лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдяки масивам фактичної і нормативно-планової, регламентуючої і довідкової інформації, а також бібліотеці описаних форм вихідних документів є можливість автоматичного (програмного) «перетворення» введеного в ПЕОМ мінімуму фактичної інформації в максимум об’єктивної вихідної інформації, яка також програмно надсилається на екран ПЕОМ (або на інший носій) відповідного користувача, посадові права, функціональні обов’язки та міра відповідальності якого формалізовані в регламентуючій інформації.
Установлено, що керівник високого рівня, наприклад, директор підприємства, коли виробляє і приймає управлінське рішення з того чи іншого питання, використовує, з одного боку, інформацію, яка йому надійшла на екран ПЕОМ (відповідно до регламентуючої інформації) з даного питання, з іншого — при необхідності — думки економічних, технічних, юридичних спеціалістів (консультантів) або експертів. А система об’єктивного інформування дає змогу виявляти думки консультантів або експертів для використання їх у зазначених випадках. Тут слід сказати, що грамотна і конче необхідна порада, а також втілення її в життя за рішенням керівника — не одне й те саме. У теорії управління є теза, яка засвідчує, що порада консультанта чи експерта — це не більше як порада, що висвітлює лише один із аспектів проблеми. Лише сам керівник ознайомлений з певною проблемою в цілому, з усіма її спеціальними аспектами. Сумлінне виконання керівником своїх обов’язків може в якомусь конкретному випадку виразитися саме в тому, що він візьме до відома подані поради, а зробить після розгляду питання якраз навпаки.
Важливою передумовою організації зазначеної системи є також технологічна, теоретична і практична підготовка цих людей для праці в умовах дії системи. Навчання щойно згаданих осіб пов’язане з психологічною підготовкою, оскільки вони діятимуть у незвичайних для них умовах (з використанням ПЕОМ), в інших ритмах і режимах, з іншими (без застосування ручних операцій зі збирання та обробки інформації) посадовими правами, функціональними обов’язками і мірою відповідальності, за нових методів управління (з використанням методу управління за відхиленнями) тощо.
Зауважимо, що при всеосяжному й об’єктивному інформуванні важливо не перевантажувати менеджерів і фахівців інформаційними потоками. Надійним засобом від перевантажень, як уже зазначалося, є використання методу управління за відхиленнями. У цих випадках інформація надходитиме лише про відхилення (переважно у вигляді натуральних і відносних показників) від заданих параметрів і лише про ті дані об’єктів інформації, в яких є відхилення. Ці відхилення можуть супроводжуватися певними специфічними ознаками — причини й винуватці відхилень тощо. Ця інформація, що характеризує елементи порівняльного аналізу, буде використана для вироблення і прийняття того чи того управлінського рішення.
У разі використання методу управління за відхиленнями значно зменшуються обсяги інформації, що надходить тому чи іншому менеджерові, а також скорочується термін вироблення та прийняття управлінського рішення. Користь очевидна. Тому зведення для інформування менеджерів різних рівнів (при розгляді поданих далі прикладів) формуватимуться, крім інших, також і за тими об’єктами інформації, в яких сформовані відхилення, і видаватимуться на екран ПЕОМ дані здебільшого лише про відхилення, тобто за вихідною формою з короткою структурою.
З погляду змісту та методів формування вихідної інформації, використовуваної для інформування, корпус менеджерів і фахівців виробництва на підприємстві можна поділити на три основні рівні:

  • низова ланка — це бригадири комплексних бригад, майстри та фахівці дільниць, інші менеджери цього рівня;
  • середня ланка — це менеджери й фахівці цехового рівня;
  • найвища ланка — це менеджери заводського рівня.

Безпосередні менеджери виробничих процесів (менеджери низового рівня) звичайно користуються інформацією з перших джерел (наприклад, при прийманні виконаних робіт або виробничих операцій), оскільки вони особисто формують цю фактичну інформацію на ПЕОМ (наприклад, АРМ майстра виробничої дільниці). Але і їм у ряді випадків потрібна для аналізу узагальнена (за різними напрямками) за певний період часу (наприклад, за зміну, тиждень, місяць) інформація на рівні їхньої виробничої дільниці. Тому система об’єктивного інформування оперативно забезпечує згаданих менеджерів необхідною вірогідною інформацією як в узагальненому, так і в аналітичному вигляді. Крім того, нерідко саме ці менеджери особисто формують на своїх ПЕОМ необхідну інформацію, яка характеризує, наприклад, ступінь забезпеченості даної дільниці необхідними початковими елементами виробництва, час запуску деталей або складальних з’єднань у виробництво й т. ін. Зрозуміло, що вихідні форми документів у цих випадках будуть іншими порівняно зі звичайним інформуванням.
Сферою діяльності менеджерів середнього рівня є вся виробничо-господарська та інша діяльність цехів, за яку вони відповідають. Для вироблення і прийняття рішень цим менеджерам звичайно необхідна насамперед узагальнена інформація по заз­наченому об’єкту як у почасовому, так і в пооб’єктному аспектах. Проте часом ці менеджери використовують і первинну інформацію (без попередньої комплексної обробки), особливо коли відбуваються значні збої у виробничих процесах. Ці менеджери також оперативно забезпечуються об’єктивною вірогідною інформацією відповідно до їхніх посадових прав, функціональних обо­в’язків та міри відповідальності.
Менеджерам виробництва найвищого рівня необхідна інформація як у почасовому, так і в пооб’єктному аспектах про стан ресурсів і рівень забезпечення ними підприємства в цілому, про хід виробничо-господарських процесів і операцій, які відбуваються як в окремих структурних підрозділах, так і в цілому на підприємстві. Особливо їм важливо знати про загальний стан виробництва на кожний даний момент, про стосунки, що склалися між цехами, а також кон’юнктуру ринку й т. ін. Система об’єк­тивного інформування оперативно забезпечує необхідною інформацією менеджерів і цього рівня.
Зауважимо, що основним джерелом для інформування менеджерів і фахівців усіх рівнів є стан ресурсів на об’єкті управління, виробничо-господарська та інша діяльність і її первинна інформація, яка в процесі обробки узагальнюється за різними напрямками й аспектами, формується у вихідні форми, а потім передається користувачам на екрани їхніх ПЕОМ.
Інформування згаданих менеджерів і фахівців виробництва відбувається за такими основними ресурсозабезпечуючими напрямками:

  • управління запуском і випуском деталей, складальних з’єднань і готових виробів, відвантаженням і реалізацією цієї продукції;
  • управління завантаженням і використанням виробничого устаткування;
  • управління забезпеченням і використанням матеріальних ресурсів;
  • управління забезпеченням і використанням трудових ресурсів;
  • управління забезпеченням і використанням фінансових ресурсів;
  • управління загальновиробничою і загальногосподарською діль-ністю підприємства.

Крім того, менеджери й фахівці (переважно найвищого рівня) забезпечуються від служби маркетингу зовнішньою та діловою інформацією, яка характеризує, з одного боку, «зовнішній» стан ринкових відносин, включаючи кон’юнктуру ринку, законодавчі та інші нормативні акти, стан постачальників і покупців тощо, з іншого — виконавчу дисципліну працівників з обробки службових документів, які причетні до діловодства, і т. ін.
Розглянемо основні методи формування інформаційних масивів і вихідної інформації, яка використовується для об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту персоналу різних рівнів за напрямком «управління забезпеченням і використанням трудових ресурсів».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.