лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Рекомендована література
1. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR, 2000. — С. 107—111, 179—185.
2. Адамс Р. Основы аудита / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. — С. 111—115, 98—108.
3. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соко­лова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — С. 191—218, 300—324.
4. Аудит Монтгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О’Рейли, М. Б. Хирш / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — С. 121—127.
5. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; под ред. А. Кузьминского. — К.: Учетинформ, 1996. — С. 64—70.
6. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. — М.: КРМG, Контакт, 1993. — С. 100—106, 118—123.
7. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. — М.: Дело и Сервис, 1998. — С. 90—183, 201—205.
Завдання для практичних занять
Потрібно
1. Скласти план аудиторської перевірки.
2. Скласти програму аудиторської перевірки при зовнішньому аудиті.
3. Розробити план роботи внутрішнього аудитора.
4. Побудувати логічну схему проведення аудиторської перевір­ки за її етапами.
Навчальний матеріал до завдання
1. Укладено договір між аудиторською фірмою «Аудит» й акціонерним товариством «Омега» на проведення аудиту. Дане підприємство здійснює виробничу діяльність (виготовлення технічних засобів зв’язку) і надає деякі послуги з ремонту. Згідно з договором аудиторська перевірка має бути проведена з 15 до 30 березня.
1.1. Назвіть, за яких обставин строк проведення аудиторської перевірки може бути змінено (продовжено, перенесено і т. п.).
1.2. Складіть план роботи аудитора за наведеною формою, обов’язково відобразивши в ній одержання попередньої інформації про клієнта; надішліть листа клієнту, де будуть указані обов’язки і відповідальність аудитора та всі етапи аудиторської перевірки; складіть висновок аудитора.з/п

Перелік робіт і послуг, запланованих
для виконання аудитором

Строк
виконання роботи

1

2

3

 

 

 

2. Підготуйте програму аудиторської перевірки підприємства «Омега», ув’язавши її з попередньо розробленим планом. Програму складіть у вигляді таблиці, в якій послідовно зазначте: етапи аудиторської перевірки; перелік аудиторських процедур з кожного етапу; перелік необхідної інформації; методи і прийоми отримання інформації; виконавці; строк виконання; контроль виконання.
3. Складіть план роботи внутрішнього аудитора, узявши до уваги те, що на підприємстві «Омега» заплановано:
а) замінити (обновити) склад основних фондів;
б) обновити асортимент готової продукції.
4. Складіть схему проведення аудиторської перевірки, указавши послідовно всі етапи і можливі зміни у ході перевірки.
ТЕМА 6. РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА
ПЛАН

 1. Мета і завдання документування процесу аудиту.
 2. Вимоги до ведення робочих документів.
 3. Класифікація робочих документів аудитора.

Хід аудиторської перевірки та її результати мають бути документально оформлені. З проблемою ведення робочих документів аудитор стикається з першої аудиторської перевірки. Належна організація аудиту, забезпечення можливості контролю роботи аудитора, поліпшення її якості вимагають глибокого дослідження цієї проблеми.
Важливість питання, що розглядається, пов’язане з низкою інших причин. Значні труднощі пов’язані з відсутністю не тільки в Україні, а й за рубежем єдиних загальноприйнятих стандартів ведення аудиторських документів, складу, форми, структури та змісту їх.
В Україні проблема ускладнюється відсутністю в аудиторів достатнього досвіду складання документів під час перевірки підприємств з урахуванням конкретних умов їхньої діяльності, ситуації, що склалася.
Зарубіжні аудиторські фірми до ведення робочих документів аудитора підходять індивідуально. Такі документи є конфіденційними. Методика ведення їх становить комерційну таємницю аудиторської фірми. Отже, досвід їхньої роботи важкодоступний.
Дослідимо проблему ведення робочих документів аудитора на матеріалах стажування у Франції («Мазар Формасьон», «Кабіне Робер Мазар»), вивчення методики ведення аудиторських документів німецької аудиторської фірми КРМG та англійської фірми «Моор Стівенс».
З літературних джерел, у яких розглядається ведення робочих документів аудитора, практичний інтерес мають книги Дж. Робертсона і Роя Доджа, підручники з аудиту фірм «Кабіне Робер Мазар», «Моор Стівенс».
Робочі документи аудитора — це записи, зроблені ним під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, отримана в ході аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта, чи усні відомості, задокументовані аудитором за допомогою тестування.
Як уже зазначалося, склад і кількість аудиторських документів аудитор визначає в кожному конкретному випадку. При цьому вирішальне значення має мета складання робочих документів а саме:

 1. планування аудиторської перевірки;
 2. документальне підтвердження виконаних аудитором процедур, робіт;
 3. збирання матеріалів з перевірки фінансової звітності з наступним узагальненням їх;
 4. складання аудиторського звіту і підготовка висновку про фінансову звітність;
 5. здійснення поточного контролю самим аудитором за ходом виконання аудиту згідно з планом і програмою;
 6. забезпечення юридичного обґрунтування проведення аудиту, законності його;
 7. контроль робочого часу аудитора і обґрунтованості оплати його праці (гонорару);
 8. контроль якості проведеної перевірки;
 9. отримання за необхідності інформації про перевірку конкретного підприємства, здійснену кілька років тому, наприклад у разі судового розгляду, спорів, претензій, які виникли, тощо;
 10. забезпечення можливості отримати відповіді на так звані зворотні питання (від клієнта, акціонерів та інших заінтересованих юридичних і фізичних осіб), тобто довести правоту аудитора чи внести додаткову ясність у деякі питання;
 11. обґрунтований вибір методики, методів і прийомів проведення аудиту, напрямів і підходів перевірки;
 12. документальне оформлення встановленого чи визначеного самим аудитором аудиторського ризику з зазначенням його величини;
 13. формування уявлення про професіоналізм, кваліфікацію, компетентність аудитора і сприяння підвищенню їх;
 14. отримання матеріалів для наступних аудиторських перевірок.

На вибір кількості, складу, змісту і форми подання аудиторських документів впливають також такі фактори: кваліфікація аудитора, його попередній досвід роботи (як загальний, так і на конкретному підприємстві-клієнті); умови договору на проведення аудиту; нормативи, правила і внутрішні стандарти, встановлені та використовувані аудиторською фірмою або приватним аудитором. Але при цьому робочі аудиторські документи мають відповідати ряду вимог:

  • містити достатньо повну і детальну інформацію, щоб інший аудитор, який не брав участі у цій перевірці, міг скласти чітке уявлення про виконану роботу і підтвердити висновки цієї перевірки;
  • документи мають бути складені в ході перевірки, складання їх після завершення перевірки і підготовки аудиторського висновку не допускається;
  • складаючи робочі документи, аудитор повинен враховувати не тільки інформацію, що стосується звітного періоду, який перевіряється, а й дані попереднього періоду (наприклад, сальдо за рахунками на кінець періоду, що передував звітному), а також відомості, отримані після складання бухгалтерської звітності, про події, що відбулися після завершення звітного періоду, які можуть суттєво вплинути на діяльність або фінансове становище підприємства;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.