лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1. Соціальна проблема в умовах переходу до ринкових відносин.
2. Складові елементи соціальної інфраструктури.
3. Проблеми державного регулювання соціальної сфери.
4. Сучасна концепція розвитку соціального комплексу України.
1.6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Державне регулювання соціальних процесів — використання органами державної влади та управління різноманітних засобів (форм, методів та інструментів)  з метою регулювання розвитку соціальної сфери, умов життя та праці населення країни, послаблення (усунення) негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості і соціально-політичної стабільності у країні.
Соціальна інфраструктура — система галузей народного господарства, діяльність яких спрямована на задоволення соціально-куль­турних, духовних та інтелектуальних потреб людини (охорона здоров’я, освіта, культура, мистецтво, спорт, житлово-комунальне та побутове обслуговування, громадське харчування тощо).
Соціальна сфера — підсистема національної економіки, тобто явища, процеси, види діяльності та об’єкти, які пов’язані з забезпеченням життєдіяльності суспільства та людини, задоволенням їхніх потреб та інтересів.
Соціальна функція державного регулювання економіки— регулювання державою соціально-економічних відносин, перерозподіл доходів, забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій, захист навколишнього середовища тощо.
1.7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Соціальна сфера — тенденції і проблеми розвитку в Ук­раїні.
2. Соціальна інфраструктура та її вплив на ефективність вироб­ництва.
3. Структура соціальної сфери та чинники, що на неї діють.
4. Особливості та головні напрямки діяльності галузей соціаль­ної сфери.
5. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання соціальної інфраструктури.
6. Сучасні тенденції реформування соціальної сфери.
7. Роль соціального комплексу в суспільному розвитку країни.
8. Сучасний стан та особливості розвитку соціальної інфраструктури.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Перспективи розвитку соціального комплексу України.
2. Шляхи розв’язання проблем розвитку соціальної інфраструк­тури.
3. Реальні можливості поліпшення рівня якості життя в Україні.
1.8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Соціальна політика — це …
а) складова загальної політики;
б) система заходів щодо збереження і зміцнення суспільного та державного ладу;
в) система управлінських, організаційних, регулятивних заходів та дій, спрямованих на забезпечення оптимального соціального рівня та якості життя;
г) система соціального захисту малозабезпечених верств населення;
д) усі відповіді правильні.
2. Соціальність політики держави характеризують
а) кількість грошей в обігу;
б) кількість товарів у продажу;
в) експортні можливості країни;
г) обсяг національного доходу, що припадає на душу населення;
д) рівень зарплати в країні.
3. Соціальна політика держави буде провадитись за таких умов …
а) макроекономічної трансформації країни;
б) подолання економічної кризи;
в) паралельно із заходами по виходу з кризи;
г) задоволення стандартів життя на рівні вимог населення;
д) зростання трудового ентузіазму людей.
4. Українська модель побудови соціально спрямованої економіки вимагає …
а) забезпечення повної зайнятості населення;
б) посилення розподільчих функцій держави;
в) регулювання державних доходів громадян;
г) суттєвої розбудови соціальної інфраструктури;
д) утвердження соціально спрямованої структури економіки.
5. Соціальна сфера — це …
а) сукупність галузей і видів діяльності соціальної інфраструк­тури;
б) діяльність щодо забезпечення задоволення потреб людей у матері­альних благах і послугах;
в) діяльність з формування доходів членів суспільства;
г) діяльність із соціального забезпечення і захисту громадян;
д) усі відповіді правильні.
6. Згідно із Посланням Президента України до Верховної Ра-
ди 2000 р. основними важелями соціальної політики мають
бути …

а) пенсійна реформа;
б) адресна підтримка соціально незахищених верств населення;
в) активна демографічна політика;
г) забезпечення випереджального зростання вартості робочої сили;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.
7. Соціальна інфраструктура включає особливий комплекс галузей народного господарства …
а) охорону здоров’я, народну освіту;
б)  культуру і мистецтво;
в)  житлове і комунальне господарство;
г) машинобудування;
д) відповіді а, б, в — правильні.
8. Грошові доходи — це …
а) доходи за основним місцем роботи (зарплата, дивіденди, премії, винагороди, інші грошові та натуральні виплати);
б) доходи не за основним місцем роботи (доходи від роботи за суміс­ництвом, за договорами цивільно-правового характеру, авторські ви-
нагороди);
в) доходи від підприємницької діяльності;
г) пенсії та стипендії;
д) відповіді а, б, в — правильні.
9. Які з принципів, що покладені в основу державної політики зайнятості, є помилковими …
а) забезпечення рівних можливостей усім громадянам щодо реалізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей та професійної підготовки;
б) сприяння ефективній зайнятості, запобіганню безробіттю, створення нових робочих місць;
в) співробітництво органів державного управління з професійними спіл­­ками, асоціаціями підприємців, власниками в розроб­ці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятос­ті населення;
г) забезпечення високої заробітної плати та привілеїв;
д) відповіді а, б, в — правильні.

