лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Навчання та підвищення
кваліфікації працівників

Працівники підприємств підвищують свій освітянський і професійний рівень, як правило, без відриву від виробництва двома шляхами:

через навчання (вечірня чи заочна форма) в закладах освіти — загальноосвітніх школах, технікумах, коледжах, вищих навчальних закладах (інститутах, університетах, академіях) тощо;

через різні курси підвищення кваліфікації та школи майстер­ності тощо.

Все це сприяє значному підвищенню продуктивності праці на підприємстві. Ось чому підвищення рівня освіти і кваліфікації працівників без відриву від виробництва через мережі вечірньої та заочної освіти набуло значного поширення.

Зважаючи на сказане, слід узяти до уваги, що відрядження, вечірні зміни тощо на підприємстві для зазначених працівників виключаються, відпустки в них здебільшого збігаються. І якщо не регулювати ці явища, то виконання виробничої програми завжди буде під загрозою.

Метою складання вихідних відомостей є одержання інформації, яка б характеризувала в різних аспектах стадії та процеси навчання й підвищення кваліфікації працівників у мережі вечірньої та заочної освіти. Це можуть бути відомості про тих, хто й де навчається та підвищує кваліфікацію, за якою формою нав­чання, коли й на скільки днів необхідна відпустка для складання сесії або участі в зборі тощо.

Ось чому в серпні кожного року (чи в інший час) потрібно складати за формою довідкової структури відомості про навчання та підвищення кваліфікації працівників за структурними підрозділами (насамперед), а зведені відомості — по підприємству в цілому. Для структурних підрозділів ці відомості складають окремо за видами і формами навчання в порядку прізвищ. Крім «шапки», у графах форми зазначаються елементи об’єкта інформації: показники форми навчання (вечірня, заочна), види навчання (загальноосвітня школа, технікум, інститут тощо), клас, семестр, курс, рік навчання, строки екзаменаційної сесії чи збору, категорія, професія чи посада, прізвище й табельний номер працівника й т. ін.

У зведених формах графи з прізвищем і табельним номером працівника відсутні, а вводиться додаткова графа «кількість працівників». Для складання цих відомостей використовується масив про наявних і прийнятих працівників KADR (Блоки 1, 7, 8) на певну дату, а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV.

Оперативну інформацію про навчання та підвищення кваліфікації працівників той чи інший менеджер має змогу одержати на екрані ПЕОМ на будь-який час і в будь-якому розрізі.

Так, для одержання оперативної інформації про працівників, які навчаються в закладах освіти, цеху № __ за станом на певну дату (форма 7.10), використовуються відібрані відповідні дані масиву про наявність і прийнятих працівників KADR (Блок 1 і 7) з даними на певну дату, а також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.

ПЕОМ № _____   Форма 7.10

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про працівників, які навчаються в закладах освіти, цеху №____
за станом на певну дату

Елементи об’єкта інформації

Кількість працівників, які навчаються

форма навчання

вид закладу

1

2

3

Кількість n-х працівників по f-м формах навчання (вечірня, заочна) в z-х закладах визначається як підсумок відповідних показників:

;   .

Користувач цієї оперативної інформації має змогу також оперативно (по запиту) одержати відомість-розшифровку про працівників, які навчаються в закладах освіти, цеху №__ за станом на певну дату (форма 7.11) і включені в попередню вихідну форму. Для одержання цієї інформації використовуються Блоки 1, 7 і 12 масиву KADR і спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.

ПЕОМ № _____   Форма 7.11

ВІДОМІСТЬ-РОЗШИФРОВКА
про працівників, які навчаються в закладах освіти, цеху №____
за станом на певну дату

Елементи
об’єкта
інформації

Табельний номер

Прізвище, ім’я
та по батькові

Посада (професія)

Назва навчального
закладу

Курс навчання
(семестр)

Період
сесії

Рік  закінчення

Посада після
закінчення навчання

форма
навчання

вид
закладу

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

  Зазначимо, що такі відомості будуть вірогідними лише в тому разі, коли масив KADR регулярно оновлюватиметься й уточнюватиметься за всіма параметрами, пов’язаними з навчанням і підвищенням кваліфікації працівників.

  Складають і інші відомості про навчання та підвищення кваліфікації працівників, використовуючи відповідні блоки масивуKADR і спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.

  Відпустки працівникам

  Відомо,що відпустки, які надаються працівникам згідно з чинним законодавством, бувають таких видів:

  щорічні відпустки (основна, додаткові — за роботу із шкідливими і важкими умовами та за особливий характер праці тощо);

  додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (у середніх, професійно-технічних, вищих закладах освіти, аспірантурі тощо);

  творчі відпустки (надаються для виконання окремих робіт);

  соціальні відпустки (у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткова — працівникам, які мають дітей);

  відпустки без збереження заробітної плати (надаються за бажанням працівника в обов’язковому порядку та за згодою сторін);

  інші види відпусток, оплата яких проводиться з прибутку підприємств.

  Метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, яка б характеризувала види відпусток у різних аспектах як по структурних підрозділах, так і по підприємству в цілому.

  Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (і в першу чергу Блоки 1 і 11), а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають за формою необхідні для менеджерів вихідні відомості, за довідковою структурою, які характери-зують стан відпусток у різних аспектах.

  Наприклад, складена за формою довідкової структури зведена відомість про надані відпустки працівникам у такому-то році по їх видах, категоріях персоналу і структурних підрозділах підприємства в цілому на конкретну дату характеризує загальний стан персоналу, який уже використав відпустки. У графах форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — види відпус­ток, категорія персоналу, структурний підрозділ, період відпустки, а також кількість працівників, які використали відпустку.

  Відомість про додаткові відпустки у зв’язку з навчанням працівників по категоріях персоналу, посадах (професіях), табельних номерах і прізвищах певного структурного підрозділу в конкретному (або на певний період) місяці характеризує персонал, якому необхідно надати цей вид відпустки. В графах форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — категорія персоналу, посада (професія), табельний номер, прізвище, ім’я та по батькові, а також період і кількість календарних днів відпустки.

  Крім того, на основі інформації про фактично використані щорічні відпустки працівниками в минулому році (масив KADR, Блоки 1 і 11) можна скласти орієнтовний графік відпусток працівників на поточний рік для того чи того структурного підрозділу.

  Складають відомості й про інші види відпусток.

  Установлені законодавством пільги працівникам

  До цих груп персоналу належать такі працівники, в яких є особливості, пов’язані з визначеними ознаками. Це групи працівників, які мають установлені законодавством пільги:

  неповнолітні;

  інваліди;

  ветерани війни і праці;

  багатодітні;

  «чорнобильці»;

  інше.

  При організації праці на підприємстві в різних умовах менеджери повинні брати до уваги інформацію, що характеризує працівників з зазначеними особливостями.

  Метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, яка характеризує особливості тих чи інших працівників у різних аспектах, що суттєво відрізняють їх від інших, або впливають на продуктивність праці (наприклад, інваліди, неповнолітні та ін.), зумовлюють тривалість робочого дня (неповнолітні, учні, матері, які мають немовлят та ін.). До них належать і окремі працівники, які мають відповідні пільги, встановлені чинним законодавством. Важливими є й дані про стаж роботи працівників: загальний, безперервний, з вислугою років тощо.

  Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блоки 1, 3, 5, 6), а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI  і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають за формою довідкової структури необхідні для менеджерів вихідні відомості, що характеризують групи персоналу з зазначеними особливостями працівників.

  Наприклад, використовуючи дані Блоків 1, 3 і 6 масиву KADR і спеціальні масиви, складають відомості про працівників, які мають інвалідність, по категоріях персоналу і професіях в конкретному структурному підрозділі за станом на визначене число. У графах форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — категорія персоналу, професія, прізвище, ім’я та по батькові, а також дані, що характеризують інвалідність — вид інвалідності, група інвалідності, вік, стать тощо.

  Складають відомості й про інші групи працівників: про наявність учнів; неповнолітніх; матерів, які мають немовлят; ветеранів війни і праці; «чорнобильців»; багатодітних та ін. за різними характеристиками (ознаками). Крім того, на основі даних Блоків 1 і 5 масиву KADR складають зведені відомості, в яких є згруповані дані про різні види стажу роботи працівників, або які характеризують статус персоналу з погляду досвіду його роботи.

  Складають також інші відомості, дані яких характеризують персонал зазначених груп з інших поглядів.

  Відношення працівників до військової служби

  До цієї категорії належать ті працівники, які мають відношення до військової служби. Це:

  військовозобов’язані;

  призовники;

  інше.

  Необхідність знати інформацію про ці групи працівників виникає тому, що вони можуть призиватися для проходження війсь­кових зборів, військової служби чи бути тимчасовими військово­службовцями. А це означає, що їхні робочі місця після звільнення повинні заповнюватися і про це треба знати завчасно.

  Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блоки 1, 3 і 10), а також спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV, складають за формою за довідковою структурою необхідні для менеджерів вихідні відомості, які характеризують ці групи працівників.

  Наприклад, використовуючи дані Блоків 1, 3 і 10 масиву KADR і спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV, складають відомість про призовників по категоріях персоналу, професіях і структурних підрозділах по підприємству в цілому за станом на визначене число. У графах форми зазначаються: елементи об’єк­та інформації — категорія персоналу, професія, структурний підрозділ і дані, що характеризують призовників — вид відношення, стать, рік народження тощо, а також кількість призовників. Підсумки одержують по професіях, категоріях персоналу і по відомості (підприємству в цілому).

  Складають і інші відомості про працівників, які мають відношення до військової служби.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.