лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12.6. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Екологія — суть та проблеми в умовах ринкових перетворень.
2. Державне екологічне регулювання та його необхідність в умовах ринку.
3. Управління — глобальна проблема в екології.
4. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяль­ності в Україні.
5. Основні напрями реформування охорони довкілля.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Стратегія і тактика виживання людини за сучасного природного навколишнього середовища.
2. Основні джерела антропогенного забруднення довкілля.
3. Принципи і об’єкти охорони навколишнього середовища.
4. Прогнозування та макропланування охорони довкілля в сучасних умовах.
5. Система управління природокористуванням та необхідність її перебудови.
6. Економічний механізм забезпечення охорони довкілля.
7. Основні напрями поліпшення охорони природного середовища.
12.7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Екологія — це …
а) дім, житло;
б) наука про відносини з навколишнім середовищем рослинних і тваринних організмів;
в) екологія людини, яка вивчає закономірності взаємодії суспільства і навколишнього середовища;
г) відповіді а, б, в — правильні;
д) відповіді а, б, в — неправильні.

2. На Конференції ООН з навколишнього природного середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро) були сформульовані такі установки …
а) економічний розвиток у відриві від екології призводить до перетворення Землі на пустелю;
б) екологія без економічного розвитку закріплює зубожіння й несправедливість;
в) рівність без економічного розвитку — зубожіння для всіх;
г) усі відповіді правильні.

3. Серед принципів охорони навколишнього середовища не мають економічної спрямованості такі …
а) безплатність загального використання природних ресурсів для господарської діяльності;
б) платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;
в) урахування ступеня антропогенної зміни території;
г) стягнення плати за забруднення навколишнього середовища;
д) поєднання заходів стимулювання і відповідальності в справі охорони навколишнього середовища.

4. Серед принципів охорони навколишнього середовища мають економічний ухил такі …
а) екологізація матеріального виробництва;
б) пріоритетність вимог екологічної безпеки при здійсненні господарської діяльності;
в) науково обґрунтоване узгодження економічних та соціальних інтересів;
г) науково обґрунтоване нормування впливу господарської діяль-
ності на навколишнє природне середовище;
д) усі відповіді неправильні.
5. Екологічне регулювання — це …
а) система активних законодавчих заходів;
б) система адміністративних заходів;
в) примушення, економічне спонукання і матеріальне стимулювання забруднювачів навколишнього середовища;
г) система економічних заходів;
д) усі відповіді правильні.

6. Найважливішими пріоритетними напрямами природоохоронної діяльності є …
а) ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
б) розв’язання проблеми екологічного стану ріки Дніпро та якості питної води;
в) запобігання забрудненню вод Чорного моря;
г) знешкодження, утилізація, захоронення промислових токсичних відходів, у т. ч. побутових;
д) усі відповіді правильні.

7. Система екологічних нормативів включає …
а) гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у нав­колишньому природному середовищі;
б) гранично допустимі рівні акустичного шкідливого впливу на нав­колишнє природне середовище;
в) гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище;
г) відповіді а, б, в — правильні;
д) усі відповіді неправильні.

8. До системи органів управління в галузі охорони довкілля належать …
а) органи загального державного управління;
б) органи спеціального державного управління;
в) органи місцевого самоврядування;
г) органи громадського управління;
д) усі відповіді правильні.

9. Верховна Рада України має такі повноваження …
а) визначає основні напрями державної політики в галузі охорони природного середовища;
б) затверджує державні екологічні програми;
в) забезпечує розробку державних республіканських, міжреспубліканських, регіональних екологічних програм;
г) приймає рішення про припинення діяльності підприємств і об’єктів у разі порушення ними законодавства;
д) правильні відповіді — а, б, г.
10. Повноваження місцевих Рад у галузі охорони навколишнього середовища такі …
а) забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;
б) дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій;
в) затверджують місцеві екологічні програми;
г) правильні тільки відповіді а, б, в;
д) усі відповіді неправильні.

11. Платежі за погіршення якості природних ресурсів …
а) відносяться на витрати виробництва;
б) стягуються з прибутку підприємств та установ;
в) стягуються з доходу чи зарплати керівників підприємств;
г) відшкодовуються страховими компаніями;
д) не мають місця в господарюванні.

