лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Соціально-побутові умови працівників

Створення нормальних соціально-побутових умов для працівників — важливе, хоча й складне та важко розв’язуване нині соціальне завдання. Щоб виконати його, насамперед потрібно мати повні дані про конкретні соціально-побутові умови працівників: загальний дохід сім’ї та на одного члена, квартирні умови, потреби щодо місць для влаштування дітей у дошкільних дитячих закладах, спортивно-оздоровчих таборах, базах відпочинку, профілакторіях і т. ін.

Метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, яка характеризує зазначені соціально-побутові умови з різних поглядів.

Про соціально-побутові умови працівників складають вихідні документи двох основних видів:

соціальне забезпечення працівників;

побутові умови;

інше.

Відомості складають за формою за довідковою структурою періодично чи за потребою. Такі відомості відповідні менеджери можуть одержувати за формою, в якій назви рядків (градація працівників за будь-якою ознакою, наприклад, робочим стажем, з урахуванням тих чи інших заслуг тощо) будуть постійними, а граф — змінними.
Наприклад, можлива така градація рядків: перший рядок — працюючі на підприємстві зі стажем до одного або двох років, другий — до трьох або п’яти років, третій — до десяти років, четвертий — ветерани праці, п’ятий — ветерани війни і т. д.
Назви граф визначаються згідно зі змістом відомостей. Так, коли йдеться про житлово-комунальні умови, то в відповідних графах зазначається кількість сімей, у тому числі кількість членів сім’ї, дітей, розмір житлової площі, з якого часу перебуває на обліку на квартиру тощо.
У відомостях про влаштування дітей у дитячі ясла чи садки зазначається кількість сімей, у тому числі членів сім’ї, з них працюючих; кількість дітей ясельного (садкового) віку, з них — тих, які вже відвідують ясла (садок); кількість дітей шкільного віку й т. ін.
У зведених відомостях про доходи сім’ї зазначають категорію персоналу, кількість сімей і членів в одній сім’ї, а також загальний дохід однієї сім’ї, середній дохід на одного члена сім’ї. У решті відомостей — інший зміст рядків і граф форми вихідного документа.
Щоб скласти такі відомості, використовують масив про наявних і прийнятих працівників KADR (Блоки 1, 5 і 9), а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV. Відомості складають за станом на певну дату як у межах структурних підрозділів, так і по підприємству в цілому, як в аналітичному, так і в зведеному вигляді.
Наприклад, зведені відомості про розміри житла сім’ї і кількості осіб, які там проживають, у розрізі стажу роботи працівників у конкретному структурному підрозділі за станом на певну дату характеризують рівень забезпеченості житлом. У графах форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — категорія персоналу, градація стажу працюючих по роках, а також кількість сімей і загальна площа житла (кв. м), кількість прописаних, у тому числі дітей, а також середня площа житла на одного прописаного. Ці відомості можна одержати також в аналітичному складі.
Складаються й інші вихідні документи, які характеризують, наприклад, виробничі умови працівників, про які потрібно знати менеджерам персоналу.
Норми виробітку, що застосовуються
на виробництві, та їх виконання працівниками
Відомо, наскільки важливі для виробництва технічно обґрунтовані норми виробітку й норми затрат праці зокрема. Якщо норми затрат праці науково і технічно обґрунтовані, то вони віддзеркалюють стан науково-технічного прогресу на даному підпри­ємстві, а також є важливим чинником щодо мотивації праці. Ось чому потрібно визначити питому вагу технічно обґрунтованих, досвідно-статистичних, тимчасових та інших норм у їх загальній масі, ступінь їх виконання тощо, а далі рішуче запроваджувати технічно обґрунтовані норми.
Крім того, неабияке значення має й аналіз продуктивності праці робітників, особливо тих, які пов’язані з відрядною роботою. Йдеться про виконання норми виробітку окремими представниками тієї чи іншої професії.
Тому метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, що характеризує склад норм виробітку на виробництві, їх питому вагу, а також як виконуються ці норми основними робітниками різних професій на підприємстві.
Вихідні форми з результатною інформацією про норми в різних аспектах використовуються менеджерами персоналу відділу організації праці і заробітної плати, нормувальниками різних рівнів тощо.
Щоб одержати відомості, які складаються за довідковою струк­турою, про склад норм виробітку, використовують масиви з показниками діючих поопераційних норм затрат часу на виготовлення однієї деталі OPZPD або складання одного виробу OPZPV, а також масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV.
Наприклад, зведені відомості про склад норм виробітку, які застосовуються в конкретному цеху за станом на певну дату, характеризують структуру й питому вагу цих норм на виробництві. У графах форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — вид норми, група норм виробітку, одиниця часу нормування, а також кількість норм і підсумок нормованого часу за кожною групою, загальний підсумок кількості норм і нормованого часу, питома вага кожної групи норм за їх кількістю та нормованим часом.
Зауважимо, що точніше схарактеризувати питому вагу діючих норм дозволить показник, який визначається за нормованим часом, а не за кількістю тих чи інших норм.
Крім зазначених, складають зведені відомості про стан фактичного виконання чинних норм виробітку робітниками-відряд­никами основних виробничих професій.
Проте, щоб скласти ці зведені відомості, необхідно спочатку визначити рівні виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками в тому чи іншому місяці. Використовуючи проміжний масив нарахованої заробітної плати ZARKADR (в частині робітників-відрядників основних професій), а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають відомості про виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками основних професій по цеху №__ за такий-то період (форма 7.12).
ПЕОМ № _____   Форма 7.12
ВІДОМІСТЬ
про виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками
основних професій цеху №____ за такий-то період


