лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12.2. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Студенти мають знати, що для ефективного екологічного регулювання в Україні існує система органів управління — це юридично відособлені державні, самоврядні і громадські інституції, вповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі, координаційні, консультативні, організаційно-експертні, контрольні та інші функції в галузі забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища.
Системи органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища включає:
1. Органи загального державного управління.
2. Органи спеціального державного управління.
3. Органи місцевого самоврядування.
4. Органи громадського управління.
Органи державного управління з регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища отримали такі повноваження.
Верховна Рада України: визначає основні напрями державної політики в галузі охорони природного середовища; затверджує державні екологічні програми; визначає правові основи регулювання відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища; приймає рішення про припинення діяльності підприємств і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охо­рону навколишнього природного середовища; визначає повноваження Рад народних депутатів, порядку організації та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення еко­логічної безпеки; встановлює правовий режим зон надзвичайної ситуації, статусу потерпілих громадян та оголошення таких зон на території республіки.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим: визначає порядок організації та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів; визначає повноваження Рад народних депутатів у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів; забезпечує реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян; затверджує екологічні програми; організує вивчення навколишнього середовища; створює і визначає статус позабюджетних, резервних, у т. ч. валютних фон­дів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони нав­колишнього середовища; приймає рішення про організацію територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, встановлює додаткові категорії; припиняє діяльність підприємств у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища; встановлює в разі потреби нормативи екологічної безпеки, більш суворі, ніж ті, що діють в цілому на території України.
Кабінет Міністрів України: здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України екологічної політики; забезпечує розробку державних, республіканських, міждержавних і регіональних екологічних програм; координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій України у питаннях охо­рони навколишнього середовища; встановлює порядок розроб­ки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів; встанов­лює порядок визначення плати та її граничних розмірів за користуванням природними ресурсами, забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу на нього; приймає рішення про організацію категорій та об’єктів природно-заповідного фонду країни; організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян; приймає рішення про зупинення або припинення діяльності підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, в разі порушення ними екологічного законодавства.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та його органи на місцях: здійснюють комплексне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища в країні, проводять єдину науково-технічну політику з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, координують
діяльність міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій у цій галузі; ведуть державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континен­тального шельфу і виключної (морської) економічної зони держави, а також за додержанням норми екологічної безпеки; забезпечують роботу державної екологічної інформаційної системи; затверджують нормативи, правила, беруть участь у розробці стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів; здійснюють державну екологічну експертизу; одержують безплатно від міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань; видають дозволи на захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє при-
родне середовище та спеціальне використання природних ресурсів, відповідно до законодавства України; обмежують чи зупиняють діяльність підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійсню­ється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з підвищенням лімітів, викидів, скидів забруднюючих речовин; подають позиви про відшкодування збитків і втрат, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; складають протоколи та розглядають справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони природного середовища й використання природ­них ресурсів; керують заповідною справою, ведуть Червону
книгу України; координують роботу інших спеціально вповно­важених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природ­них ресурсів; здійснюють міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища, вивчають, узагальнюють і поширюють міжнародний досвід у цій галузі, організують виконання зобов’язань України відповідно до міжнародних угод з питань охорони навколишнього природного середовища.
Місцеві Ради народних депутатів у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють певні повнова­ження:

 • забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;
 • дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій;
 • з урахуванням екологічних вимог затверджують проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
 • видають і скасовують дозволи на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
 • затверджують місцеві екологічні програми;
 • організують вивчення навколишнього природного середовища;
 • створюють і визначають статус позабюджетних, резервних, у тому числі й валютних фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • організують у разі необхідності проведення екологічної експертизи;
 • затверджують інформування населення про стан навколиш­нього природного середовища;
 • організовують роботи з ліквідації екологічних наслідків аварії, залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, неза­лежно від їх підпорядкування та форми власності, і громадян;
 • приймають рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • припиняють господарську діяльність підприємств, установ і організацій місцевого підпорядкування, а також обмежують чи припиняють (тимчасово) діяльність не підпорядкованих Раді підприємств, установ та організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • координують діяльність відповідних спеціально вповноважених державних органів управління в галузі охорони навколиш­нього природного середовища та використання природних ресурсів на території місцевої Ради народних депутатів.

Виконавчі і розпорядчі органи місцевих Рад народних де-
путатів:

 • здійснюють реалізацію рішень відповідних Рад народних депутатів;
 • координують діяльність місцевих органів управління, підприємств, установ і організацій, розташованих на території місцевої Ради народних депутатів, незалежно від форм власності та підпорядкування;
 • організують розробку місцевих екологічних програм;
 • визначають нормативи плати і розміри платежів за забруднення навколишнього середовища та розміщення відходів;
 • затверджують для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком ресурсів республіканського значення, ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком викидів і скидів, що призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення або навколишнього природного середовища за межами території цієї Ради народних депутатів, та ліміти розміщення відходів;
 • організують збирання, переробку, утилізацію і захоронення промислових, побутових та інших відходів на своїй території;
 • формують і використовують місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
 • забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, установ та організацій і громадян про стан нав­колишнього природного середовища, захворюваності населення;
 • організують екологічну освіту та екологічне виховання громадян;
 • приймають рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється громадськими об’єднаннями, якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України. Громадські природоохоронні об’єднання мають право:

 • розробляти і пропагувати природоохоронні програми;
 • утворювати громадські фонди охорони природи за погодженням з місцевими Радами народних депутатів за рахунок влас­них коштів і добровільної трудової участі членів громадських об’єднань, виконувати роботи з охорони та відтворення природних ресурсів, збереження та поліпшення стану навколишнього середовища;
 • брати участь у проведенні спеціально вповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього середовища перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;
 • проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення;
 • одержувати у встановленому порядку інформацію про стан навколишнього середовища, джерела його забруднення, програми і заходи щодо охорони навколишнього середовища;
 • виступати з ініціативою проведення референдумів із питань, пов’язаних з охороною природи, використанням природних ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки;
 • вносити до відповідних органів пропозиції про організацію території та об’єктів природно-заповідного фонду.

Метою управління в галузі охорони навколишнього середовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.