лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Використання робочого часу працівниками
 2. Оперативний облік і контроль за використанням робочого часу працівниками здійснюються різними методами, наприклад, на прохідній, а також менеджерами низових і середніх рівнів (відділів, дільниць, цехів тощо) за всіма основними параметрами; поточний контроль — менеджерами вищого рівня (відділом кадрів підприємства). Облік проводиться здебільшого методом фіксування відхилень: за невиходами протягом зміни з певних причин, запізненнями, передчасними залишеннями робочого місця, простоями й т. ін. Крім того, сюди відносяться облік і контроль за понаднормовою роботою, роботою у святкові чи неробочі дні тощо.
 3. Відомо, що основним первинним документом з планування робочого часу є документограма — план-графік роботи структурних підрозділів у позмінному режимі, що складається на кожен поточний місяць або тиждень (див. вище). Цей документ характеризує позмінну регламентацію робочого часу.
 4. Облік виходів на практиці організується в різні способи: вручну (з використанням паперового документа, наприклад, табеля виходів), автоматизовано (за допомогою технічних засобів, які фіксують на машинному носії календарний час появи того чи того працівника на прохідній — до початку зміни чи після її закінчення) або якось інакше, проте завжди так званим методом обліку невиходів.
 5. Крім того, в табелі позначаються наперед відомі невиходи, пов’язані з відпустками з різних причин (поточні, для навчання і підвищення кваліфікації), відрядженнями та ін.
 6. Після попередньої обробки цих носіїв дані заносять відповідно до масиву використання робочого часу працівниками TABL.
 7. Мета складання вихідних відомостей — отримати дані про використання основного робочого часу, про конкретних порушників трудової дисципліни, години понаднормової роботи, роботи у святкові й неробочі дні тощо в різних аспектах, а також про відносні величини втрат робочого часу за той чи інший період часу як по структурних підрозділах, так і по підприємству в цілому.
 8. Складені вихідні форми з результатною інформацією надсилаються, як правило, на екран ПЕОМ того менеджера персоналу, який відповідає за використання робочого часу і порушення трудової дисципліни працівниками на рівні дільниці, структурного підрозділу чи підприємства в цілому за зміну, тиждень, місяць тощо.
 9. Використовуючи масиви TABL (з даними за поточний день) і TABL (з даними за зміну чи день, що вже минув), спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI та бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають по формі за довідковою структурою відомості про порушення трудової дисципліни працівниками дільниці, цеху чи підприємства в цілому за зміну або день. До зазначених відомостей заносять прізвища (табельні номери) лише тих працівників, які повинні бути на робочих місцях згідно з планом-графіком робочого часу, але фактично не вийшли на роботу, запізнилися чи передчасно залишили робочі місця.
 10. У вихідній формі, складеній за довідковою структурою, зазначається:
 11. КОМУ: код ПЕОМ _____, номер форми _____, «шапка» — «Відомості про порушення  трудової дисципліни працівниками по категоріях персоналу і професіях конкретного цеху за конкретний день». У графах форми наводяться елементи об’єкта інформації (категорія персоналу, професія чи посада й табельний номер працівника), коди причин невиходів і запізнення в поточний день (години), коди передчасного залишення місця роботи за минулий день (години). Підсумок годин — по категоріях персоналу, професіях та по цеху в цілому.

Зазначені довідкові відомості складаються і як зведені за певний період (тиждень, місяць) наростаючим підсумком за дільницею, структурним підрозділом, підприємством у цілому і направляються на екран ПЕОМ відповідного менеджера.

 1. При складанні зведених відомостей про використання робочого часу працівниками по підприємству в цілому, наприклад, за звітний місяць (форма 7.2), використовують масив аналогічної назви TABL з даними про всі робочі дні звітного місяця й усіх структурних підрозділів підприємства, масив ефективного (планового) фонду праці одного працівника FVREMK, а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI та бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV.

