лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5.2. Організація регламентуючої інформації
та методи її формування
Організація об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту пов’язана з розробкою механізму інформування менеджерів і фахівців різних рівнів на об’єкті управління. Серцевиною цього механізму є регламентуюча інформація, яка, як зазначалося вище, визначає перелік і параметри об’єктивно необхід­них показників, що використовують менеджери і фахівці при виробленні й прийнятті управлінських рішень.
Регламентуюча інформація є тим механізмом або диспетчером у системі об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, за допомогою якого здійснюється автоматичне (ознака критерії втручання) чи автоматизоване (ознака в який строк) інформування необхідними вірогідними відомостями всіх менеджерів і фахівців об’єкта управління.
Формалізація делегованих повноважень і розроблених на їх основі посадових прав, функціональних обов’язків і установлення переліків і параметрів об’єктивно необхідних показників для їх виконання здійснюється через визначення об’єктів інформації (про що інформувати користувачів), а також елементів цих об’єк­тів. Елементи об’єкта інформації використовуються як ознаки групування (код структурних підрозділів, категорій персоналу, професій, табельні номери, коди номенклатурних номерів матеріалів, готових виробів тощо), за яких формується вихідна інформація. Ці ознаки у вихідній формі (зона елементи об’єкта інформації) розміщуються по низхідній — убувають зліва направо, тоді як дані й підсумки по них розміщуються, як правило, по висхідній — зростають зліва направо.
Формування регламентуючої інформації — важливий етап в організації системи об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту. На цьому етапі необхідно вирішити такі питання:

  • визначення ієрархії рівнів менеджерів, тобто осіб (кому надавати інформацію), які приймають управлінські рішення;
  • установлення об’єктів інформації (про що надавати інформацію) — груп інформаційних сукупностей, ланок тощо, якими треба керувати (втручатися в їхню дію), чи мати про них об’єктивну й вірогідну інформацію.

При цьому, по кожному об’єкту потрібне:

  • визначення (розрахунок) моментів оперативного втручання — критеріїв втручання в основний (типовий) процес, що відбувається на кожному об’єкті інформації, яким треба керувати;
  • визначення номера форми (за якою структурою), в якій передаватиметься вихідна інформація керівникові, тобто в повному складі (форма з повною структурою), у вигляді фактичних відхилень (форма з короткою структурою), чи у вигляді довідки або загальних відомостей (форма з довідковою структурою);
  • визначення виду носія, на якому передаватиметься менеджерові потрібна інформація (на екран ПЕОМ, папері тощо);
  • визначення поточного часу чи періодів, коли інша (не типова) інформація має передаватися менеджерові (в який строк).

На процес формування регламентуючої інформації та її склад має відповідний вплив сфера діяльності об’єкта управління. Відомо, що існує два основні (з погляду виробництва) типи сфер діяльності: об’єкти, які належать до виробничих (промислові підприємства, об’єднання тощо) структур, і об’єкти, які належать до невиробничих або управлінських (банки, комерційні заклади, установи й т. ін.) структур. На об’єктах, що належать до виробничих структур, окремі елементи регламентуючої інформації, наприклад, критерії втручання, мають інші структури й параметри, ніж на об’єктах невиробничих структур. Тобто виробничих структур стосується насамперед така інформація, яка виражається системою економічних показників — даними, що обробляються, порівнюються, аналізуються тощо за допомогою ПЕОМ. Така інформація є динамічною і переважно цифровою чи літерно-цифровою.
Регламентуюча інформація використовується в системі об’єк­тивного інформаційного забезпечення менеджменту як своєрідний механізм або диспетчер, який автоматично (за ознакою критерії втручання) чи автоматизовано (за ознакою в який строк) направляє менеджерові більшу частину необхідної релевантної інформації. Для того, щоб вона виконувала цю роль, необхідно спершу сформувати таблицю аналогічної назви (табл. 5.1) за відповідною формою і на зазначену дату, а потім дані цієї таблиці перенести на магнітний носій і створити інформаційний масив регламентуючої інформації для ПЕОМ.

Таблиця 5.1

ТАБЛИЦЯ РЕГЛАМЕНТУЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ
за станом на _______________

Кому

Про що (об’єкти інформації)

