лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Л. Д. БУРЯК

 

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 Київ 2002

 

 

 

 

Рецензенти:
Л. Д. Романенко, канд. екон. наук, проф.
(Міжнар. ін-т ринкових відносин і підприємництва)
В. М. Шевкопяс, канд. екон. наук, доц. (Аудиторська фірма «Ідея»)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-120 від 18.01.02

 

 

Буряк Л. Д.
Б 91       Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 84 с.
ISBN 966–574–397–Х
У навчальному посібнику розкриті особливості управління фінансами малих підприємств, зокрема, формування первісного капіталу на день відкриття бізнесу, порядок фінансування основного капіталу та оборотних активів малого підприємства, оподаткування доходів малих підприємств.
Значна увага в посібнику приділена прогнозуванню грошових коштів, складанню звітності щодо прибутку малих підприємств, кредитуванню господарської діяльності, державної фінансової підтримки розвитку малого біз­несу.
У посібнику вміщено термінологічний словник до кожної теми, розроблені тестові завдання, складені задачі та програмні питання підготовки до заліку.
Наведений список рекомендованої літератури для самостійного вивчення дисципліни.

ББК 65.290-93

© Л. Д. Буряк, 2002
ІSBN 966–574–397–Х                                                                            © КНЕУ, 2002

Навчальне видання

 

 

БУРЯК Леонід Дмитрович

фінансовий менеджмент у малому бізнесі

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

Редактор Л. Чуприна
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор О. Долинська
Верстка О. Бабич

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.