лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про професійну структуру штатного персоналу
підприємства станом на конкретну дату

Елементи
об’єкта інформації

Кількість персоналу по

Питома вага
працівників
даної посади в
загальній кількості персоналу по

категорія персоналу

посада (професія)

струк-
турний підрозділ

струк-
турному підрозділу

посаді
(професії)

категорії

підпри-
ємству

категорії

 1. підпри-
  ємству

1

2

3

4

5

6

7

8

 1. 9

 

Така відомість складається на основі тих же масивів, що й попередня, але показники в ній розміщуються в іншому угрупованні.

Кількість персоналу по c-ому структурному підрозділу на даній j-ій посаді (, графа 4), посаді (, графа 5), категорії (, графа 6) і підприємстві в цілому (N, графа 7) визначається:

;   ;   ;   .

Питома вага працівників даної j-ої професії в загальній кількості працівників k-й категорії (, графа 8) і підприємству в цілому (, графа 9) визначається:

;   .

Крім того, на основі зазначених масивів складаються також зведені відомості про відношення штатних середніх окладів (тарифних ставок) працівників одних категорій (наприклад, робітників) до інших (наприклад, менеджерів), інші зведення.

Складені відомості передають у відповідні строки на екран ПЕОМ (а часом і у вигляді документограми) того чи іншого менеджера персоналу, як і зазначено в масиві регламентуючої інформації REGLAMI, для використання.

Укомплектованість штату працівниками. Плинність робочої сили досить відчутно впливає на організацію виробництва, своєчасне та якісне виконання виробничої програми тощо. Тому значна роль відводиться контролю за відповідністю фактичної чисельності працівників штатній або плановій (розрахованій, як відомо, згідно з обсягами виробничої програми) за такими ознаками, як професія (посада), розряд і категорія персоналу не тільки по кожному структурному підрозділу, але й по підприємству в цілому. Тобто йдеться про фактичну забезпеченість працівниками як структурних підрозділів, так і підприємства в цілому для виконання певних обсягів виробництва.

Крім того, необхідно мати дані, які б характеризували в різних аспектах працівників, яких бракує підприємству. Ці дані, з одного боку, слугували б основою при формуванні для центру зайнятості заявки на потребу працівників підприємству, а з другого — допомогли здійснювати контроль за фактичним виконанням цих заявок зазначеним центром.

Тому метою складання вихідних відомостей є отримання для аналізу даних, які б характеризували в різних аспектах забезпеченість структурних підрозділів і підприємства в цілому працівниками з необхідною кваліфікацією тощо. Особливо необхідно зазначити ці вимоги при складанні заявки на потребу працівників, яка подається центру зайнятості, або при поданні оголошень для опублікування у пресі.

Використовуючи масив про наявність і прийнятих працівників KADR (Блок 1) за станом на певну дату і масив штатного розпису працівників підприємства SHTAT (Блок 1), а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають, наприклад, різні зведені відомості про фактичну забезпеченість цеху (підприємства в цілому) працівниками за станом на ту чи ту дату. Наприклад, вихідна форма (складена по повній структурі), яка видається відповідному менеджеру персоналу на екран його ПЕОМ, зведені відомості про потребу в персоналі в розрізі категорій, посад і дільниць для цеху № 15 за станом на 1 вересня 2000 р., наведена в п. 7.2 (див. форму № 1-п).

Показники відхилення (, графа 6) фактичної кількості працівників по кожній d-й дільниці j-й посаді (професії) k-й категорії персоналу (, графа 5) від штатної (, графа 4) визначаються:

.

Питома вага цих відхилень по d-й дільниці j-й професії, k-й категорії (, графа 7) визначається:

.

Підсумки кількості працівників по k-й категорії і по відомості в цілому за штатом (,, графа 4), фактично (, , графа 5) і відхилення (, , графа 6) визначаються:

;   ;   ;
;   ;   .

