лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 3


ЗАВДАННЯ
ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ

 

 

У Київському національному економічному університеті здійснюється поточний і підсумковий контроль знань, набутих студентами. Згідно з навчальним планом дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика» визначено форму проведення підсумкового контролю — залік.
Організація процесу навчання в університеті зорієнтована таким чином, щоб стимулювати студентів систематично і наполегливо навчатися. Досягти це можливо тільки завдяки організації і проведенню блочно-модульного контролю знань студентів. Складові цього контролю такі: а) постійний контроль відвідування лекційних, практичних та семінарських занять; б) систематич­ний поточний контроль знань; в) проведення модульного (проміжного) контролю знань та підсумкового контролю — семестрового заліку.
1. МЕТА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль знань проводиться з метою виявлення якості навчального процесу і його результатів у міжсесійний період, що здійснюється в ході аудиторних та індивідуальних занять і перевірки самостійно виконаних студентами завдань, передбачених навчальною програмою дисципліни.
До основних завдань поточного контролю належать:

  • оцінювання поточних результатів самостійної роботи студен­тів щодо освоєння програмного матеріалу дисципліни;
  • отримання студентами уявлень про свої здібності, рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни та необхідність внесення оперативних змін у подальшу самостійну роботу;
  • надання викладачеві можливості впливати на хід самостійної роботи студентів і визначати необхідність та напрями вдосконалення навчального процесу.

2. ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та індивідуальних занять. Основні форми поточного контролю з дисципліни — усне опитування по кожній темі дисципліни, виконання розрахункових завдань та модульне тестування.
З метою перевірки поточної навчальної роботи студентів за допомогою модульних тестів навчальний матеріал дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика» поділяється на два модулі. Модуль 1 включає теми курсу 1—6, Модуль 2 — теми 7—13.
Кожен модульний тест включає 24 тестових завдання.


Порядковий номер
семінарського заняття

Модуль

Теми

3

1

1—6

6

2

7—13

3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ
ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
З метою підготовки усного опитування, виконання розрахункових завдань, які наведені в тексті посібника, та модульного конт­ролю студент має опрацювати всі завдання поточного контролю, які подано далі.

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Соціальна сфера: склад та призначення

1.2. Тестові завдання
1. Поясніть, чому соціальна проблема є актуальною в умовах переходу до ринкових відносин.
2. Що розуміють під поняттями «соціальна сфера» та «соціаль­на інфраструктура»?
3. Дайте визначення поняттю «соціальна справедливість».
4. Назвіть основні функції економічних відносин у соціальній інфраструктурі.
5. Що Ви розумієте під «структурою соціальної сфери»?
6. У чому полягає діяльність із забезпечення ефективної зай­нятості населення?
7. У чому Ви бачите необхідність та можливість державного регулювання соціальної сфери?
Тема 2. Принципи соціальної політики держави
2.2. Тестові завдання
1. У чому полягає практична функція соціальної політики?
2. Що розуміють під поняттям «соціальна політика»?
3. Поясніть, у чому сутність побудови нової соціальної політики?
4. Яка основна мета соціальної політики в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки?
5. Назвіть основні цілі, що вирішує держава своєю соціальною політикою.
6. Дайте характеристику основним принципам соціальної політики.
7. Які основні завдання соціальної політики України на сучасному етапі розвитку?
8. Назвіть основні напрями соціальної політики та способи їх реалізації.

Тема 3. Зайнятість населення та охорона праці

3.2. Тестові завдання
1. Дайте визначення поняттю «трудові ресурси».
2. Розкрийте зміст термінів «зайнятість» і «безробіття».
3. Назвіть основні види безробіття та розкрийте їх зміст.
4. Як обчислюється рівень безробіття?
5. Закон Оукена — його сутність та практичне викорис­тання.
6. У чому полягають основні умови виникнення ринку праці? Покажіть їх взаємодію.
7. Дайте характеристику основних суб’єктів ринку праці та покажіть їх взаємодію.
8. Що розуміють під об’єктами державного регулювання рин­ку праці?
9. У чому полягають основні функції ринку праці?
10. Якими принципами необхідно керуватися при здійсненні державної політики зайнятості?
11. Назвіть основні важелі державного регулювання ринку праці.
12. Дайте визначення активним і пасивним методам регулювання зайнятості.
13. Що розуміють під поняттям «охорона праці»?
14. Розкрийте зміст принципів, на яких базується державна політика в галузі охорони праці.
15. Які гарантії дає держава працівникам на охорону праці?
16. Що таке державне управління охороною праці та хто його здійснює?
17. Перелічіть основні функції управління охороною праці — Державного комітету по нагляду за охороною праці.

