лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Дискретний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки України
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

О. Д. ШАРАПОВ, Д. Є. СЕМЬОНОВ,
В. Д. ДЕРБЕНЦЕВ

 

 

ДИСКРЕТНИЙ АНАЛІЗ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ 2002


Рецензенти:
І. Г. Лук’яненко, канд. екон. наук, доц.
(Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»)
А. В. Ловейкін, канд. фіз.-мат. наук
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № 14/18.2-1586 від 29.07.02

 

 

Д 48       Дискретний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. Д. Шарапов, Д. Є. Семьонов, В. Д. Дербенцев. — К.: КНЕУ, 2002. — 126 с.
ISBN 966–574–380–5
У навчально-методичному посібнику розкрито основні теоретичні положення дискретного аналізу та подано необхідні методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни. Цей курс сформований як сукупність таких дисциплін: теорія множин, математична логіка, комбінаторний аналіз, теорія графів, теорія нечітких підмножин та чисельні методи. У кінці кожного розділу подано термінологічний словник, перелік запитань та завдання, необхідні для самоконтролю та закріплення теоретичного матеріалу.
Для студентів економічного профілю всіх форм навчання, магістрів, аспірантів та викладачів вузів.
ББК 22.176
© О. Д. Шарапов, Д. Є. Семьонов,
В. Д. Дербенцев, 2002
ISBN 966–574–380–5                                                      © КНЕУ, 2002


Навчальне видання


ШАРАПОВ Олександр Дмитрович
СЕМЬОНОВ Дмитро Євгенович
ДЕРБЕНЦЕВ Василь Джорджевич


ДИСКРЕТНИЙ АНАЛІЗ


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

Редактор М. Ястреб
Художник О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Тютюнник
Верстка Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.