Питома вага відхилень кількості працівників по k-й категорії (, графа 7) і відомості в цілому визначається:

;   .

Таку саму назву одержують зведені відомості, але складені за короткою формою, мають таку саму «шапку», у графах форми значаться: елементи об’єкта інформації — категорія персоналу, професія чи посада, номер дільниці, а також відхилення щодо кількості працівників в абсолютному («+» або «–») і в відносному (%) вираженні. Підсумки — за професією (посадою), категорією персоналу та цеху в цілому. В цю форму не занесені позиції, в яких відсутні показники відхилення.

При формуванні (по довідковій структурі) заявки на поточну потребу в працівниках для підприємства за станом на таку-то дату (форма 7.6), яку потім направляють до місцевого центру зайнятості, використовують, з одного боку, дані (занесені в окремий проміжний масив) вищезазначеної короткої форми, але складеної по підприємству в цілому, з другого, — масив штатного розпису підприємства SHTAT (Блоки 1, 2 і 3), та спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.

Потрібна кількість працівників для кожного структурного підрозділу по кожній посаді (професії), як відомо, визначається в попередній вихідній формі. Кількість потрібних працівників по кожній посаді (професії) визначається підсумком потрібних працівників для всіх структурних підрозділів ().

ПЕОМ № _____   Форма 7.6

ЗАЯВКА
на поточну потребу в працівниках для підприємства
за станом на таку-то дату

Елементи
об’єкта інформації

Потрібна кількість
працівників

Рівень кваліфікації

Заробітна плата

Тривалість 
основної відпустки

Додаткові
вимоги

Спеціальні
вимоги

посада
(професія)

структурний
підрозділ

освіта

вік

навички

вимоги

умови праці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  Оформлену установленим порядком заявку передають за призначенням. Дані заявки заносять в окремий заявочний масив ZAJAV.

  У ряді випадків складають за формою повної структури відомості про виконання заявок на потребу в працівниках для підприємства, використовуючи, з одного боку, окремий заявочний масив ZAJAV, з другого — відповідні записи масиву про наявних і прийнятих працівників KADR за певний період, а також спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV.

  Відповідність штатної чисельності працівників тій, що розрахована на показники обсягів виробництва. В умовах ринкової економіки неабияке значення має відповідність штатної чисельності персоналу тій, що розрахована на показники обсягів виробництва на той чи інший плановий період. Це й зрозуміло. Зайві працівники збільшуватимуть собівартість продукції, що випускається, та недоставання — поставлять під загрозу виконання плану.

  Для складання зведеної відомості, наприклад, відповідності штатної чисельності основних працівників тій, що розрахована на показники обсягів виробництва по підприємству в цілому за станом на початок певного планового періоду, за формою за повною структурою використовують, з одного боку, масив планової потреби в основних робітниках PLKADR, з іншого — відповідні дані масиву штатного розпису SHTAT (Блок 1), а також спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV.

  У графах форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — професія, розряд, а також кількість працівників — тих, що розраховані на обсяги виробництва і штатної чисельності, відхилення — кількість («+» або «–») і відносна величина (%). Підсумки визначаються по кожному розряду і професії, а також і по підприємству в цілому (відомості). Порядок визначення зазначених показників аналогічний тому, що і для форми 1-п (див. п. 7.2. і вище «Укомплектованість штату працівників»).

  У ряді випадків буде цікава й аналогічна відомість, у графах форми якої є показники кількості працівників: тих, що розраховані на обсяги виробництва, штатної чисельності і фактичної наявності працівників, а також відхилення (в натуральних і відносних величинах): штатної чисельності від чисельності, що розрахована на обсяги виробництва; фактичної наявності працівників від чисельності, що розрахована на обсяги виробництва; фактичної чисельності працівників від штатної.

  Така інформація (особливо з показником розряду працівників по кожній професії) вельми важлива при аналізі якісного складу працівників у зазначених трьох аспектах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.