лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.3. Вихідна інформація

Предметну область менеджменту персоналу становлять інформаційні сукупності, що відносяться до всього персоналу об’єкта управління і всебічно характеризують його склад і дії. Інформаційне забезпечення, тобто об’єктивне інформування менеджменту персоналу полягає в тому, щоб менеджери різних рівнів своєчасно одержували об’єктивно необхідну інформацію у вигляді вірогідних даних про ті чи інші об’єкти, за стан і дію яких несуть відповідальність насамперед вони згідно з повноваженнями, посадовими правами і функціональними обов’язками та мірою відповідальності.

У цьому сенсі основними об’єктами інформації на підприємстві, про стан і діяльність яких у необхідний час повинні знати відповідні менеджери персоналу різних рівнів, є такі (табл. 7.1):

Таблиця 7.1

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА СТАНОМ НА ПЕВНУ ДАТУ

№ п/п

Назва укрупнених об’єктів

Назва об’єктів інформації

1

Формування змінних графіків виходів на роботу

Графіки виходів для позмінної роботи працівників

Графіки виходів працівників для роботи в святкові та неробочі дні

Інше

2

Використання робочого
часу працівниками

Використання урочного робочого часу

Понаднормова робота

Робота в святкові та неробочі дні

Час простою

Інше

3

Порушення трудової
дисципліни працівниками

Невихід на роботу без поважних причин

Вихід на роботу з запізненням

Передчасне залишення роботи

Інше

4

Планова чисельність
персоналу

Розрахунок необхідної (планової) чисельності працівників для основного виробництва

Розрахунок необхідної (планової) чисельності працівників для допоміжного виробництва

Розрахунок необхідної (планової) чисельності працівників для непромислового господарства

Розрахунок необхідної (планової) чисельності працівників для інших служб

Розрахунок необхідної (планової) чисельності працівників по підприємству в цілому

Інше

Продовження табл. 7.1

№ п/п

Назва укрупнених об’єктів

Назва об’єктів інформації

5

Штатна чисельність
та її укомплектованість

Штатна чисельність працівників

Укомплектованість штату працівниками

Потреба в працівниках

Заявка на потребу в працівниках

Відповідність штатної чисельності тій, що розрахована на показники обсягів виробництва

Інше

6

Наявність і рух
працівників

Наявність штатних (постійно працюючих) працівників

Наявність тимчасових працівників (контрактників)

Прийняті на роботу працівники

Працівники, що припинили трудовий договір

Переміщення працівників

Співвідношення працівників керівного скла­ду до рядових працівників-виробників

Те саме серед спеціалістів

Звітність про персонал загалом

Звітність про спеціалістів зі спеціальною середньою і вищою освітою

Інше

7

Якісний склад керівного
персоналу

Якісний склад керівного персоналу

Спеціальні навички

Знання іноземних мов

Вчені ступені і звання

Інше

8

Навчання працівників
у закладах освіти

Хто навчається в закладах освіти

Термін навчання і сесій

Де навчаються працівники

Інше

9

Підвищення кваліфікації
працівників

Хто підвищує кваліфікацію

Термін підвищення кваліфікації і зборів

Де підвищують кваліфікацію працівники

Інше

10

Відпустки працівникам

Основні відпустки

Додаткові відпустки для навчання в закладах освіти

Додаткові відпустки для підвищення квалі­фікації

Інші відпустки

Відпустки без збереження зарплати

Інше

11

Установлені законодавством пільги працівникам

Неповнолітні

Інваліди

Ветерани війни та праці

Багатодітні, чорнобильці

Інше

Закінчення табл. 7.1

№ п/п

Назва укрупнених об’єктів

Назва об’єктів інформації

12

Відношення працівників
до військової служби

Військовозобов’язані

Призовники

Інше

13

Соціально-побутові
умови працівників

Соціальне забезпечення працівників

Побутові умови

Інше

14

Норми виробітку,
які застосовуються
на виробництві

Структура норм виробітку на основному виробництві

Структура норм виробітку на допоміжному виробництві

Інше

15

Виконання норм
виробітку робітниками

Виконання норм виробітку робітниками основного виробництва

Виконання норм виробітку робітниками допоміжного виробництва

Інше

16

Заробітна плата
працівників

Заробітна плата працівників

Середня заробітна плата працівників

Непрацездатність працівників

Інше

17

Тарифні ставки робітників

Середні тарифні розряди

Середні тарифні коефіцієнти

Інше

18

Виконавча дисципліна менеджерів

Виконавча дисципліна менеджерів

Інше

19

Інше

Примітка: Аналітична інформація, що формується для зазначених у таблиці об’єктів інформації, видається в вихідних формах з результатною інформацією. До цих форм, завдяки спеціальній зоні «елементи об’єкта інформації», включаються необхідні реквізити, за якими формуються вихідні дані. Наприклад, у вихідній формі, що характеризує штатну чисельність працівників, до цієї зони можна включати такі ознаки (по кожному окремо, чи відповідній групі): структурний підрозділ, категорія персоналу, посада (професія), кваліфікація (розряд), розмір окладу (тарифної ставки), показники спеціальних вимог до посади чи спеціальних навичок тощо. Все це значить, що до вихідної форми можна внести будь-які ознаки угруповання, які є в інформаційному масиві, та одержати по них відповідні зведені дані.

