лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 10. ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Роль і значення торгівлі та громадського харчування у житті суспільства. Зарубіжний досвід організації торгівлі і харчування та можливості його використання в нашій країні.
Державний вплив на трансформацію торгівлі і громадського хар­чування в галузі, адекватні ринковим відносинам. Комерціалізація і роздержавлення торгівлі і громадського харчування, стан та заходи уряду щодо прискорення цих процесів. Форсування і розвиток комерційних структур у торгівлі і громадському харчуванні. Дії уряду по сприянню підприємницькій діяльності в цих галузях.
Прогнозування розвитку торгівлі та громадського харчування. Ме­тодика визначення показників діяльності підприємств торгівлі і харчування. Розрахунки купівельного фонду населення, обсягу та струк­тури товарообігу, прибутків та видатків у торгівлі та харчуванні.
Захист прав споживачів, їхніх економічних інтересів, можливості вільного вибору продукції, на одержання знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень при придбанні та використанні продукції відповідно до їхніх потреб; гарантії придбання або одержання іншими законними способами продукції в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання нормального здоров’я і життєдіяльності.
Ефективність роздрібної торгівлі. Розрахунок показників, які характеризують результати економічної діяльності торгівлі.
Регулювання роздрібного товарообороту. Купівельні фонди населення та методика їх розрахунку, методика розрахунку окремих статей балансу по доходах і витратах. Методика розрахунку роздрібного товарообороту в державній торгівлі.

ТЕМА 11. ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

Житлова проблема в Україні та шляхи її розв’язання в умовах формування ринкових відносин. Напрями і характер розвитку житлового будівництва в країні.
Програми і плани житлово-комунального господарства, порядок і методика їх розробки та обґрунтування. Показники економіч­ної діяльності житлово-комунального господарства. Розрахунки потреб у загальній площі житлових будинків як основи проектування житлового будівництва.
Державне регулювання розвитку житлового і комунального господарства. Постанови Кабінету Міністрів України «Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демо­графічної ситуації на селі», «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва». Програми переселення громадян, які постраждали від ава­рії на ЧАЕС, татар, турків-месхетинців, а також німців в Україну. Постанова «Про подальший розвиток житлово-будівельної кооперації».
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» та стан його впровадження. Державне регулювання у сфері містобудування. Генеральні плани міст і населених пунктів.
Шляхи поліпшення експлуатації діючого житлового фонду. Соціальне значення підтримки житла в належному стані. Необхідність значного підвищення рівня житлово-комунального обслуговування населення.
Економічне і соціальне значення комунального обслуговування населення. Сучасний стан розвитку комунального обслуговування населення в Україні. Труднощі і складнощі у сфері комунального обслуговування в умовах розвалу адміністративного керування та фантастичного зростання цін на комунальні послуги. Шляхи виходу галузі з кризового стану.
Державне регулювання розвитку сфери комунального обслу­говування в умовах реформування галузі на ринкові відносини. Роздержавлення і приватизація підприємств. Розвиток підприєм­ництва. Республіканська програма його підтримки. Роз­ши­рення мережі кооперативних, сімейних та інших суб’єктів господарювання і малих підприємств. Інвестиційне, податкове, ці­нове, фінансове регулюван­ня розвитку комунального обслугову­в­ання.
Показники господарської діяльності підприємств комунального обслуговування та заходи щодо їх поліпшення. Обсяг кому-
наль­них послуг та нормативний метод його обчислення. Особливості обчислення цього обсягу в окремих підгалузях сфери комунального обслуговування.
ТЕМА 12. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН КРАЇНИ
ТА ЙОГО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Роль екології як критеріального фактора соціально-економіч­ного розвитку держави. Екологічний стан України. Можливості поліпшення навколишнього середовища.
Принципи і об’єкти охорони навколишнього природного середовища. Суть екологічної політики держави по збереженню безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням природного середовища.
Державне управління в галузі навколишнього природного середовища. Повноваження і функції Верховної Ради, Кабінету Міністрів, міністерств та місцевих органів влади в регулюванні відносин щодо охорони навколишнього природного середовища.
Концепція державної Програми охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Стратегічна мета програми: усунення суперечностей між економічними інтересами, природокористуванням і збереженням цілісності екосистеми та досягнення стабільного розвитку.
Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування та охорони довкілля. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Економічні заходи та їх фінансування. Плата за використання природних ресурсів та за забруднення природного середовища. Плата за погір­шення якості природних ресурсів. Розподіл платежів за використання природних ресурсів. Фонди охорони навколишнього природного середовища. Стимулювання в системі охорони середовища.

ТЕМА 13. ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Суть та критерії ефективності соціальної діяльності. Вимір витрат і наслідків соціального планування та прогнозування в умовах переходу до ринкових відносин. Необхідність пошуку узагальнюючих показників і спільного критерію соціального розвитку і соціальної діяльності на підприємствах галузей соціальної інфраструктури.
Природа результатів і витрат у соціальній діяльності. Принципи виміру соціальних результатів і витрат. Використання багатокомпонентної функції з вживанням нормування рівня досягнення соціальних результатів.
Методи вимірювання соціальних результатів та витрат. Мето­дика оцінки соціальної ефективності. Методика розрахунку ефек­­тивності народної освіти. Розрахунок показників соціальної ефективності природоохоронних інвестицій та народногосподарської освіти, інтелектуалоємності. Соціальний ефект та його визначення.
Основні напрями та шляхи підвищення ефективності соціальної діяльності в сучасних умовах.
***
Засвоєння змісту дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика» вимагає значних затрат часу, по-перше, це організація індивідуальної роботи (для студентів очної форми навчання), по-друге, самостійна робота студентів усіх форм навчання.
Самостійна робота студентів включає такі види робіт:

  • конспектування текстів лекцій;
  • вивчення матеріалів (літературних джерел, конспектів та інших методичних матеріалів) до практичних та семінарських занять;
  • підготовка і виконання завдань до блочно-модульного контролю;
  • обов’язкова підготовка реферату згідно з пропонованою тема­тикою;
  • підготовка до підсумкового контролю.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА І ПОЛІТИКА», годин


Номер
теми

Тема

Лекції

Семінарські
та практичні
заняття

Індивідуальна
робота

Самостійна
робота

1

Соціальна сфера: склад та призначення

2

2

1

2

2

Принципи соціальної політики держави

2

2

3

Зайнятість населення та охорона праці

4

2

2

4

Державне регулювання доходів та заро­біт­ної плати

4

2

2

2

5

Соціальний захист малозабезпечених верств населення

2

4

2

2

6

Державне регулювання споживання товарів і послуг

2

1

2

7

Політика держави у сфері охорони здоров’я

2

2

1

2

8

Політика держави в галузі освіти

2

2

1

2

9

Політика держави в галузі культури та мистецтва

2

1

2

10

Торговельне обслуговування населення

2

2

2

11

Житлова політика та її реформування

2

1

2

12

Екологічний стан країни та його державне регулювання

2

2

2

13

Ефективність соціальної діяльності

2

2

Разом

30

12

16

30

Самостійна робота передбачає постійне ознайомлення зі змінами та доповненнями до законів про соціальну інфраструктуру та політику, постанов уряду та з сучасними літературними джерелами з питань соціальної політики.
Ознайомившись з тематичним планом та основними питаннями програми, можна приступати до самостійного вивчення дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика».
Необхідно основну увагу звернути на суть методичних порад
з вивчення тих чи інших теоретичних та практичних питань по кож­ній темі дисципліни, із засвоєння основних понять і категорій, з вироблення практичних навичок і вмінь стосовно соціальної політики.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.