лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЧАСТИНА ІІ


ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПЕРСОНАЛУ НА ОБ’ЄКТАХ УПРАВЛІННЯ
РІЗНИХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ

 

Розділ 7

Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства

 

Розділ 8

Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу в організаціях і установах

 

Розділ 9

Ефективність інформаційних систем і мереж та перспективи їхнього розвитку

 

 Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Передумови організації системи інформаційного
забезпечення менеджменту персоналу
Система об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, яка формується на підприємстві, здійснює за допомогою механізму об’єктивного інформування інформаційне обслуговування всіх керівників і фахівців різних рівнів. У цьому ж розділі розглядається інформаційне обслуговування — інформування — лише окремої категорії керівників і фахівців — менеджерів персоналу. З цих позицій і сформовані бази даних (масиви з нормативно-плановими і фактичними даними, а також спеціальні масиви), які всебічно характеризують в основному персонал підприємства (вони є частиною всього інформаційного забезпечення системи), а також вихідні форми, що віддзеркалюють дані про персонал і складаються лише для менеджерів персоналу.
Проте розглянемо спершу деякі окремі передумови організації і функціонування всієї системи об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту в цілому, а потім і передумови, які відносяться до власне об’єктивного інформування менеджерів персоналу.
Основною передумовою при організації системи об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту на промислових підприємствах і у виробничих об’єднаннях є функціонування системи автоматизованого збирання, обробки та зберігання інформації, яка є, в свою чергу, складовою автоматизованої системи управління (АСУ). АСУ визначається як система «людина — машина», яка забезпечує ефективне функціонування об’єкта уп­равління, в якому збирання та обробка інформації, необхідної для виконання персоналом функцій управління, здійснюється з використанням засобів обчислювальної та інформаційної техніки.
Розвиток автоматизованих систем характеризується розширенням взаємозв’язків окремих систем і підсистем, що об’єд­нують управління технологічними процесами, оперативне управління, оперативне й поточне планування, адміністративно-госпо­дарську діяльність, проектування і випробування виробів тощо, і має тенденцію до об’єднання їх у загальну багаторівневу систему інтегрованого управління об’єктом у цілому. Такі багаторівневі ієрархічні автоматизовані системи, які мають складні структури і створюються на великих підприємствах, в об’єднаннях, міністерствах або відомствах, областях, регіонах тощо, мають забезпечити погоджене і взаємозв’язане управління всіма видами діяльності. Наприклад, на промисловому підприємстві це — управління основними виробничими і конструкторсько-технологічними процесами, допоміжними і непромисловими господарствами тощо.
Виробничим об’єднанням, промисловим підприємствам, які є ієрархічними структурами, притаманне застосування багаторівневих інтегрованих АСУ. При цьому треба мати на увазі, що ієрархічні структури (tall structure) — це такі структури, що характеризуються багаторівневим управлінням і незначними обсягами управління на кожному рівні. Залежно від особливостей виробництва, мети створення системи і складу функцій, що автоматизуються, багаторівнева інтегрована автоматизована система управління (ІАСУ), наприклад, виробничого об’єднання, може включати до свого складу такі автоматизовані системи (АС), які є її складовими. До АС з виробничим характером діяльності можна віднести автоматизовану систему управління підприємством (АСУП), автоматизовану систему управління технологічними про­цесами (АСУ ТП), систему автоматизованого проектування конструкторського і технологічного призначення (САПР), систему автоматизованого управління гнучкими виробничими системами (АСУ ГВС), автоматизовану систему управління технічною підготовкою виробництва (АСУ ТПВ), автоматизовану систему управління науковими дослідженнями (АСНД) тощо. До АС з функціональним характером діяльності можна віднести систему об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, інформаційно-пошукову систему.
Зазначені системи бувають як взаємопов’язаними і взаємозалежними, так і відносно самостійними. Перший випадок можливий тоді, коли вихідна (фактична) інформація АСУ ТП, САПР, АСУ ГВС, АСУ ТПВ використовується в АСУП як вхідна, наприклад, для складання зведеної звітності, а вихідна (наприклад, планова) інформація АСУП використовується в цих системах як вхідна.
А відносна самостійність АС виявляється звичайно в перший період їх функціонування, коли вони розв’язують лише окремі, локальні задачі. При цьому відзначимо, що АС різних рівнів і оз­нак, у свою чергу, можуть поділятися на системи нижчого рівня — підсистеми. Ці підсистеми вирізняються за певними ознаками і відповідають конкретним цілям і завданням управління.
Такою підсистемою є і система об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, яка входить як складова частина в систему автоматизованого збирання та обробки інформації на промисловому підприємстві, і в якій використовуються ком­плекси АРМ для збирання інформації в ритмі виробництва при безпаперовій інформаційній технології (див. п. 3.1). Однак для того, щоб функціонувала система об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, необхідна дія механізму, за допомогою якого, як уже зазначалося, здійснювалося б оперативне забезпечення (інформування) менеджерів об’єктивно необхідною інформацією. Таким механізмом або диспетчером є регламентуюча інформація. Крім того, важливою є й організація теоретичної та практичної підготовки кадрів для праці в нових умовах.
Формування таблиці регламентуючої інформації — важливий етап в організації об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, тобто користувачів-менеджерів персоналу промислового підприємства, він трудомісткий і відповідальний. Загальний порядок її формування в теоретичному аспекті розглянуто у п. 5.2. На промисловому підприємстві він відбувається таким чином, що визначаються спочатку ієрархія, тобто рівні всіх керівників і фахівців (кому надавати інформацію), а потім усі об’єкти інформації (про що або про який об’єкт користувачеві надавати інформацію). Щодо кожного об’єкта інформації і для кожного менеджера персоналу визначаються критерії втручання, номер форми (в якому вигляді), вид носія (на чому) і в який строк видавати інформацію менеджерам персоналу різних рівнів.
Особливістю використання складеної загальної таблиці регламентуючої інформації є те, що з неї виділяються (для компактного використання) спеціальна її частина, яка, з одного боку, містить лише тих менеджерів, функції яких пов’язані з персоналом, з іншого — виділяються також і об’єкти інформації, теж пов’язані з персоналом.
Перелік основних груп об’єктів інформації для менеджерів персоналу є такий:

