лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 • збирання первинної інформації, проведення полігонних спостережень і лабораторних досліджень (вивчення та аналіз змісту трудового процесу, організації праці, якості обслуговування робочих місць, кваліфікації працівників, паспортних даних параметрів роботи устаткування, його технічного стану, характеристик інструментальних наладок та ін.; установлення раціонального порядку виконання трудового процесу, впливу об’єктивних чинників);
 • аналіз і опрацювання результатів досліджень, складання нормативних таблиць, графіків, формул, оформлення проекту збірника нормативних матеріалів;
 • експериментальна перевірка проекту трудових нормативів на підприємствах (усунення недоліків у нормативах або розбіжностей між умовами виконання трудових процесів у проекті нормативів і на практиці);
 • коригування нормативних матеріалів за наслідками експериментальної перевірки;
 • узгодження з профспілками, затвердження, тиражування і передання для використання на виробництві.

Робоча методика є основним документом, що визначає обсяг, зміст, порядок, способи розроблення і випробування нормативних матеріалів. Вона регламентує:

 • номенклатуру елементів затрат робочого часу, для яких розробляються нормативи;
 • ступінь диференціації елементів затрат робочого часу;
 • чинники, що впливають на тривалість трудового процесу чи окремих його елементів;
 • кількість необхідних спостережень та способи їх проведення й опрацювання результатів;
 • макети нормативних таблиць.

Розрізняють такі методи нормування: сумарний (дослідно-статистичний), розрахунково-аналітичний, укрупнення, мікроеле­ментний.
Сумарний (дослідно-статистичний) метод дає змогу визначати норми на підставі статистичних даних про фактичні затрати часу за минулий період або порівняння якоїсь операції з аналогічними операціями загалом без розчленування її на складові елементи.
За розрахунково-аналітичним методом норму часу встановлюють на кожний елемент операції, яку попередньо розчленовують. Цей метод нормування дає значно точніші результати, ніж сумарний дослідно-статистичний. Він характерний для масового, великосерійного і серійного типів виробництва, де операція повторюється багато разів. В умовах індивідуального і дрібносерійного виробництва застосування його обмежене, тільки для розрахунку норм на дуже складні операції.
Складовими аналітичного методу є: аналіз застосовуваного технологічного процесу та існуючих форм організації праці на робочому місці; проектування найраціональнішого складу, послідовності і тривалості виконання елементів операцій, які нормують; розроблення оптимальних режимів роботи устаткування, передових прийомів праці та раціональної організації робочого місця.
На підприємствах з індивідуальним і дрібносерійним типами виробництвадоцільніше визначати норми методом укрупнення на основі попередньо розрахованих укрупнених величин затрат робочого часу на типові операції, деталі або види робіт.
Велике значення має мікроелементний метод нормування праці (для нормування ручних і деяких машинно-ручних процесів). За допомогою цього методу виділяють і вивчають найпростіші елементи, так звані мікроелементи, з яких складаються складні і різноманітні за своїм характером трудові операції. Ці мікроелементи визначають норми затрат часу залежно від найважливіших чинників, які впливають на їхню структуру.
Переваги цього методу полягають у тому, що ще до початку трудового процесу можна конструювати ручні прийоми різних трудових процесів, створивши системи мікроелементів, які визначаються характером і методом виконання роботи, схемою організації робочого місця і трудовими навичками робітника. За такою системою можна встановити раціональність затрат часу виконання окремих елементів операції.
Аналітичним методом, методом укрупнення, а також мікроелементного нормування визначаються технічно обґрунтовані норми.
Для нормування трудового процесу важливо безпомилково вибирати потрібний різновид норми.
Трудомісткість продукції.До основних показників діяльності підприємства і його підрозділів належить трудомісткість продукції, яка виражає величину затрат живої праці (робочого часу) на виробництво продукції в натуральному виразі.
Між показниками виробітку і трудомісткості продукції існує обернено пропорційна залежність:
В = 1 : Т; Т = 1 : В,
де В — виробіток продукції за одиницю часу;
Т — трудомісткість одиниці продукції.
Показник трудомісткості дає змогу встановити пряму залежність між обсягом виробництва і трудовими затратами, об’єктив­но врахувати рівень трудових затрат та їх економію. Тому існує широкий спектр практичного застосування такого показника: планування виробничих потужностей за видами продукції та підрозділами; розроблення планів виготовлення продукції; визначення обсягів незавершеного виробництва, потреб в устаткуванні, робочій силі, фонду заробітної плати; аналізу продуктивності праці; обґрунтування техніко-технологічних та організаційно-економіч­них заходів; вибір ефективних технологічних процесів, ціноутворення та фінансів.
На основі даних про трудомісткість розраховується можлива економія чисельності працівників:
Еч = Тз / Фпл · Кн,
де Тз — зменшення трудомісткості продукції, нормо-год;
Фпл — плановий фонд робочого часу одного працівника в розрахунку на рік;
Кн — коефіцієнт виконання норм часу (виробітку).
Чисельність працівників (Чп), для яких установлені норми трудових затрат, визначається на підставі планової трудомісткості (Тпл) у нормо-годинах і коефіцієнта виконання встановлених норм часу (Кн), %:
Чп = Тп / Фпл · Кн.
При визначенні потужності підприємства (підрозділу) (Твп) використовуються дані про трудомісткість продукції, кількість і склад устаткування, фонд часу його роботи. При цьому трудоміст­кість виробу має специфічний розрахунок:
Твп = Тд · 100 / Кср · Кп,
де Тд — діюча трудомісткість виробу, нормо-год;
Кср — середній відсоток виконання норм виробітку;
Кп — коефіцієнт приведення норм до прогресивного рівня (дорівнює 1,1—1,15).
Кількість одиниць необхідного устаткування конкретної технологічної групи розраховується:
Gm = Тп / Фm · Кн,
де Тп — планова трудомісткість виробничої програми для даного виду робіт, нормо-год;
Фm — фонд часу роботи устаткування в плановому періоді, год;
Кн — коефіцієнт виконання встановлених норм виробітку.
Таким чином, від величини трудомісткості, яка є виразом затрат праці, її організації і зумовлює рівень продуктивності, залежить багато техніко-економічних показників роботи підприємства.


