лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економіка та організація інноваційної діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

17. Нематеріальні активи — це:
а) реалізація права власності на нематеріальні ресурси підприємства;
б) виключне право використання об’єктів промислової й інтелектуальної власності, інших нематеріальних ресурсів;
в) права на використання об’єктів промислової й інтелектуальної власності;
г) усі майнові права;
ґ) складові потенціалу підприємства, спроможні приносити економічну користь протягом тривалого часу, для яких відсутня матеріальна основа одержання прибутку.
18. Які об’єкти нематеріальних ресурсів не мають спеціального правового захисту:
а) товарні знаки і знаки обслуговування;
б) раціоналізаторська пропозиція;
в) винахід;
г) корисна модель;
ґ) промисловий зразок.
19. Патент — це:
а) документ, що дає суб’єкту підприємницької діяльності право використовувати зазначене в патенті технічне рішення;
б) виключне право на використання зазначеного в патенті технічного рішення;
в) документ, виданий державним органом, що дає суб’єкту підприємницької діяльності виключне право використовувати зазначене в патенті технічне рішення;
г) документ, виданий державним органом, що дає особі або організації право використовувати зазначене в патенті технічне рішення;
ґ) документ, що закріплює юридичні права на використання технічного рішення.
20. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується:
а) патентом;
б) ліцензією;
в) авторським посвідченням;
г) спеціальним рішенням спеціалістів;
ґ) актом приймання винаходу до використання.
21. Право використовувати найменування місця походження товару з рекламною метою мають:
а) усі суб’єкти підприємницької діяльності;
б) усі суб’єкти підприємницької діяльності, що зареєстрували місце походження товару;
в) лише ті суб’єкти підприємницької діяльності, що першими одержали свідоцтво про реєстрацію найменування місця походження товару з аналогічними властивостями;
г) будь-який суб’єкт, що зареєстрував місце походження товару;
ґ) правильна відповідь відсутня.
22. Правовий захист місця походження товару виникає на підставі його реєстрації й одержання суб’єктом підприєм-
ництва:

а) патенту;
б) ліцензії;
в) свідоцтва;
г) авторського посвідчення;
ґ) акта приймання до виготовлення і користування.
23. Передавання права на використання нематеріальних ресурсів власником цього права іншій зацікавленій особі здійсню-
ється у формі:

а) патенту;
б) ліцензії;
в) свідоцтва;
г) авторського посвідчення;
ґ) акта приймання до виготовлення і користування.
24. Об’єктом безпатентної ліцензії є:
а) промисловий зразок;
б) винахід;
в) виробничий досвід;
г) ноу-хау;
ґ) відкриття.
25. Нематеріальні активи підприємства оцінюються за їхньою собівартістю, якщо:
а) нематеріальні активи створені самим підприємством і є
його власністю;
б) нематеріальні активи купуються в процесі діяльності підприємства;
в) підприємство купує ліцензію на використання ноу-хау;
г) керівництво підприємства вирішило продати які-небудь свої нематеріальні активи;
ґ) правильної відповіді немає.
26. Мотивацією винаходів і нововведень найчастіше є:
а) людська цікавість;
б) бажання заробити більше грошей і просунутися в суспільстві;
в) бажання краще й ефективніше виконати роботу;
г) усе попереднє;
ґ) нічого з попереднього.
ЗАВДАННЯ
Завдання 1
Назвіть 4 варіанти державної інноваційної політики та наведіть приклади країн, що їх використовували.
Завдання 2
Ще в 1912 році російськими підприємцями (купцями) були вироблені принципи ведення справ у Росії:

  • шануй владу;
  • будь чесний і правдивий;
  • шануй  право  приватної  власності;
  • люби і шануй людину;
  • будь вірний своєму слову;
  • живи відповідно до своїх достатків;
  • будь цілеспрямований.

Дайте відповідь на такі питання:
1. Що з наведених вище принципів повною мірою зберегло свою актуальність і в наш час?
2. Які нові принципи бізнесу мають бути, на вашу думку, упроваджені в практику підприємницької діяльності України сьогодні?
3. Які принципи бізнесу ви вважаєте для себе пріоритетними?
Завдання 3
Виберіть з перелічених нижче положень зовнішні (*) і внутрішні (**) мотиви для інноваційних розробок:
1. Насичення ринку існуючими товарами.
2. Прискорення науково-технічного прогресу.
3. Прагнення збільшити зростання продажів.
4. Необхідність пристосувань і структурних змін у галузях промисловості.
5. Прагнення збільшити ринкову частку і кінцеву прибутковість.
6. Прагнення збільшити конкурентоспроможність на ринку.
7. Необхідність згладжування кон’юнктурних коливань.
8. Поліпшення конкурентоспроможності на ринку.
9. Зменшення ризику, пов’язаного з обмеженим товарним асортиментом.
10. Зміна переваг споживачів.
11. Вихід на нові для фірми ринки.
Завдання 4
Коротко визначіть сфери застосування державного впливу на інноваційний процес.
Завдання 5
Скільки може бути розумних пояснень наукової ідеї?
Завдання 6
У паспорті нового товару зазначено: «Гарантія на три роки». Що це означає в Японії та в Україні?
Завдання 7
Назвіть мікроекономічні причини необхідності державної підтримки інноваційної діяльності.
Завдання 8
Визначіть характерні риси сучасної податкової політики щодо інноваторів. Доповідь побудуйте так, щоб ці риси можна було поділити на ті, що сприяють інноваційній діяльності, та ті, що перешкоджають їй.
Завдання 9
Які законодавчі акти регулюють інноваційну діяльність?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.