лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

М. Г. ТВЕРДОХЛІБ

Навчальний посібник
Видання 2-ге, доповнене та перероблене
Допущено
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

Київ 2002

Н. О. Парфенцева, д-р екон. наук, проф.
(Укр. акад. держ. упр. при Президентові України)
О. П. Суслов, канд. екон. наук, проф.
(Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки)

 
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/509 від 11.04.2000 р.

Твердохліб М. Г.
Т 26          Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, доп. та перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 224 с.
ISBN 966–574–309–0
Розглянуто теоретичні та практичні питання організації і застосування об’єк­тивного інформаційного забезпечення менеджменту на різних організаційно-еконо­мічних об’єктах управління, які діють за умов ринкової економіки. Наведено харак­теристики інформатики і менеджменту, основ організації баз даних і системи автома­тизованого збирання та обробки інформації за безпаперової інформаційної технології, концептуальні моделі систем управління і об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту. Докладно висвітлено порядок практичної організації системи об’єктивного інформаційного забезпечення менеджерів персоналу і його ефективність на промис­лових підприємствах та в інших організаціях і установах.
Для магістрів ділового адміністрування (спеціальність «Менеджмент персона­лу»), студентів економічних спеціальностей та аспірантів, діяльність яких пов’­язана із застосуванням ПЕОМ. Може бути корисним і для менеджерів, керівників та фахівців різних рівнів.

                                                                                                                         ББК 65.290–2

Навчальне видання

Твердохліб Микола Григорович


Інформаційне забезпечення
менеджменту


Навчальний посібник
Видання 2-ге, доповнене та перероблене
Редактор Ю. Пригорницький. Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота.   Коректор І. Гусак.   Верстка Т. Мальчевської

a М. Г. Твердохліб, 2002
ІSBN 966–574–309–0                                                                 a КНЕУ, 2002

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.