лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економіка аграрних підприємств

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Василь Гаврилович Андрійчук — доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Української академії аграрних наук, заступник завідувача кафедри аграрного менеджменту Київського національного економічного уні­верситету.
Професор В. Г. Андрійчук веде плідну наукову діяльність. Ним опубліковано біля 130 наукових праць загальним обсягом 250 друк. арк., в тому числі декілька монографій, підручників, навчальних посібників. Основні його наукові ідеї використані в нормативних актах, прийнятих на рівні відповідних міністерств. За значний вклад у наукове вирішення важливих економічних проблем він нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ колишнього СРСР.
Сучасна наукова діяльність професора В. Г. Андрійчука присвячена проблемам реструктуризації аграрних підприємств, розробці механізму забезпечення паритетності одержання доходів усіма учасниками агропромислової інтеграції, обґрунтуванню теорії та методології аналізу та оцінки ряду важливих макро- та мікропараметрів економіки.


ПЕРЕДМОВА

 

 

 

 

Процес розбудови ринкової економіки в Україні набув незворотного характеру. Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств і створення на їх основі нових агроформувань ринкового типу — селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, приватних підприємств, виробничих сільськогосподарських кооперативів, стимулювання державою підприємницької діяльності, прийняття нового Земельного кодек­су та інших важливих нормативних актів, направлених на запровадження більш досконалих економічних важелів регулювання економіки, започаткування інтеграції економіки України у світовий ринок створюють сприятливіше ринкове середовище для розвитку виробництва в усіх сферах економіки, в тому числі і в аграрно-промисловому комплексі. Це вимагає значного підвищення рівня підготовки спеціалістів вищої кваліфікації — економістів-аграрників, які були б здатні на високому професійному рівні розв’язувати фінансово-економічні та господарські проблеми в умовах ринку. Вирішенню цієї проблеми певною мірою сприятиме даний підручник. Основна мета його — розширити знання студентів щодо дії ринкового механізму в аграрній сфері економіки, навчити їх творчо підходити до розв’язання різноманітних завдань (насамперед на рівні підприємств), прищепити вміння оволодівати новими спеціальними знаннями, сприяти фор­муванню економічного мислення, адаптованого до вимог ринкової економіки.
В підручнику висвітлюються важливі аспекти економіки аграр­них підприємств. Їх глибоке розуміння менеджерами економіки і виробництва є необхідним чинником прийняття ними обґрунтованих рішень в умовах конкуренції і зміни кон’юнктури ринку. Зокрема, чільне місце займає розгляд таких важливих проблем, як попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію і вплив зміни цих факторів на економіку аграрних підприємств, економіч­ні засади їх функціонування та зовнішнє середовище їх діяльності, заміна живої праці капіталом, формування витрат у ринковій економіці, визначення й оцінка функціонування авансованого і власного капіталу аграрних підприємств, формування інтенсивного типу їх розвитку, оцінка ринкової позиції підприємства, рин­кове ціноутворення і проблеми цінової конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, питання вимірювання та аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва відповідно до вимог нових стандартів бухгалтерського обліку в Україні тощо.
Структура підручника підпорядкована необхідності послідовного і логічного освоєння читачем сучасних взаємопов’язаних проблем аграрної економіки. Викладання матеріалу починається із загальних, відносно відокремлених питань дисципліни, продов­жується і завершується тими проблемами, які ґрунтуються на раніше висвітлених аспектах економіки. Виділяються, зокрема, чотири частини підручника. Перша частина — «Вступ», де розглядаються місце і роль галузі в економіці країни, предмет і мето­дологія науки та досліджуються питання попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію; друга — «Аграрні підприємства, їх виробничі витрати та кінцеві результати діяльності; третя — «Ресурси аграрних підприємств»; четверта частина — «Ефективність діяльності аграрних підприємств та економічні важелі формування і підвищення її рівня».
При викладі матеріалу враховані закони України, постанови Кабінету міністрів та укази Президента щодо розвитку агропромислового комплексу і становлення ринкової економіки в Україні.
В умовах стабілізації економіки, але за можливого повільного розвитку інфляційних процесів, наведений у підручнику цифровий матеріал дещо може не відповідати тим абсолютним значенням економічних параметрів, які формуються сьогодні. Але це не змінює загального характеру закономірностей і тенденцій розвит­ку аграрної економіки, висвітлених у підручнику, істотно не впливає на висновки і рекомендації, подані в кожній з розглянутих тем.
Автор сподівається, що цей підручник буде корисним не лише для студентів — майбутніх економістів-аграрників, а й для спеціалістів і керівників аграрних підприємств, працівників управління АПК, аспірантів, наукових працівників.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.