лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Місцеві фінанси

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 4. Планування і порядок фінансування
видатків місцевих бюджетів

 1. Фінансове планування, особливості складання фінансових планів у бюджетній та виробничій сферах.
 2. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.
 3. Фінансування власних та делегованих державою повно-
  важень.
 4. Основи кошторисного фінансування.

Література: 24; 40; 46; 52; 62; 74.
Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

 1. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.
 2. Сфера дії міжбюджетних відносин.
 3. Інструменти бюджетного регулювання в Україні. Їх особли­вості.
 4. Суперечності в побудові взаємовідносин місцевих бюдже­тів з Державним бюджетом.
 5. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

Література: 5; 6; 10; 11; 46; 54; 77; 99; 100.
Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль
на регіональному рівні

 1. Роль місцевих органів влади в управлінні фінансами та їх участь у бюджетному процесі.
 2. Система касового виконання бюджету.
 3. Організація фінансового контролю на місцевому рівні.

Література: 12; 20; 24; 40; 44; 45; 52; 58; 66; 91.
Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної власності

 1. Фінанси підприємств комунальної форми власності — складова місцевих фінансів.
 2. Склад та структура доходів підприємств комунальної форми власності.
 3. Склад та структура видатків підприємств комунальної фор­ми власності.
 4. Прибуток підприємств комунальної форми власності та його розподіл.
 5. Оборотні кошти підприємств комунальної форми власності та особливості їх організації.
 6. Система показників оцінки фінансового стану підприємств комунальної форми власності.

Література: 31; 34; 38; 39; 40.
Тема 8. Основи організації фінансів місцевих
органів влади в зарубіжних країнах

 1. Принципи організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах.
 2. Моделі міжбюджетних відносин, які використовуються у світовій практиці.
 3. «Вертикальне» та «горизонтальне» вирівнювання бюджетної забезпеченості в зарубіжних країнах.
 4. Бюджетні трансферти в системі взаємодії різних рівнів влади.
 5. Застосування світового досвіду організації місцевих фінан­сів в Україні.

Література: 2; 11; 25; 52; 60; 79; 84; 97; 100.
2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ
Окремі питання, які включені до лекційного курсу потребують більш детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студен­тів полягає у вивченні та опрацюванні основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні практичних завдань.
Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформ­ляються у вигляді доповіді за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 6—8 стандартних ар­кушів (А-4) тексту. Доповіді обговорюються під час проведення семінарських занять. За 15 хвилин до кінця семінарського заняття проводиться тестування за темою.
Самостійна робота також передбачає підбір додаткової літератури для написання доповіді.
2.4.1. ДОПОВІДІ
Тема 1. Місцеві фінанси в складі
фінансової системи України

Теми доповідей:

 1. Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері місцевих фінансів.
 2. Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народ­них депутатів.
 3. Особливості функціонування фінансового механізму на міс­цевому рівні.
 4. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів.
 5. Управління фінансами на місцевому рівні.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна
ланка місцевих фінансів
Теми доповідей:

 1. Економічне та соціальне значення місцевих бюджетів.
 2. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування та використання бюджетів.
 3. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів.
 4. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і використання.
 5. Розпорядники кредитів. Їх права та обов’язки.

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
Теми доповідей:

 1. Джерела, склад та структура доходів місцевих бюджетів.
 2. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів.
 3. Роль загальнодержавних податків і зборів у формуванні міс­цевих бюджетів.
 4. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.
 5. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюджетів.

Тема 4. Планування і порядок фінансування
видатків місцевих бюджетів

Теми доповідей:

 1. Основні напрями використання коштів місцевих бюджетів.
 2. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.
 3. Особливості планування видатків на освіту.
 4. Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади.
 5. Шляхи вдосконалення бюджетного нормування.

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові
Теми доповідей:

 1. Діючі інструменти міжбюджетних відносин.
 2. Об’єкт взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом України.
 3. Власні доходи місцевих бюджетів — основа фінансової незалежності місцевого самоврядування.
 4. Види бюджетних трансфертів.
 5. Перерозподіл фінансових ресурсів між «багатими» і «бідними» (у фінансовому розумінні) регіонами.

Тема 6. Фінансове планування та фінансовий
контроль на регіональному рівні

Теми доповідей:

  • Особливості фінансового планування в бюджетній сфері на місцевому рівні.
  • Роль фінансових відділів, управлінь та податкових інспекцій у фінансовому плануванні регіонів.
  • Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів.
  • Контроль місцевих органів влади за формуванням і використанням коштів підприємств комунальної власності.
  • Особливості контролю в житлово-комунальному госпо-
   дарстві.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.