Крім зазначених об’єктів інформації можуть бути введені й інші. Проте вони мають бути забезпечені відповідною інформаційною базою (масивами).

Результатна інформація, що надається менеджеру (відповідно до його повноважень, посадових прав і функціональних обо­в’язків) про стан або діяльність того чи іншого об’єкта, як відомо, розміщується у формі повної, короткої чи довідкової структури за параметрами (ієрархічна послідовність ознак), які наперед визначаються. Проте ієрархічна послідовність ознак залежить від мети й призначення тієї чи іншої вихідної форми, а тому важливо правильно й чітко сформулювати їх у кожному конкретному випадку. Наприклад, зведені відомості про наявність персоналу на підприємстві в розрізі категорій персоналу та структурних підрозділів за станом на певну дату, які складені за даними масиву KADR, за своєю структурою відрізнятимуться від таких самих відомостей, складених у розрізі структурних підрозділів і категорій персоналу, також одержаних за допомогою зазначеного масиву. Це й зрозуміло. В першому випадку на меті був аналіз структури наявного персоналу підприємства в цілому в розрізі кожної категорії з переліком усіх структурних підрозділів, у другому — навпаки, аналіз складу персоналу в кожному структурному підрозділі окремо по всіх категоріях персоналу даної структури.

Коли складають зведені відомості у згрупованому вигляді, менеджер має змогу (в діалоговому режимі) відразу одержати аналітичну розшифровку тієї чи іншої зведеної позиції. Наприклад, у зведених відомостях зазначена кількість працівників конкретної категорії із середньою заробітною платою, нижчою за прожитковий мінімум. Зведені дані цієї ж позиції можна одержати (розшифрувати) в аналітичному складі із зазначенням, наприклад, категорії персоналу, посади (професії), табельного номера, прізвища, імені та по батькові чи інших ознак (структурного підрозділу тощо).

Для складання відомостей, необхідних для інформування всіх менеджерів персоналу підприємства, використовується розглянута вище інформаційна база, яка включає масиви з нормативно-плановою, фактичною та спеціальною інформацією.

Розглянемо порядок інформаційного забезпечення менеджерів персоналу різних рівнів зазначених вище об’єктів інформації підприємства.

Формування змінних графіків виходів на роботу

На підприємствах із багатозмінним режимом роботи працю структурних підрозділів планують за спеціальним планом-графіком, складеним наперед, відповідно до виробничих потреб, а потім цей змінний план-графік затверджує керівництво. Як правило, такий змінний план-графік складається на кожний місяць з розбивкою на робочі тижні (декади). Крім того, складається графік виходів працівників у святкові та неробочі дні.

Мета складання цих змінних планів-графіків — отримати дані про періоди місяця (на кожен тиждень або декаду), коли повинен працювати персонал структурних підрозділів (виробничих дільниць) підприємства в тій чи тій зміні, якщо буде збережена раніше встановлена черговість.

У складанні відомостей використовуються, з одного боку, дані масиву режиму роботи підприємства REGIM, з другого — введені за допомогою клавіатури ПЕОМ дані про раніше встановлену черговість. Крім того, використовуються спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотека описаних форм вихідних документів BIBFORV.

У вихідній формі, складеній за довідковою структурою, яка характеризує, наприклад, план-графік роботи структурних підрозділів підприємства в позмінному режимі на такий-то період (форма 7.1), зазначається вся необхідна інформація, що характеризує, з одного боку, регламент режиму праці — час початку й кінця зміни, час початку й кінця перерви на обід, з другого — перелік структурних підрозділів, а часом і виробничих дільниць або бригад, які працюватимуть у тій чи іншій зміні даного планового періоду тощо.

ПЕОМ № _____   Форма 7.1

ПЛАН-ГРАФІК
роботи структурних підрозділів підприємства в позмінному режимі
на ___________ місяць ___________ року

Елементи об’єкта
інформації

Зміна

Перерва на обід

Структурний
підрозділ

Дільниця
чи бригада

номер
тижня або періоду

номер
зміни

початок

кінець

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

7

8

    Вихідна форма, складена на паперовому носієві як документограма, призначена для менеджера з режиму підприємства й використовується для організації позмінної роботи працівників структурних підрозділів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.