лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетно-податкова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Продовження дод. 3


Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ЗПС

41

ДФО · k

ЗПС — збір на обов’язкове державне пенсійне страхування; ДФО — доходи фізичних осіб

АВ

42

СОФ · k

АВ — амортизаційні відрахування; СОФ — середньорічна вартість основних фондів

Д3Б

43

ПН + НН + ОК +
+ ОФ + ДЦФ + ІФ

ДЗБ — доходи зведеного бюджету; ПН — податкові надходження; НН — неподаткові надходження; OK — доходи від операцій з капіталом; ОФ — офіційні трансферти; ДЦФ — державні цільові фонди; ІФ — інші фонди

ДЕУ

44

ЗВ + ВВ + АП + ІV

ДЕУ — витрати на утримання органів державного управління; 3В — витрати на забезпечення функціонування органів законодавчої влади; ВВ — обсяги асигнувань виконавчої влади; АП — витрати на утримання Президента України та його апарату; ІV — інші видатки на загальнодержавне управління

СВ

45

ВС + ВАС + КС + ІС

СВ — утримання органів судової влади; ВС — забезпечення діяльності Верховного Суду України; ВАС — забезпечення діяльності Вищого Арбітражного суду України; КС — забезпечення діяльності Конституційного Суду України; ІC — забезпечення діяльності арбітражних, військових, обласних, районних судів

МД

46

МС + РМУ

МД — видатки на міжнародну діяльність; МС — видатки на міжнародне співробітництво; РМУ — витрати на реалізацію міжнародних угод

ФДП

47

ФД + НТП

ФДП — видатки на фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу; ФД — забезпечення проведення фундаментальних досліджень; НТП — фінансування розробки перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

НОБ

48

УЗС + ЗОТ + КБ +
+ НДР + ІВО

HOБ — видатки на національну оборону; УЗС — утримання Збройних Сил України; ЗОТ — закупівля озброєння та військової техніки; КБ — обсяг коштів на капітальне будівництво; НДР — витрати на НДР і дослід­но-конструкторські роботи; ІВО — інші
видатки в галузі оборони, в т. ч. на мобілізаційну підготовку галузей народного господарства

Продовження дод. 3


Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ПБД

49

ОПО + ІПО

ПБД — асигнування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; ОПО — утри­мання основних правоохоронних органів: органів внутрішніх справ, внутрішніх військ, прокуратури, кримінально-виправної системи, при­кордонних військ, СБУ, пожежної охорони, Го­ловного управління урядового зв’язку; ІПО — утримання інших правоохоронних органів

ОС

50

ОЗО + ІЗО

ОС — фінансування закладів і заходів освіти; ОЗО — фінансування основних закладів освіти: дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійно-технічної осві­ти, вищої освіти, післядипломної освіти; ІЗО— фінансування інших закладів і заходів освіти

ОХЗ

51

ОЗ + ІЗ

ОХЗ — асигнування закладів і заходів охорони здоров’я; ОЗ — асигнування основних закладів охорони здоров’я: лікарень широкого профілю, спеціалізованих медичних закладів, поліклінік і амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, санітарно-епіде­міологічних служб; ІЗ — фінансування інших закладів і заходів з охорони здоров’я, в т. ч. національних програм імунопрофілактики населення та ін.

СОЗ

52

ВП + СЗІ + ІС

СОЗ — асигнування заходів соціального захисту та соціального забезпечення; ВП — виплата пенсій — перерахування до Пенсійного фонду для виплати пенсій; СЗІ — кошти з бюджету, що передаються до Фонду соціального захисту інвалідів; ІC — витрати на інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

ЖКГ

53

ЖГ + КГ

ЖКГ — видатки на житлово-комунальне господарство; ЖГ — видатки на житлове господарство; КГ — видатки на комунальне господарство

КІМ

54

ОКМ + ІКМ

КІМ — асигнування закладів та заходів з культури і мистецтва; ОКМ — асигнування основних закладів культури і мистецтва: кінематографії, архівної справи; ІКМ — асиг­нування інших закладів та заходів у галузі культури і мистецтва

ЗМІ

55

ОЗІ + ІЗІ

ЗМІ — видатки на засоби масової інформації; ОЗІ — видатки на основні засоби масової інформації: телебачення і радіомовлення, преса, книговидання; ІЗІ — видатки на інші засоби масової інформації

Продовження дод. 3


Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ФКС

56

ЗФС + ФСГ

ФКС — фінансування в галузі фізичної культури і спорту; ЗФС — фінансування заходів з фізичної культури і спорту; ФСГ — державна підтримка громадських організацій фізкуль­турно-спортивної спрямованості

ПЕ

57

ПЕК + ОМК +
+ ВСБ + ІГП

ПЕ — видатки на промисловість та енергетику; ПЕК — видатки на паливно-енергетич­ний комплекс; ОМК — видатки на конверсію та розвиток підприємств оборонного та машинно-будівного комплексів; ВСБ — видатки на відтворення мінерально-сировинної бази; ІГП — видатки на інші галузі промисловості

БА

58

ВБ + ВА

БА — видатки на будівництво та архітектуру; ВБ — видатки на будівництво; ВА — видатки на архітектуру

СЛР

59

СГ + ЛГМ + РГ + ІВ

CЛP — витрати на сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство, СГ — витрати на сільськогосподарське виробництво; ЛГМ — витрати на лісове господарство і мисливство; РГ — витрати на риболовецьке господарство; ІВ — інші витрати, в т. ч. на земельні ресурси, водне господарство, дослідження, практичні розробки, фінансування бюджетних установ АПК