Елементи об’єкта інформації

Відпрацьований час

Процент виконання норм виробітку
робітником

професія

табельний номер

фактичний

нормативний

1

2

3

4

5

Зазначимо, що процент виконання норм виробітку визначається, як правило, тим робітникам-відрядникам, які відпрацювали всі робочі дні місяця.
Процент виконання норм виробітку робітником j-ї професії () визначається діленням величини нормативного часу () на фактично відпрацьований ():
.
Вихідні дані цієї відомості (місяць, структурний підрозділ, професія, табельний номер, а також процент виконання норм виробітку) фіксуються в робочий масив виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками основних професій VIKNORM.
Цей робочий масив VIKNORM, а також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV використовуються для складання за довідковою структурою зведеної відомості про стан фактичного виконання діючих норм виробітку робітниками-відрядниками основних виробничих професій по такому-то цеху за певний період (форма 7.13).
ПЕОМ № _____   Форма 7.13
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про стан фактичного виконання діючих норм виробітку
робітниками-відрядниками основних виробничих професій
по такому-то цеху за певний період


Елементи об’єкта інформації

Кількість робітників,
які виконали норми виробітку до

Разом робітників

професія

90%

100%

110%

120%

і т. д.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість робітників (, графи 2, 3, 4, 5 і т. д.) визначається кількістю табельних номерів, тобто:
;   ;   …;   .
Загальний підсумок робітників по професії (, графа 7) визначається:
.
Кількість робітників по відомості (підприємству в цілому) визначається аналогічно по графах 2, 3, 4, 5 і т. д., 7.
Складають також інші вихідні документи, потрібні менеджерам.
Заробітна плата працівників
Метою складання вихідних відомостей є отримання даних, що характеризують нараховану заробітну плату працівникам у різних аспектах, за різні відрізки часу як в аналітичному (попрізвищевому), так і зведеному складі — по категоріях персоналу і професіях, структурних підрозділах і підприємству в цілому.
Складені вихідні форми з результатною інформацією з різними аспектами даних про нараховану заробітну плату використовуються менеджерами персоналу відділу організації праці та заробітної плати, структурних підрозділів, а в окремих випадках і керівниками підприємства.
Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блок 1) і похідний масив нарахованої заробітної плати ZARKADR, а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають необхідні для менеджерів вихідні відомості, які характеризують структуру нарахованої заробітної плати працівникам за різними ознаками: по видах заробітної плати; категоріях персоналу, посадах (професіях) і видах оплати; категоріях персоналу з визначенням відношення середнього заробітку працівника однієї категорії до іншої; категоріях і видах оплат з визначенням відношення додаткової заробітної плати до основної тощо. Складаються ці відомості в розрізі як по структурних підрозділах, так і по підприємству в цілому за формою з довідковою структурою.
Розглянемо деякі з них.
Структура заробітної плати працівників. Основними структурними групами заробітної плати є: основна і додаткова заробітна плата, премії тощо. Основна заробітна плата визначається такими видами оплат: погодинна, відрядна, відрядно-прогресив­на, відрядно-преміальна тощо; додаткова заробітна плата — різні види доплат тощо.
Для складання за довідковою структурою відомості про структуру заробітної плати, нарахованої працівникам цеху №__ в звітному місяці використовується масив нарахованої заробітної плати ZARKADR, а також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV. У графах вихідної форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — групи зарплати (графа 1) і види оплат (графа 2), а також сума зарплати по видах оплат (графа 3) і групах зарплати (графа 4), відношення (в %) основної (графа 5) і додаткової (графа 6) зарплати, премії (графа 7) до загальної суми зарплати по цеху (відомості). Підсумок суми заробітної плати по цеху визначається в кінці відомості.
Сума заробітної плати n-х працівників по v-му виду оплати h-ї групи зарплати c-го цеху (, графа 3), по h-й групі (, графа 4) і цеху (), визначається:
;   ;   .
Відношення суми основної заробітної плати (, графа 5), додаткової зарплати (, графа 6) і премії (, графа 7) до загальної суми зарплати по цеху () визначається (в %):
;   ;   .
Дані зазначеної відомості використовуються менеджером персоналу цеха для аналізу структури заробітної плати, нарахованої в звітному місяці.
Аналогічну зведену відомість можна складати і по підприємству в цілому не лише за місяць, а й за квартал, рік, а також у порівнянні з відповідним минулим періодом.
Середня заробітна плата працівників та виконання планового фонду зарплати. Використовуючи інформаційні масиви KADR (Блок 1), ZARKADR і спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV, можна скласти відомості, які характеризуватимуть рівень заробітної плати в різних співвідношеннях як по структурних підрозділах, так і по підприємству в цілому.
Використовуються менеджерами персоналу відповідного рівня для аналізу величин середньої заробітної плати.
Наприклад, складені за довідковою структурою зведені відомості про нараховану середню заробітну плату і її співвідношення по категоріях персоналу по підприємству в цілому за певний місяць (форма 7.14) характеризують рівень середньої заробітної плати працівників різних категорій.
ПЕОМ № _____   Форма 7.14
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про нараховану середню заробітну плату і її співвідношення
по категоріях персоналу по підприємству в цілому за певний місяць