Код

Посада

Прізвище,
ім’я та
по батькові

Код і назва об’єкта інформації: __________________

І так далі

ПЕОМ

Струк-турного
підрозділу

критерії втру-
чання

номер
форми

вид
носія

у який
строк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

У таблиці регламентуючої інформації є дві взаємозв’язані зони: кому і про що надаватиметься інформація.
Насамперед у таблиці формується зона, у графах якої розміщуються дані, які означають кому має надходити об’єктивно необхідна інформація. Перед тим, як заповнити цю зону, треба визначити ієрархію рівнів менеджерів, які несуть пряму і опосередко­вану (непряму) відповідальність за процеси та явища, що мають місце на даному об’єкті управління, а також наділені тими чи іншими повноваженнями і мірою відповідальності за прийняті або неприйняті управлінські рішення — іншими словами, треба відповідним чином розподілити (провести ранжирування) менеджерів усіх рівнів за визначеними критеріями або посадами. Наприклад, менеджером найвищого рівня на підприємстві або в установі є директор або начальник, другого рівня — його заступник і т. д.
Зона кому повинна надходити інформація в таблиці розміщується по вертикалі (рядками) і має такі графи: рівень менеджера та його порядковий номер або код ПЕОМ; код структурного підрозділу; назва посади менеджера; його прізвище, ім’я та по батькові. В тому разі, коли ПЕОМ використовується як АРМ колективного використання, то заповнюються всі ці графи. Кожен користувач колективного використання АРМ має свій код звукового сигналу. Коли ж ПЕОМ діє як АРМ одного користувача, то може заповнюватися лише одна графа — код ПЕОМ, решта граф — не заповнюються. Реквізити в цій зоні розміщуються рядками, згідно з рівнями (посадами), що їх займають менеджери та фахівці, починаючи з найвищого, на цьому об’єкті управлінця. Структура цієї зони єдина для всіх об’єктів управління обох типів сфер діяльності.
Джерелом інформації, що потрібна для заповнення зазначеної зони, є штатні розклади об’єкта управління — керівний склад і фахівці як об’єкта управління в цілому, так і його структурних підрозділів, та довідка про закріплення ПЕОМ за користувачами.
Зауважимо, що кожен менеджер має автоматично чи автоматизовано забезпечуватися релевантною чи іншою інформацією, яку він використовує не лише в управлінських діях, але і як довідкову, яка йому об’єктивно необхідна для конкретного виконання своїх функціональних обов’язків відповідно до компетенції і наданих повноважень приймати чи не приймати ті чи ті управлінські рішення.
Джерелами необхідної менеджерам і фахівцям різних рівнів інформації, яка має внутрішній характер, є процеси виробничо-господарської та іншої діяльності структур або об’єкта управління в цілому, наявність (за станом на певну дату) матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів, діючі різні норми та нормативи, планові розрахунки та прогнози, а також розпорядчі, виконавчі та інші акти, що видаються на даному об’єкті.
Основна зовнішня інформація формується службою маркетингу, як правило, через глобальну комп’ютерну чи інші мережі. Це і ринкові дані про попит і пропозицію готових виробів і послуг, сировину й матеріали, про їхні ціни та якість, стан розрахунків, валютний ринок тощо. Сюди відносять також законодавчі, юридичні та інші акти, що видаються державними, відомчими та регіональними структурами. Джерелами такої інформації є інформаційні центри різних рівнів і призначення, адміністративні і владні структури, біржі, банки, інші зовнішні об’єкти управління тощо (див. п. 7.2).
При формуванні об’єктивно необхідної інформації для менеджерів і фахівців різних рівнів слід ураховувати внутрішню й зовнішню інформацію, яка міститиме дані про об’єкти, тобто про що названим керівникам потрібно знати.
Дані про ці види об’єктів інформації, якими треба керувати в процесі їхньої діяльності чи мати про них об’єктивну й вірогідну інформацію, розміщуються у відповідній зоні таблиці по гори­зонталі, поруч з попередньою зоною. У цій зоні розміщуються коди і назви об’єктів інформації (про що), приналежних до виробничих або до невиробничих (управлінських) структур.
До видів об’єктів інформації виробничих структур належать насамперед назви таких угруповань об’єктів, що характеризують виробничі процеси, групи операцій, а також назви виробів, ресурсів, розділів кошторисів тощо. Об’єкти інформації, якими користуються менеджери персоналу, наведені в п. 7.3. Ці назви розміщуються в зоні за ступенем важливості. Фактичні дані про ці об’єкти в ряді випадків порівнюються з відповідними плановими, нормативними та іншими показниками.
До видів об’єктів інформації невиробничих структур належать згруповані назви видів управлінських робіт або операцій, напрямків діяльності, нормативні чи інші документи, решта видів управлінської діяльності на об’єкті. При цьому фактичні дані цих об’єктів інформації, як правило, не порівнюються з нормативно-плановими чи іншими показниками, бо вони носять довідковий чи юридичний характер.
Зазначимо, що об’єкт інформації для кожного менеджера і фахівця, а також величини ознаки критерії втручання визначаються на основі делегованих цьому менеджерові повноважень менеджером вищого рівня відповідальності за доручену справу.
У чотирьох графах зони про що розміщуються такі ознаки: критерії втручання, номер форми, вид носія, в який строк. Ці підлеглі частини є приналежними, з одного боку, до кожного конкретного виду об’єкта інформації, з другого — до кожного конкретного менеджера і фахівця, й мають значення тільки в сукупності з даним видом об’єкта інформації і конкретним користувачем.
Як бачимо, надання інформації менеджерам про стан або процеси, що відбуваються на об’єкті інформації, здійснюється в двох режимах: за ознакою критерії втручання — для основних (типових) процесів і ознаках в який строк для інших (не типових) процесів.
Показники графи критерії втручання (ці показники інколи називають критеріями для прийняття рішень — decіsіon crіterіn, — які означають норми чи нормативи та інші директивні показники, з якими можна співвідносити альтернативні варіанти рішень) характеризують такі значення, які потребують негайних дій від того чи того менеджера щодо того чи іншого об’єкта інформації. Вони по-різному визначаються для об’єктів з виробничою структурою і для об’єктів управління з невиробничою (управлінською) структурою.
Відомо що, сучасні комплекси ПЕОМ (АРМ) і розроблені методи забезпечують збирання й обробку первинної інформації в ритмі виробництва, тобто в часі, який близький до реального. У такому самому ритмі, тобто за критеріями втручання, менеджери можуть реально забезпечуватися необхідною результатною інформацією.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.