лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12. Житлово-будівельним кооперативам та індивідуальним забудовникам житла індексується компенсація додаткових витрат на будівництво житлових будинків по відношенню до вартості робіт у цінах, що діяли з 1 січня 1991 р., у розмірі (відсотків) …
а) 100;
б) 90;
в) 80;
г) 70;
д) 60.
13. Для реалізації державної житлової політики та здійснення реформи у житловій сфері передбачено такі першочергові заходи …
а) удосконалити фінансово-економічний механізм реалізації житлової реформи з активним залученням у будівництво та утримання житлового фонду одночасно з державними коштів населення і недержавних інвесторів, у тому числі іноземних;
б) сприяти розвитку різноманітних форм інвестування житлового будівництва;
в) посилити соціальний захист малозабезпечених верств населення при переведенні житлової сфери у беззбитковий режим функціонування, врегулювавши розміри плати за користування житлом і комунальні послуги з урахуванням рівня доходів громадян і показників споживчої якості житла;
г) удосконалити законодавчу базу з метою врегулювання правил відносин у житловій сфері відповідно до соціального та економічного стану в державі;
д) усі відповіді правильні.
14. Яка відповідь є помилковою: «У прогнозуванні розвитку житлового господарства використовують такі показники …»
а) загальна потреба в житловій площі;
б) додаткова потреба в житловій площі;
в) упровадження в дію житлової площі;
г) середня потреба води на одного жителя;
д) обсяг капітальних вкладень за рахунок різних джерел фінансування.

15. Санітарна норма житлової площі на одну особу в Україні становить …
а) 9 м2;
б) 10,4 м2;
в) 12,0 м2;
г) 13,65 м2;
д) 15,0 м2.
16. Додаткова потреба в житловій площі розраховується як …
а) різниця між загальною потребою в житловій площі і наявним жит­ловим фондом з урахуванням його вибуття в прогнозний період;
б) сума загальної потреби в житловій площі, наявного житлового фонду і вибуття житлового фонду в прогнозний період;
в) добуток наявного житлового фонду на початок поточного періоду на вибуття житлового фонду в прогнозний період;
г) різниця між загальною потребою в житловій площі і наявним жит­ловим фондом на початок поточного періоду;
д) різниця між наявним житловим фондом на початок поточного періоду і вибуттям житлового фонду в прогнозний період.
17. Головними напрямами містобудівельної діяльності є …
а) розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафт­них комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;
б) розвиток національних і культурних традицій в архітектурі містобудування;
в) забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональ­них і конструктивних якостей об’єктів містобудування;
г) захист житлового та природного середовища від шкідливого впливу технічних і соціально-побутових факторів, небезпечних природ­них явищ;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.
18. Яке з тверджень є помилковим: «Державне регулювання у сфері містобудування полягає в …»
а) аналізі стану містобудування та прогнозуванні його розвитку;
б) підготовці, затвердженні та реалізації державних, регіональ­них і місцевих містобудівних програм, містобудівної документації;
в) видачі забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій;
г) проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів конкретних об’єктів;
д) розробці і затвердженні державних стандартів, норм і правил.
19. До компетенції місцевих державних адміністрацій у галузі містобудування належать …
а) проведення попереднього розгляду містобудівної документа-
ції для населених пунктів і підготовка висновків щодо її затвер-
дження;
б) утворення спеціально вповноважених місцевих органів у справах містобудування та архітектури, керівництво їх діяльністю;
в) розробка правил забудови селищ і сільських населених пунктів відповідно до законодавства, подання їх на затвердження Радам;
г) проведення роботи, пов’язаної з прийняттям в експлуатацію закінчених об’єктів у порядку, встановленому законодавством;
д) усі відповіді правильні.
20. Яка відповідь є помилковою: «Об’єктами містобудування в Україні є …»
а) територія країни та території її адміністративно-територіальних одиниць;
б) органи місцевого та регіонального самоврядування;
в) будинки і споруди, їх комплекси;
г) комунікації та споруди інженерної та транспортної інфраструк­тури;
д) функціональні території адміністративно-територіальних одиниць (селищні, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони нерухомої культурної та природної спадщини та ін.).

Розрахункове завдання № 1

Розрахувати обсяг капітальних вкладень, необхідних для введення в дію житлової площі.
Вихідні дані:
1. Чисельність міського населення республіки в прогнозний рік становитиме 21 010 000 осіб.
2. До кінця базисного періоду міський житловий фонд досягне 218,2 млн м2, з якого в прогнозний період через ветхість і в зв’язку зі зносом підлягає вибуттю 9,7 млн м2.
3. У результаті капітального ремонту міський житловий фонд розшириться на 1,8 млн м2.
4. На прогнозний період норматив забезпеченості житло­вою площею становитиме 13,65 м2 на одного міського жи-
теля.
5. Питомі капітальні вкладення на 1 м2 житлової площі — 180 грн.

Розрахункове завдання № 2

Визначити рівень водопостачання і додаткову потребу в потужностях комунального водопроводу міста.
Вихідні дані:
1. У базисний рік добова потужність насосної станції першого підйому (лімітуючий елемент) становитиме 318 200 м3; коефіцієнт її використання досягне 0,89.
2. Витрата води на власні потреби водопроводу в базисний рік становила 6,1 % її забору насосною станцією першого підйому, а корисна відпустка води на рівні 8,2 % подачі її в ме-
режу.
3. Чисельність населення міста в прогнозний рік зросте
на 1,7 % проти базисного, в якому вона становила 690 300
осіб.
4. У прогнозний рік передбачається підвищити рівень водо-
постачання проти базисного на 6,3 %.
5. З урахуванням заходів щодо економії води витрата її на
власні потреби в прогнозному році зменшиться проти рівня
базисного на 0,2 %, а втрати в мережі — на 0,4 %.
6. Унаслідок згладжування «піків» у водоспоживанні кое­фіцієнт добової нерівномірності знизиться в прогнозному ро­ці до 1,1, а коефіцієнт використання потужностей зросте до
0,92.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.