Тема 4. Державне регулювання
доходів та заробітної плати

4.2. Тестові завдання
1. Що розуміється під поняттям «заробітна плата»?
2. Яка різниця між основною та додатковою заробітною
платою?
3. Чим відрізняється реальна заробітна плата від номінальної?
4. Охарактеризуйте економічні, правові та організаційні засади оплати праці та їх напрями.
5. Що таке політика соціального партнерства?
6. Що розуміють під поняттям «тарифна угода»?
7. Які бувають тарифні угоди та механізм їх укладання?
8. Що розуміють під поняттям «реальні доходи»?
9. Як обчислюються реальні доходи?
10. Що включають грошові витрати на придбання товарів?
11. Що таке індекс зростання (падіння) реальних грошових доходів на душу населення (чи зайнятого)?
12. Як обчислюється реальна заробітна плата?
13. Розкрийте сутність нерівності доходів, криву Лоренса.
Тема 5. Соціальний захист малозабезпечених
верств населення
5.2. Тестові завдання
1. Що розуміють під поняттям «соціальний захист»?
2. Назвіть принципи, на яких ґрунтується соціальний захист.
3. Що, на Ваш погляд, є найбільшим гарантом захисту людини в ринкових умовах: професіоналізм та активна трудова діяльність, власність на засоби виробництва чи соціальна допомога?
4. Охарактеризуйте основні елементи системи соціального захисту на сучасному етапі.
5. Назвіть основні складові механізму соціального захисту.
6. Дайте визначення поняттю «соціальне страхування» та його місцю в соціальному захисті.
7. На які загальні принципи спирається соціальне страху­вання?
8. Дайте характеристику основним видам соціального страхування.
9. Які бувають види пенсій?
10. Які особи мають право на трудову пенсію?
11. Якій категорії працівників призначається пенсія за віком на пільгових умовах?
12. Які розміри пенсій за віком призначаються (чоловікам і жінкам)?
13. Який механізм призначення пенсій у разі втрати годувальника?
14. Що розуміють під поняттям «соціальна допомога»?
15. Які основні характеристики властиві соціальній допомозі?
16. Які розміри грошової допомоги встановлюються окремим категоріям населення?
17. Які пільги мають ветерани праці?
18. Назвіть основні види пільг ветеранам війни.
Тема 6. Державне регулювання
споживання товарів і послуг
6.2. Тестові завдання
1. Що розуміють під поняттями «особисте (індивідуальне) споживання» та «сумісне споживання»?
2. Назвіть основні показники, які використовуються при про-
гнозуванні споживання.
3. Що є матеріальною основою особистого споживання?
4. У чому полягає сутність ефективності споживання та особ­ливості її формування?
5. Охарактеризуйте основні ознаки структури споживання.
6. Дайте характеристику маркетингової діяльності.
7. Назвіть основні завдання маркетингу при вивченні попиту населення на товари і послуги.
8. Які методи використовуються при прогнозуванні попиту населення на товари та послуги?
9. Як розраховується середній коефіцієнт темпу росту?
10. Що характеризує коефіцієнт еластичності попиту?
11. Охарактеризуйте особливості прогнозування попиту на окремі товари.
12. Що розуміють під поняттям «споживчий бюджет»?
13. Дайте характеристику мінімальному споживчому бюджету.
14. Які методи використовуються при розрахунку мінімального споживчого бюджету?
15. Який набір продуктів включає мінімальний споживчий кошик?

МОДУЛЬ 2

Тема 7. Політика держави
у сфері охорони здоров’я

7.2. Тестові завдання
1. Охарактеризуйте охорону здоров’я як галузь соціальної сфери.
2. У чому полягають основні положення державної політики охорони здоров’я?
3. Назвіть основні функції держави щодо реалізації державної політики охорони здоров’я.
4. Що таке охоронооздоровчий комплекс?
5. Які основні функції медичних установ?
6. Яким методом визначається прогнозна потреба населення в медичних послугах?
7. Як розраховується прогнозна нормативна потреба в лікарняних ліжках?
8. За допомогою якої формули розраховується прогнозна потужність амбулаторно-поліклінічних установ?
9. Як розраховується прогнозний річний обсяг роботи на одну лікарську посаду?
10. Як розраховується прогнозна кількість посад за кожною спеціальністю?
11. Назвіть основні нормативи потреби лікарів за видами діяль­ності на 10 000 жителів.
12. За рахунок яких коштів фінансується охорона здоров’я?
13. Що розуміють під поняттям «медичне страхування» та фор­ми його організації.
14. Що відносять до додаткових джерел фінансування медичних закладів?
15. Назвіть основні напрями реформування системи фінансового забезпечення медичних закладів.