Елементи
об’єкта
інформації

Кількість
працівників

Загальна сума
заробітної
плати

Середня сума
заробітної
плати на одного працівника

Величина відношення середньої суми зарплати
однієї категорії до іншої

Категорія
персоналу

1 : 2

1 : 3

1 : 4

і т. ін.

1

2

3

4

5

6

7

8

У зведені відомості включають лише тих працівників, які відпрацювали всі робочі дні місяця.
Кількість працівників k-ой категорії (, графа 2) і їхню загальну заробітну плату (, графа 3) визначають:
;   .
Середня заробітна плата на одного працівника (, графа 4) визначається:
.
Величина відношення середньої суми зарплати 1-ї категорії до другої категорії (, графа 5), першої до третьої (, графа 6), першої до четвертої (, графа 7) визначаються (в разах):
;   ;   .
Крім того, складають відомості за формою з повною структурою, які характеризують виконання планового фонду заробітної плати структурними підрозділами і підприємством у цілому. При складанні цих відомостей, крім зазначених масивів ZARKADR, REGLAMI i BIBFORV, використовують і масив планового фонду заробітної плати ZPFONDK.
Зведені відомості про виконання планового фонду заробітної плати по структурних підрозділах і підприємству в цілому за конкретний місяць характеризують рівень використаного фонду зарплати. У графах форми, складеної за повною структурою, зазначаються елементи об’єкта інформації — структурний підрозділ, а також суми заробітної плати — плановий фонд, фактично нараховано, абсолютні й відносні відхилення по структурному підрозділу, а потім підсумки по підприємству в цілому.
Використовуються зведені відомості менеджером персоналу відділу організації праці та заробітної плати для аналізу виконання планового фонду заробітної плати по підприємству в цілому.
Непрацездатність працівників. Важливе значення для менеджерів персоналу мають складені за довідковою структурою відомості про перебування працівників у стані непрацездатності за різними ознаками. Ці відомості складаються в розрізі категорій персоналу, посад (професій), видів непрацездатності (за даними видів оплат), віку, статі тощо, як по структурних підрозділах, так і підприємству в цілому, як за звітний місяць, так і за квартал, рік.
Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блок 1, а інколи і Блок 3) і похідний масив нарахованої заробітної плати ZARKADR за певний період, а також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV, можна скласти, наприклад, відомості про перебування працівників у стані непрацездатності за причинами по цеху №__ за звітний період. В графах цієї форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — вид непрацездатності, категорія персоналу, посада (професія), а також кількість днів (годин) непрацездатності по посаді (професії), категорії персоналу, виду непрацездатності і цеху (відомості).
При необхідності система об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту дозволяє зробити розшифровку зазначених відомостей у поіменному складі.
Аналогічні зведені відомості можна складати і по підприємству в цілому не лише за звітний місяць, а й за квартал, рік.
Використовуються менеджерами персоналу різних рівнів для аналізу видів непрацездатності працівників, особливо тих видів, які пов’язані з притаманними підприємству умовами праці.
Складають і інші відомості, які характеризують елементи нарахованої заробітної плати працівникам.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.