Контрольні питання для самостійного
поглибленого вивчення
  • Що є універсальною мірою кількості живої праці і чому?
  • У чому полягає суть нормування праці та його взаємозв’язок з організацією праці, виробництва, плануванням та управлінням підприємством?
  • Назвіть мету і основні завдання нормування праці на сучасному етапі.
  • Що є об’єктом і предметом нормування праці?
  • Охарактеризуйте систему норм праці та сферу їх застосування.
  • У чому полягають завдання аналізу трудового процесу?
  • Розкрийте технологічну та трудову структури операції.
  • Що розуміється під мікроелементом трудового процесу?
  • Як класифікуються затрати змінного робочого часу?
  • Охарактеризуйте структуру затрат робочого часу та сфери застосування з метою аналізу.
  • Наведіть основні причини нерегламентованих перерв та простоїв устаткування.
  • Охарактеризуйте методи безпосередніх вимірів та момент­них спостережень.
  • Що є об’єктом і метою проведення хронометражних спостережень?
  • Назвіть основні види і сфери застосування фотографії робочого часу.
  • Які показники характеризують ефективність змінного робочого часу?
  • Чим визначається загальна норма робочого часу і які основні чинники впливають на її величину?
  • Чим відрізняються і коли застосовуються норми штучного та штучно-калькуляційного часу?
  • У чому різниця між «нормою праці» та «трудовим нормативом»?
  • У чому полягає сутність нормативних матеріалів і яка їх роль при встановленні норм часу?
  • Наведіть класифікацію норм праці і охарактеризуйте її.
  • Назвіть види норм затрат робочого часу за ступенем обґрунтування.
  • Назвіть методи встановлення норм і дайте їм характеристику.
  • Охарактеризуйте сутність і значення нормативних матеріалів.
  • Які методики використовуються для встановлення норм праці?
  • Охарактеризуйте сутність трудомісткості та її значення в системі техніко-економічних показників діяльності підприємства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.