ТДЗ

60

ТР+ДГ +ТК + ІП

ТДЗ — витрати на транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатику; ТР — витрати на транспорт, в т. ч. водний і повітряний; ДГ — витрати на дорожнє господарство; ТК — витрати на зв’язок, телекомунікації та інформатику; ІП — інші послуги

ІЕД

61

ДКП + НДП +
+ ІП + СГК

ІЕД — фінансування інших послуг, пов’я­заних з економічною діяльністю; ДКП — фінансування Державної космічної програми; НДП — фінансування Національної програми досліджень використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну та інших ресурсів Світового океану; ІП — фінансування інших проектів багатоцільового розвит­ку; СГК — фінансування діяльності, пов’я­заної з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідромеліорації, геодезії та контролем за виробництвом

Продовження дод. 3


Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ЧОР

62

СЗГ + ДКВ +
+ ПГЖ + РЗВ + ІЦП

ЧОР — фінансування заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; СЗГ — витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ДКВ — державні капітальні вкладення; ПГЖ — витрати на пересе-
лення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до 1-ї категорії потерпілих; РЗВ — витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження; ІЦП — фінансування інших цільових програм

ОПЯ

63

ОПС + ЯБ

ОПЯ — фінансування охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки; ОПС — фінансування заходів і закладів з охорони навколишнього природного середовища; ЯБ — фінансування заходів і закладів з ядерної безпеки

ЛСЦ

64

НДС + ВЦО

ЛСЦ — витрати на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; НДС — витрати на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій; ВЦО — утримання військ цивільної оборони

ПЗР

65

ДМК + ДМР

ПЗР — витрати на поповнення державних запасів і резервів; ДМК — витрати на поповнення державних запасів дорогоцінних металів і каміння; ДМР — витрати на поповнення матеріальних резервів

ОДБ

66

ОВБ + ОЗБ

ОДБ — витрати на обслуговування дер-
жавного боргу; ОВБ — витрати на обслуговування внутрішнього боргу; ОЗБ — витрати на обслуговування зовнішнього боргу

ДЦФ

67

ФСС + ФСЗ + ДІФ +
+ ФОП + ФЗІ

ДЦФ — видатки державним цільовим фондам (крім фонду Чорнобиля); ФСС — видатки Фонду соціального страхування України; ФСЗ — видатки Фонду сприяння зайнятості населення України; ДІФ — видатки Державному інноваційному фонду України; ФОП — видатки Фонду охорони навколишнього природного середовища; ФЗІ — видатки Фонду соціального захисту інвалідів України

Закінчення дод. 3


Позначення показника

№ рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ВНГ

68

РФК + БП + ДКР +
+ ПЗП + ГЗ + ПВ

ВНГ — видатки, не віднесені до основних груп; РФК — резервний фонд Кабінету Міністрів України; БП — бюджетні позички; ДКР — дотації республіканському бюджету АР Крим, обласним, міським бюджетам; ПЗП — видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки; ГЗ — видатки на покриття заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку та викуп облігацій державної цільової безпроцентної позики 1990 року; ПВ — витрати на проведення виборів, референдумів та інші витрати

РВ

69

 

Разом видатків

і — номер відповідної множини;
t — індекс відповідного періоду.
kj I Mi — податкові ставки, що диференційовані за елементами відповідної множини (залежно від бази оподаткування). Індекс (і) означає номер доданку з відповідної множини;
k I М — податкові ставки, що недиференційовані (єдина ставка оподаткування).

Додаток 4

ПОДАТКИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ (ЗБОРИ) В УКРАЇНІ

1. Загальнодержавні податки, збори та інші обов’язкові платежі
1.1. Внески до бюджетів

1.1.1.

Податки на доходи, податки на прибуток

 

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на прибуток підприємств

1.1.2.

Податки на власність

 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок на нерухоме майно (нерухомість)

1.1.3.

Платежі за використання природних ресурсів

Плата за використання лісових ресурсів

Плата за спеціальне користування водними ресурсами

Плата за використання надр при видобуванні корисних копалин

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Плата за землю

Рентні платежі за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні

1.1.4.

Внутрішні податки, збори на товари, послуги та підприємницьку діяльність

 

Податок на додану вартість

Акцизний збір з вітчизняних товарів

Акцизний збір з імпортних товарів

Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність

Податок на промисел

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

1.1.5.

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

Мито

Консульські збори

1.1.6.

Інші податки

 

Державне мито

Плата за надання послуг в оформленні документів на право виїзду за кордон

Платежі від приватизації майна державних підприємств

Платежі від продажу державних запасів товарів

Інші неподаткові платежі

Закінчення дод. 4


1.2. Внески до державних цільових фондів

1.2.1.

Внески до Фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

1.2.2.

Внески до Фонду соціального страхування України

1.2.3.

Внески до Пенсійного фонду

1.2.4.

Внески до Фонду сприяння зайнятості населення України

1.2.5.

Внески до Державного інноваційного фонду України

1.2.6.

Внески до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу України

1.2.7.

Збір до Фонду соціального захисту інвалідів

1.2.8.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

1.2.9.

Збір до Фонду охорони праці

1.2.10.

Збір до Фонду сприяння конверсії

1.2.11.

Збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування

2. Місцеві податки і збори

2.1.

Готельний збір

2.2.

Збір за парковку автомобілів

2.3.

Ринковий збір

2.4.

Збір за видачу ордера на квартиру

2.5.

Курортний збір

2.6.

Збір за участь у перегонах на іподромі

2.7.

Збір за виграш у перегонах на іподромі

2.8.

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

2.9.

Податок з реклами

2.10.

Збір за право використання місцевої символіки

2.11.

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

2.12.

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

2.13.

Комунальний податок

2.14.

Збір за проїзд по території прикордонних областей

2.15.

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

2.16.

Збір з власників собак

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.