ПЕОМ № _____   Форма 7.2
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про використання робочого часу працівниками по підприємству в цілому
за  _____________  місяць  ________  року


Елементи об’єкта
інформації

Ефективний фонд
робочого
часу
працівників

Кількість працівників

Відпрацьовано

Втрати

категорія персоналу

структурний підрозділ

одного

всіх

урочно

понад-
нормово

святкові і неробочі дні

неви-
ходи

запіз-
нення

передчасне залишення

всього

годин

%

годин

%

годин

%

кількість

годин

кількість

годин

кількість

годин

годин

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

У зазначеній вихідній формі зведені показники визначаються на основі первинних даних, що зафіксовані в інформаційних масивах.

  • Так, загальний ефективний (плановий) фонд робочого часу (F) по с-му структурному підрозділу k-ої категорії персоналу всіх працівників (Fkc, графа 4) визначається множенням величини ефективного (планового) фонду робочого часу одного n-го працівника h-ої групи часу (Fkhn) на кількість працівників у даній групі часу () з подальшим підсумком одержаних величин у кожному структурному підрозділі даної категорії:
  •   
  • Кількість працівників (табельних номерів) у структурному підрозділі даної категорії і групи часу (Nkch, графа 5) визначається:
  •   .
  • Кількість працівників у структурному підрозділі даної категорії, які порушували трудову дисципліну: невиходами, запізненнями, передчасним залишенням робочого місця (, ,  в графах 12, 14 і 16) визначається:
  • .
  • Відпрацьовано (фактично) часу працівниками с-го структурного підрозділу k-ої категорії персоналу — урочно (, графа 6), понаднормово (, графа 8), у святкові й неробочі дні (, графа 10), а також кількість працівників і витрата часу — невиходи (, , графи 12, 13), запізнення (, , графи 14, 15), передчасне залишення робочого місця (, , графи 16, 17) визначаються підсумком відповідних кількості працівників і годин:
  • ;   ;   ;   ;   ;   ;   .
  • Похідні показники визначаються:
  • питома вага відпрацьованого урочного (, графа 7) і понаднормового (, графа 9) часу, часу в святкові й неробочі дні (, графа 11):
  • ;   ;   ;
  • загальні витрати в натуральних (, графа 18) і відносних (, графа 19):
  • ;   .
  • Підсумки натуральних показників по підприємству в цілому в зазначеній відомості — графи 4,5 (12, 14, 16), 6, 8, 10, 13, 15, 17 і 18 — визначаються:
  • по категоріях персоналу:
  • ;   ;   ;   ;   ;
   ;   ;   ;   ;
  • по підприємству в цілому:
  • ;   ;   ;   ;   ;  
   ;   ;   ;   .
  • Відносні показники по підприємству в цілому (графи 7, 9, 11 і 19) визначаються:
  • по категоріях персоналу:
  • ;   ;   ;   ;
  • по підприємству в цілому:
  • ;   ;   ;   .
  • Так само складають відомості в різних розрізах про відпрацьований час, понаднормову роботу, роботу в неробочі та святкові дні, використовуючи відповідні дані масиву TABL.
  • Використовуючи масив обліку робочого часу TABL, який формується, наприклад, за квартал або рік, та масив ефективного (планового) фонду часу праці одного працівника FVREMK, можна одержати за формою повної або короткої структури зведені (наростаючим підсумком) відомості про загальне використання робочого часу працівниками того чи іншого структурного підроз­ділу чи підприємства в цілому за такий-то період. У цих відомостях будуть зазначені дані не лише про втрати робочого часу, що їх припускаються працівники тієї чи іншої категорії (інколи і професії), за причинами в абсолютних величинах (годинах), але й дані про ці втрати у відносних величинах (порівняно з ефективним фондом).
  • Зауважимо, що за потреби можна одержати (за запитанням) відомості з додатковим розшифруванням будь-якого порушення дисципліни як у розрізі структурних підрозділів, так і за табельними номерами (прізвищами) працівників за будь-який період часу, в тому числі з початку місяця, кварталу тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.