12. Державний позабюджетний фонд охорони навколишнього середовища утворюється за рахунок …
а) платежів за забруднення природного середовища;
б) відрахувань із місцевих фондів та добровільних внесків підприємств і громадян;
в) грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього середовища;
г) цільових внесків підприємств та установ;
д) надходжень від реалізації майна як предмета екологічного правопорушення.

13. Платежі за використання природних ресурсів над-
ходять до державного і місцевих бюджетів у співвідношенні
(у відсотках) …

а) 50 : 50;
б) 60 : 40;
в) 40 : 60;
г) 35 : 65;
д) 65 : 35.
14. Платежі за забруднення навколишнього середовища надходять до місцевих, обласних та державного позабюджетного фондів у співвідношенні відповідно (у відсотках) …
а) 70 : 20 : 10;
б) 60 : 20 : 20;
в) 50 : 30 : 20;
г) 50 : 25 : 25;
д) 35 : 35 : 30.
15. Яка відповідь є помилковою: «Міністерство екології і природних ресурсів України та його органи на місцях виконують такі функції …»
а) здійснюють комплексне управління в галузі охорони дов-
кілля;
б) проводять єдину науково-технічну політику з питань охорони
навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
в) видають дозволи на захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище та спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України;
г) визначають основні напрями державної політики в галузі охорони природного середовища;
д) ведуть державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища тощо.

16. У сучасних умовах розвитку економіки для нормального забезпечення охорони навколишнього природного середовища необхідно виділення фінансових ресурсів (у відсотках до ВНД) у таких розмірах …
а) 0,2;
б) 5,4;
в) 10;
г) 8,6;
д) 4,5.
17. Державне регулювання — це …
а) система законодавчих актів щодо регулювання сучасного виробництва й охорони природи;
б) система адміністративних методів, які використовують дер-
жавні органи для примусу забруднювачів навколишнього природ-
ного середовища до обмеження викидів та скидів забруднюючих речовин;
в) система економічних важелів до забруднювачів навколишнього природного середовища;
г) відповіді а, б, в — правильні;
д) усі відповіді неправильні.
18. Яка відповідь є помилковою: «Фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок …»
а) бюджету України;
б) місцевих бюджетів;
в) лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколиш­нє природне середовище;
г) позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища;
д) добровільних внесків та інших коштів.

19. Місцеві позабюджетні фонди утворюються в межах єдиного позабюджетного фонду відповідної Ради народних депутатів за рахунок …
а) платежів за забруднення навколишнього природного середовища;
б) грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища, санітарних норм і правил та за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської діяльності;
в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій і громадян;
г) надходжень від реалізації конфіскованого відповідно до законодавства майна, яке було предметом екологічного правопорушення;
д) усі відповіді правильні.
20. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища здійснюється …
а) наданням пільг в оподаткуванні підприємствам, установам, організаціям і громадянам у разі реалізації ними заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони нав­колишнього при-
родного середовища;
б) установленням підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів;
в) звільненням від оподаткування фондів охорони навколишнього природного середовища;
г) наданням на пільгових умовах короткострокових і довгострокових позичок для реалізації заходів із забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколиш­нього природного середовища;
д) усі відповіді правильні.

Розрахункове завдання

Визначити річний економічний ефект комплексної переробки мінеральної сировини.
Вихідні дані:
1. Мінеральна сировина містить компоненти х, у і z. При звичайній технології для виробництва продукції А використовується тільки компонент х. При цьому обсяг виробництва продукції А становить 20 000 т у рік, собівартість 1 т — 31,6 грн, питомі капітальні витрати — 113,4 грн.
2. Комплексна переробка сировини дозволяє додатково отримувати в розрахунку на 1 т продукції А 70 кг компонента у і 5 кг компонента z. Експлуатаційні витрати на витягання цих компонентів становлять відповідно 29,3 і 1834,8 грн/т, додаткові капітальні вкладення 200 і 1000 грн/т.
3. Собівартість 1 т компонентів у і z у галузях, де вони виго-
товляються як основна продукція, становить відповідно 40 і 2500 грн, питомі капітальні вкладення 250 і 1300 грн.
4. Коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капіталь­них вкладень приймається в середньому 0,15.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.