лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетно-податкова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Т. Ф. Куценко

 

 

Бюджетно-податкова політика

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ
2002

 

 

 

 

Рецензенти:
Д. В. Половенко, д-р екон. наук, проф., акад. АЕНУ
(НДІ при М-ві фінансів України)
І. Я. Чугунов, канд. екон. наук (Упр. зведеного аналізу
виконання бюджету та фін.-екон. статистики М-ва фінансів України)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист №14/18
.2-503 від 11.03.02

 

 

 

Куценко Т. Ф.
К 95       Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 256 с.
ISBN 966–574–419–4
У процесі підготовки даного посібника було використано навчальні, монографічні та періодичні видання з питань бюджету та податків провідних вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, здійснено синтез новітніх досліджень із цієї проблеми, а також використано методичні рекомендації НДЕІ Міністерства економіки України «Прогнозування і розробка програм», методичні матеріали Кабінету Міністрів України «Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів та нормативів відрахувань від загальнодер­жавних податків і зборів на 2001 рік» та інші матеріали.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.
ББК 65.261
© Т. Ф. Куценко, 2002
ІSBN 966–574–419–4                                                                      © КНЕУ, 2002

Навчальне видання

Куценко Тамара Федорівна

Бюджетно-податкова
політика


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор Т. Зарембо
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Савлук
Верстка Н. Мишко


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.