лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Місцеві фінанси

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки України
Київський національний економічний університет

 

 

 

М. А. ГАПОНЮК, В. П. ЯЦЮТА
А. Є. БУРЯЧЕНКО, А. А. СЛАВКОВА

 

 

місцеві фінанси

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2002

Рецензенти:
О. С. Любунь, канд. екон. наук, доц. (Ін-т екон. та права «Крок»)
В. І. Грушко, д-р екон. наук, проф. (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1830 від 11.12.01

М 65       Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав­кова. — К.: КНЕУ, 2002. — 184 с.
ISBN 966–574–361–9
Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціальних норма­тивних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управ­ління державними фінансами».
Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона роз­ширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в еко­номічному і соціальному розвитку адміністративно-територіаль­них утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінан­со­вих ресурсів. У прикладному — дає майбутньому фахівцю можливість об’єк­тивно оцінювати еко­номічні процеси, що відбуваються в регіонах.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.
ББК 65.261.8

Навчальне видання

Гапонюк Микола Анатолійович
Яцюта Валерій Петрович
БУРЯЧЕНКО Андрій Євгенович

СЛАВКОВА Алла Аркадіївна

Місцеві фінанси

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Л. Чуприна. Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота. Коректор Л. Лембак. Верстка І. Пантюхової


© М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта,
А. Є. Буряченко, А. А. Славкова, 2002
ISBN 966–574–361–9                                            © КНЕУ, 2002

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.