10. Помилкою в соціальній політиці в Україні є …
а) підтримка приватного сектора, що змінюється;
б) жорстка дискриміналізація товара — «робоча сила»;
в) посилення ролі інтелегенції в державотворенні;
г) підвищення цін на товари та послуги;
д) намагання підтримати стандарти життєвого рівня населення.

11. Головною умовою розбудови соціального ринкового господарства є
а) розбудова банківської системи;
б) формування буржуазії;
в) формування корпусу менеджерів, брокерів, дилерів;
г) організація праці робітників і селян;
д) проведення інституціональних змін.

12. «Соціальність» ринкового господарства забезпечується …
а) високими моральними засадами системи;
б) державним інвестуванням розвитку соціальної інфраструктури;
в) пільгами в соціальній діяльності;
г) допомогою багатих бідним;
д) боротьбою бідних за свої національні права.

13. Державне регулювання соціальної сфери в умовах ринку —
це

а) мінімальне втручання державних органів в економічні процеси;
б) вплив держави на дію законів ринку;
в) вплив держави на організацію виробництва;
г) вплив відповідних владних структур на розвиток соціально-економічних процесів за допомогою економічних регуляторів і нормативів;
д) відповіді а і б — правильні.

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

2.1. Мета соціальної політики в Україні
2.2. Принципи соціальної політики країни в умовах формування ринкових відносин
2.3. Завдання соціальної політики держави та напрями її здійснення
2.1. МЕТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
При розгляді цієї теми студенти повинні знати, що соціальна політика будь-якої держави передбачає визначення глибинних тенденцій розвитку в усіх сферах соціально-політичного життя, що обумовлюють процес розвитку соціального буття і соціальної безпеки людини та цілеспрямований вплив на них суб’єктів регулятивної діяльності. Політика такого типу має створити необхідний економічний механізм для розв’язання суперечності як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру в економіці, політиці, соціальних, духовних відносинах суспільства.
Становлення нової економічної системи, заснованої на ринкових відносинах, безпосередньо пов’язане з реформуванням існуючої соціальної політики. На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні вже здійснено лібералізацію економіки та зовніш­ньо­економічної діяльності, розпочато приватизацію, практично ліквідовано адміністративно-командну і розподільчу систему уп­равління, демократичнішими стали трудові відносини. В основному сформовано недержавний сектор економіки, фінансові та банківські структури, валютний і фондовий ринки та ринок цінних паперів. Разом з тим розрив економічних зв’язків у межах ко­лишнього союзу, нестача енергоносіїв, повільна конверсія знач­ної кількості підприємств оборонного комплексу призвели до спаду виробництва, вимушеної неповної зайнятості та безробіття, руйнування соціальної інфраструктури.
В умовах переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки проблема побудови нової соціальної політики визначається як заходи по соціальному захисту окремих категорій населення (пенсіонерів, студентів, інвалідів, багатодітних сімей тощо).
Метою соціальної політики держави є забезпечення рівноважного функціонування суспільства без струсів і потрясінь, досягнення в суспільстві злагоди, стабільності та соціальної цілісності, самодостатнього рівня життєдіяльності людей. Метою соціальної політики також є надання кожному членові суспільства можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої здібності, одержувати дохід, поліпшувати добробут.
Метою і завданням політики соціального добробуту є поліпшен­ня життя людей шляхом підвищення життєвого і якісного рів­ня, утвердження соціальної справедливості і забезпечення найбіль­шої реалізації можливостей особи бути здоровим, освіченим і соціально активним громадянином держави.
Таким чином, головна мета соціальної політики в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки — зняти всі обмеження на шляху вільної економічної діяльності, дати можливість кожному працівникові, кожному трудовому колективу одержувати доходи відповідно до реального внеску в збільшення суспільного багатства і задоволення потреб суспільства та населення держави.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.