 • формування змінних графіків виходів на роботу;
 • використання робочого часу працівниками;
 • порушення трудової дисципліни працівниками;
 • планова чисельність персоналу;
 • штатна чисельність та її укомплектованість;
 • наявність і рух працівників;
 • якісний склад керівного персоналу;
 • навчання працівників у закладах освіти;
 • підвищення кваліфікації працівників;
 • відпустки працівникам;
 • установлені законодавством пільги працівникам;
 • відношення працівників до військової служби;
 • соціально-побутові умови працівників;
 • норми виробітку, які застосовуються на виробництві та їх виконання працівниками;
 • виконання норм виробітку робітниками;
 • заробітна плата працівників;
 • тарифні ставки робітників;
 • виконавча дисципліна менеджерів;
 • інше.

Крім зазначених можуть бути й інші групи об’єктів інформації, пов’язані з менеджерами персоналу.
Відомо, що основні функції менеджерів персоналу пов’язані з працівниками підприємства. Але чималий обсяг робіт менеджери виконують і тоді, коли працюють з різними службовими документами, листами-запитаннями (скаргами), а також коли виконують окремі доручення старших керівників. Особливістю цієї роботи, крім основного предметного розгляду є термін виконання цих документів. Тому в цих випадках діє такий механізм інформування, який значно відрізняється від регламентуючої інформації. Докладніше про це — в розділі 8.
Дані таблиці регламентуючої інформації використовуються для створення спеціального масиву — диспетчера регламентуючої інформації REGLAMІ, а також для двох спеціальних довідкових масивів: RUKOV, що характеризує посади та особи керівників і фахівців, та OBINF, що характеризує об’єкти інформації.
Крім того, використовуються спеціальні масиви — масив бібліотеки описаних форм вихідних документів BІBFORV, що характеризує всі типові й інші форми вихідних документів з результатною інформацією, яка надається користувачам, і масив описаних текстів-заготовок BIBTEX. У бібліотеці форми розміщуються за відповідними групами документів і номерами форм. Нумерація форм здійснюється за визначеною методикою.
Зазначимо, що для системи об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту не створюється «своє» інформаційне забезпечення, яке характеризує внутрішній стан об’єкта управління в цілому і його частин. У цій системі лише використовується те інформаційне забезпечення, що функціонує при системі автоматизованого збирання й обробки інформації, і яке характеризує предметні області, пов’язані з персоналом. При цьому масова фактична інформація збирається в місцях її виникнення в ритмі виробництва, а також фіксується в пам’яті ПЕОМ у такому самому ритмі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.