лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 12. Екологічний стан країни
та його державне регулювання
12.2. Тестові завдання
1. Назвіть основні джерела антропогенного забруднення дов­кілля.
2. Що розуміють під терміном «екологія»?
3. Дайте характеристику основним забруднювачам атмосфери і природних вод.
4. У чому полягає необхідність охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів?
5. Що відносять до системи органів управління в галузі дов­кілля?
6. Назвіть основні функції державних органів управління щодо регулювання відносин з охорони довкілля.
7. У чому полягають функції Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки?
8. Основні повноваження Кабінету Міністрів України в екологічній політиці.
9. У чому полягають повноваження місцевих Рад народних депутатів у галузі охорони навколишнього природного середовища?
10. Що Ви розумієте під державним екологічним регулю-
ванням?
11. Що необхідно, на Ваш погляд, для створення нового механізму охорони довкілля?
12. Назвіть основні принципи раціонального й екологічно врівноваженого природокористування.
13. Які, на Ваш погляд, основні важелі державного регулювання довкілля?

Тема 13. Ефективність соціальної діяльності

13.2. Тестові завдання
1. У чому виражається сутність ефективності соціальної діяль­ності?
2. Яке призначення критеріїв і показників ефективності
соціальної діяльності і чим вони відрізняються один від од-
ного?
3. Назвіть відомі Вам методи оцінки ефективності.
4. Як розраховується соціальна ефективність?
5. Назвіть основні показники, за допомогою яких оцінюється соціальна ефективність освіти.
6. Методика розрахунку ефективності народної освіти.
7. Як розраховується показник інтелектуалоємності?
8. У якій формі виражається величина соціального ефекту?
4. ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Завдання для підсумкового контролю — семестрового заліку — включають три теоретичні питання, одне розрахункове завдання та шість тестових завдань за темами дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика».


Розділ 4


РЕФЕРАТ
ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ЙОГО ВИКОНАННЯ

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ
ТА ЯКОСТІ РЕФЕРАТУ

Самостійна робота студента над курсом «Соціальна інфраструктура і політика» є обов’язковою частиною навчального плану, а тому студент повинен написати реферат на тему, погоджену з викладачем. Перелік тем рефератів наводиться далі.
Студент пише реферат на папері стандартного формату А4.

СТРУКТУРА РЕФЕРАТУ

1. Титульний аркуш паперу.
2. План реферату.
3. Вступ.
4. Розділи або параграфи.
5. Висновки.
7. Список використаної літератури.

Титульний аркуш реферату повинен мати такий зміст:

 • назва університету;
 • назва факультету;
 • назва кафедри;
 • назва навчальної дисципліни;
 • тема навчальної дисципліни;
 • тема реферату;
 • прізвище, ініціали студента, курс, номер академічної групи;
 • дата подання реферату на перевірку.

Після титульного аркуша наводиться детальний план реферату, який повинен включати вступ, три розділи або параграфи основного змісту останнього, висновки, список використаної літератури.
У вступі необхідно показати актуальність питань, що розглядаються в даній темі реферату.
В основній частині реферату (розділах або параграфах) розкрити його зміст, проаналізувати його висвітлення в спеціальній літературі та розв’язання на практиці.
У заключній частині необхідно зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції.
Список використаної літератури оформляється згідно з діючими правилами.
У рефераті позначаються номери сторінок, виділяються назви розділів (параграфів), а також повинні бути ілюстрації: таблиці, схеми, графіки, діаграми.
Обсяг реферату 10—15 сторінок комп’ютерного набору.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 • Сучасний стан і перспективи розвитку соціальної політики в Україні.
 • Соціальна інфраструктура: рівень та перспективи роз-
  витку.
 • Соціальна політика як функція державного управління.
 • Рівень і якість життя населення.
 • Соціальна структура планування грошових доходів і витрат населення.
 • Основні механізми реалізації соціальної політики.
 • Соціальна інфраструктура регіону.
 • Соціальна інфраструктура — результат і фактор ефективності виробництва.
 • Особливості соціальної політики щодо окремих верств населення.
 • Необхідність та можливість державного регулювання розвитку соціальної сфери.
 • Принципи соціального розвитку країни.
 • Суть зайнятості та безробіття.
 • Соціальне планування в умовах становлення ринкової економіки.
 • Законодавчі основи та нормативні акти, що регулюють соціальні відносини.
 • Формування політики зайнятості.
 • Планування реальних доходів населення в перехідний період до ринку.
 • Соціальна сфера та джерела фінансування її розвитку.
 • Суть системи договірного регулювання оплати праці.
 • Соціальний захист населення при переході до ринку.
 • Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Ук­раїні.
 • Проблеми соціальної допомоги інвалідам та багатодітним сім’ям.
 • Розвиток системи соціального страхування громадян.
 • Державне регулювання соціального захисту в умовах ринку.
 • Споживчий бюджет, методичні підходи до його визна-
  чення.
 • Споживчий кошик, методика його розрахунку.
 • Стан і перспективи розвитку охорони здоров’я в сучасних умовах.
 • Медичне страхування: суть та визначення.
 • Напрями державного регулювання системи охорони здоров’я.
 • Планування розвитку вищої школи в сучасних умовах.
 • Освіта та джерела фінансування її розвитку.
 • Державна культурна політика на сучасному етапі, перспек­тиви її розвитку.
 • Культура: планування та фінансування її розвитку.
 • Торгівля і громадське харчування, методичні підходи до визначення показників їх діяльності.
 • Державна політика захисту прав споживачів.
 • Житлово-комунальне господарство: методика планування показників його діяльності.
 • Напрями державного регулювання розвитку побутового обслуговування населення.
 • Природоохоронна політика: вибір пріоритетів на перехідний період.
 • Напрями державного регулювання охорони довкілля.
 • Економічний механізм забезпечення охорони довкілля.
 • Ефективність соціальної діяльності: її суть та критерії.

