лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 13. ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1. Суть та критерії ефективності соціальної діяльності
13.2. Методи вимірювання соціальних результатів і витрат
13.1. СУТЬ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Студенти мають знати, що ефект (лат. effectus — виконання, дія) — повне або часткове досягнення певних техніко-економічних або соціальних цілей.
Ефект економічний — це конкретний результат (або абсолютна величина) ефективності розв’язання даної господарської, технічної або економічної проблеми. Залежно від рівня управління, а також завдань, які вирішуються, може виражатися грошовими та натуральними показниками, наприклад, приростом ВВП, зниженням витрат на виготовлення товарів і послуг народного споживання. Розвиток суспільства та економіки держави передбачає систематичне підвищення ефективності в усіх галузях діяльності людини, які проявляються при абсолютному та відносному скороченні витрат. Оскільки ефект буває економічний (приріст продукції, прибутку тощо) і соціальний (поліпшення умов праці, охорона довкілля і здоров’я людини тощо), виділяють економічну та соціальну ефективність. У сучасних умовах господарювання соціальна ефективність кінцевих результатів виробництва означає недопустимість збільшення обсягів випуску продукції або одержання прибутку за рахунок погіршення умов праці, зав­дання шкоди навколишньому природному середовищу, зниження інших показників життєдіяльності людини.
Студенти повинні пам’ятати про те, що ефективність соціальної діяльності — це узагальнений, інтегральний показник якості, а також явище, що зачіпає безліч різноманітних соціальних факторів, які впливають на загальний добробут людини. Визначення ефективності соціальної діяльності залежить від конкретної науково-практичної мети. Віна визначається як внутрішніми властивостями системи соціального забезпечення, так і умовами, в яких система функціонує.
Критерії соціальної діяльності обумовлюються цілями та зав­даннями надання соціальних послуг. Цілі соціальної діяльності можуть розглядатися на рівні окремих регіонів, населених пунктів, районів та окремих груп населення. Вони повинні враховувати соціально-економічну, морально-психологічну, екологічну і політичну обстановку, що склалася в умовах гострої економічної кризи в Україні. Вони повинні бути нерозривно пов’язані з процесом виходу України із економічної кризи і стабілізації соціального стану населення.
Критерії ефективності соціальної діяльності повинні:

  • стати вираженням дієвості всіх видів, форм і методів соціального обслуговування різноманітних категорій населення (пов’яза­ний з оцінкою співвідношення досягнутих результатів (ефектів) і затрат, пов’язаних із забезпеченням цих результатів);
  • показати, наскільки продуктивна діяльність установ і соціальних служб у сучасних умовах проведення реформ в Україні (по­в’я­зана з оцінкою виконання завдань, покладених на виконавчі органи);
  • відображати ступінь управління соціальною діяльністю (по­в’язаний із результативністю діяльності управлінського апарату).

При визначенні критеріїв ефективності соціальної діяльності необхідно керуватися загальним принципом — мінімум матері-
аль­них, фінансових, трудових затрат та максимум практичних результатів у розв’язанні соціальних проблем малозахищених, найбільш уразливих прошарків населення. Кожний критерій може включати групу якісних і кількісних показників, що розкривають його зміст і свідчать про рівень досягнення цілей, тобто більш детальних характеристик, необхідних для практичного проведення аналізу стану й оцінки соціальної діяльності.
Оцінка ефективності соціальної діяльності повинна враховувати досягнення як у кількісних параметрах, так і в якісних харак­теристиках. Коли оцінюється результат співвідношення фінансових, матеріальних, трудових, тимчасових і інших витрат із рівнем реалізації стратегічних і тактичних цілей, досягнутий результат зіставляється з прийнятими стандартами соціального обслуговування населення.
При визначенні ефективності соціальної діяльності необхідно брати до уваги не ефективність взагалі, а ефективність функціонування системи соціального забезпечення. Відобразимо цю систему схематично (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Функціональна схема «споживач — виробник»
Визначивши потреби, споживач соціальних послуг надсилає запит до виробника, який, у свою чергу, визначає всю необхідну інформацію про достовірність інформації про споживача. Коли ця інформація відповідає необхідним потребам у виконанні певної послуги, то забезпечується виконання зворотного зв’язку у вигляді соціальної послуги. В даному випадку оцінку ефективності виконання соціального запиту можна представити залежністю:
,
де Ес — ефективність виконання соціального запиту;
mp — реальний час виконання соціального запиту;
mп — плановий час виконання соціального запиту.
Аналізуючи результати з розрахунку ефективності виконання соціального запиту, можна робити певні висновки: якщо Ес > 1, ефективність виконання соціального запиту буде низькою, з іншого боку, коли Ес < 1, ефективність висока. Коли Ес = 1, ефективність буде оптимальною. Це пояснюється тим, що між ефективністю і часом виконання соціального запиту існує обернено­пропорційна залежність, тобто при збільшенні часу виконання соціального запиту ефективність буде зменшуватись.
Представимо формулу результативності виконання соціального запиту:
,
де Івз — індекс виконання соціального запиту;
Вфакт — фактичне виконання соціального запиту;
Вплан — планове виконання соціального запиту.
Результативність виконання соціального запиту може бути оцінена за чотирибальною шкалою. Коли 0 < Івз < 25, результатив­ність буде незадовільна. Коли 25 < Івз < 50, результативність буде задовільною. У випадку 50 < Івз < 75, результативність добра, а коли 75 < Івз < 100 — відмінна.
Крім наведених показників існує також якісний показник, який характеризує ефективність якості виконання запиту споживача. Його можна визначити за формулою
,
де Еякіс — ефективність якості виконання запиту споживача;
Ос — оцінка споживача, яка визначається за шестибальною шкалою;
Ов — оцінка виконавця запиту споживача.
Якщо Еякіс > 1 — задоволений споживач, Еякіс = 1 — задово-
лені і споживач, і клієнт, Еякіс < 1 — задоволений тільки вико-
навець.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.