкладинки Т. Зяблицева
Технічний редактор Г. Переславцев
Комп’ютерна верстка Н. Мишко
Комп’ютерний набір О. Іваненко

 

Підписано до друку 5.04.2000. Формат 60?84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 15,58.
Умовн. фарбовідб. 15,80. Обл.-вид. арк. 17,45. Наклад 4500 прим. Зам. № 9-1845

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.