Тема 8. Політика держави в галузі освіти

8.2. Тестові завдання
1. Дайте характеристику освіти як галузі соціальної сфери.
2. На яких принципах ґрунтується державна політика в галузі освіти?
3. Назвіть основні повноваження органів державного управління освітою.
4. Що розуміють під єдиною структурою системи освіти?
5. Охарактеризуйте основні види діяльності вищих навчальних закладів.
6. Як прогнозується потреба в збільшенні місць у дитячих дошкільних закладах?
7. Як розраховується обсяг капітальних вкладень на розвиток і спорудження об’єктів освіти?
8. Як визначити контингент учнів у першому і наступних класах?
9. Що необхідно для визначення потреби в мережі шкіл?
10. Методика розрахунку прогнозної потреби в учителях.
11. Яким чином визначається потреба в спеціалістах на розвиток галузей народного господарства?
12. Як формується прийом абітурієнтів та розраховується випуск спеціалістів вищими навчальними закладами?
13. Як здійснюється фінансування галузі освіти?
14. Назвіть додаткові джерела фінансування освіти.
15. У чому полягає необхідність раціонального використання коштів на освіту?

Тема 9. Політика держави
в галузі культури та мистецтва

9.2. Тестові завдання
1. Охарактеризуйте культуру та мистецтво як галузь соціальної сфери.
2. Назвіть основні цілі, що вирішує держава своєю соціальною політикою в розвитку культури.
3. У чому полягають основні завдання за державного регулювання суспільних відносин у сфері культури?
4. Що розуміють під повноваженнями державних органів у сфері культури?
5. На основі яких принципів реалізується державна політика в галузі культури?
6. Які найважливіші фактори впливають на кількість закладів культури?
7. Як визначається завантаження (відвідування) залів для глядачів?
8. Як розраховується прогнозний обсяг капітальних вкладень на розвиток культури?
9. Методика розрахунку регіонального індексу культурного обслуговування.
10. Як визначається забезпеченість населення кінообслуговуванням?
11. Як обчислюються потреби у фондах громадського користування?
12. Що необхідно для відновлення музеїв, парків, палаців, залів?
13. Як визначається потреба в продукції преси?
14. Як здійснюється фінансування галузі культури?
15. Які пільги надає держава у сфері культури?
16. Назвіть основні функції держави по матеріально-техніч­ному забезпеченню культури.

Тема 10. Торговельне обслуговування населення

10.2. Тестові завдання
1. Що розуміють під поняттями «торгівля» та «громадське харчування»?
2. Назвіть основні функції органів місцевого управління в галузі торгівлі та громадського харчування.
3. Дайте характеристику основного показника торгівлі — роздрібного товарообігу.
4. За допомогою яких методів здійснюється вивчення попиту населення в товарах та послугах?
5. Яка методика вивчення обсягу реалізації товарів?
6. Як розраховується розмір незадоволеного попиту на товари та послуги?
7. Які фактори впливають на формування та розвиток попиту населення на товари та послуги?
8. Що розуміють під поняттям «оптова» і «роздрібна» тор­гівля?
9. Дайте характеристику системи показників, які використовуються в прогнозуванні торгівлі та громадського харчування.
10. Методика розрахунку обсягу роздрібного товарообігу.
11. Які фактори враховуються при прогнозуванні структури товарообігу?
12. Які баланси використовуються при прогнозуванні обсягу і структури роздрібного товарообігу?
13. За допомогою якої формули розраховується загальна потреба в новому будівництві торговельних підприємств?
14. Як розраховують обсяг випуску продукції громадського харчування?
15. Як обчислюють коефіцієнт еластичності попиту?
16. Що розуміють під терміном «соціальна ефективність»?
17. Яка тенденція спостерігається в розвитку торгівлі?
18. Що необхідно зробити для підвищення ефективності торгівлі?
19. Дайте характеристику основним елементам балансу грошових доходів і витрат.
20. Як розраховується обсяг роздрібного товарообігу?

Тема 11. Житлова політика та її реформування

11.2. Тестові завдання
1. Що розуміють під поняттям «житлово-комунальне господарство»?
2. У чому суть житлової реформи на ґрунті приватизації житла?
3. Що є головною метою державної житлової політики?
4. Чим обумовлена необхідність реформування житлової політики?
5. Дайте характеристику основним напрямам державної житлової політики.
6. Які першочергові заходи необхідно здійснити для реалізації державної житлової політики?
7. Як розраховується загальна потреба в житловій площі на перспективний період?
8. Як обчислити додаткову потребу в житловій площі?
9. Методика розрахунку обсягу капітальних вкладень на жит­лове будівництво.
10. Назвіть основні показники розвитку комунального господарства.
11. Методика розрахунку показників комунального господарства: водопостачання, газопостачання, електро- і теплоенергії.
12. Що розуміють під терміном «містобудування»?
13. Назвіть об’єкти і суб’єкти містобудування.
14. У чому полягає державне регулювання у сфері містобудування?
15. Дайте характеристику основних функцій Кабінету Міністрів України в галузі містобудування.
16. Що належить до компетенції місцевих державних адміністрацій у галузі містобудування?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.