 


Розділ 5


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

 

 

Завершальним етапом вивчення дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика» є проведення підсумкового контролю — семестрового заліку.
Організація навчальної роботи в університеті здійснюється у двох найважливіших напрямах:
1) поліпшення процесу навчання з боку кафедри (викладача) — якість лекцій, зміст семінарських (практичних) занять, структура і зміст питань блочно-модульних тестів, визначення чітких об’єктивних критеріїв оцінювання знань студентів;
2) поглиблення змісту самостійної роботи з боку студента шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів.
Методика організації та проведення письмових заліків, оцінювання знань студентів потребують суттєвого вдосконалення і подальшого розвитку, оскільки вони ще не стали дієвими стимуляторами систематичного навчання всіх студентів.
Підсумковий контроль з дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика» — це семестровий контроль, який згідно з на-
вчальним планом здійснюється у формі семестрового заліку.
До семестрового заліку допускаються студенти, які протягом семестру виконали всі практичні й індивідуальні завдання, написали реферат та успішно його захистили, засвоїли навчальний матеріал за результатами семінарських занять, а також позитивними оцінками модульного контролю.
Обов’язковим елементом контролю знань студентів є виконання модульних контрольних робіт. Студенту, який не з’явив­ся на модульний контроль без поважних причин, виставляється оцінка «незадовільно», і він не допускається до семестрового заліку.
Підсумковий контроль (семестровий залік) здійснюється в письмовій формі протягом 75 хвилин. Кожний студент повинен дати відповідь на три теоретичні запитання, виконати одне практичне або розрахункове завдання, дати відповідь на шість нав-
чальних тестових завдань.
Семестровий залік «зараховано» виставляється студентові, якщо він одержав допуск до заліку та отримав позитивну оцінку з письмової роботи по підсумковому семестровому заліку.
Семестровий залік «незараховано» виставляється студентові, якщо він виконав менше 50 % передбачених екзаменаційним білетом завдань.
Студенти, які по семестровому заліку одержали оцінку «незараховано», вважаються такими, що мають академічну заборгованість. Їм надається можливість ліквідувати її згідно з установленим порядком (через рік).
Запорукою об’єктивного оцінювання якості знань студентів є застосування модульно-рейтингової системи, яка використовується на більшості кафедр університету.
Відповідно до цієї системи підсумкова оцінка студента визначається як сума балів, отриманих за кожний етап контролю.
Особливістю викладання дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика» є те, що за кожною темою курсу розроблені навчальні і тестові завдання, а за деякими з них також розрахункові завдання, які наведено в розділі 2 посібника.
Завдання для блочно-модульного контролю наведені в розд. 3.
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОТОЧНОГО
ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Оцінювання усних відповідей та виконання розрахункових завдань здійснюється за чотирибальною шкалою за такими критеріями:

 • оцінка «відмінно» виставляється студентові, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності й ґрунтовно від-
  повідає на поставлені запитання, вільно виконує розрахункові
  завдання;
 • оцінка «добре» виставляється студентові, який виявив пов­ні знання з поставлених питань, володіє методами виконання розрахункових завдань, але припускається логічної непослідов­ності або виявляє недостатньо глибокі знання навчального
  матеріалу;
 • оцінку «задовільно» отримує студент, який має достатню підготовку, щоб виправити помилки за допомогою викладача;
 • оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який не володіє знаннями суттєвих елементів навчального матеріалу, припускається грубих помилок під час виконання розрахункових завдань і не має достатньої підготовки для їх виправлення за допомогою викладача.

Оцінювання модульних тестів під час проведення модульного (проміжного) контролю знань та підсумкового контролю — семестрового заліку — здійснюється за наступними критеріями.


Відповіді

Оцінка

«Незадовільно»

«Задовільно»

«Добре»

«Відмінно»

Відсоток правильних відповідей

0—45

50—65

70—80

85—100

Кількість
правильних відповідей

0—11

12—16

17—21

22—24

Оцінювання знань і вмінь студентів під час проведення підсум­кового контролю — семестрового заліку — здійснюється за такими критеріями:

 • оцінка «зараховано» виставляється студентові, який пра-
  виль­но відповів більше ніж на 50 % питань і показав їх повне знання, володіє методами виконання практичних розрахункових завдань, логічно і ґрунтовно відповідає на тести;
 • оцінка «незараховано» виставляється студентові, який правильно відповів менше ніж на половину передбачених екзаменаційним білетом питань, робить грубі помилки при проведенні розрахунків і не володіє знанням суттєвих елементів навчального матеріалу.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.