лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 1


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА І ПОЛІТИКА»

 

Навчальна програма — це нормативний документ, який визначає мету і завдання дисципліни, регламентує її структуру і зміст, організаційні форми вивчбення матеріалу, розподіл навчаль­­ного часу за формами занять, а також засоби поточного і підсумкового контролю.
Навчальна програма складена на основі таких документів:

  • типової програми з дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика»;
  • навчального плану;
  • положення про навчальну програму з дисципліни.

Навчальним планом підготовки магістрів за фахом «Державне управління економікою» передбачено вивчення ряду спецдисцип­лін, у тому числі й дисципліни «Соціальна інфраструктура і по-
літика».
Соціальна інфраструктура і політика — це самостійна наукова дисципліна, вивчення якої пов’язане з опануванням найважливіших галузей соціальної сфери, їх організації, планування, прогно­зування та державного регулювання в умовах переходу до рин­кових відносин.
Мета дисципліни: як наука і навчальна дисципліна «Соціальна інфраструктура і політика» має на меті дослідження теорії і практики соціальних процесів у невиробничій сфері, соціального захисту деяких категорій працівників залежно від умов трудової діяльності (зайнятості і безробіття), надати знання про сучасну соціальну політику держави та підтримку нею розвитку соціальної інфраструктури, про державне регулювання соціальної сфери в умовах формування ринкових відносин.
Основні завдання дисципліни:

  • дати студентам знання про роль та призначення соціальної сфери і соціальної інфраструктури в житті суспільства, про її склад та сучасний стан розвитку;
  • сформувати в студентів уяву про суть та зміст соціальної політики держави в період формування ринкових відносин, про методи державного впливу на соціальну спрямованість ринкових перетворень;
  • навчити студентів методам моделювання й регулювання розвитку соціальної інфраструктури, соціального захисту населення, виконання заходів, що спрямовані на реалізацію соціальної політики.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА СФЕРА: СКЛАД ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
Соціальна сфера як сукупність галузей і видів діяльності, їх підприємств і закладів, які сприяють піднесенню добробуту народу, забезпечують вдосконалення структури споживання товарів і послуг, духовно збагачують особистість.
Структура соціальної сфери в Україні. Характеристика стану розвитку найважливіших галузей соціальної сфери та видів діяльності та перспективи їх розбудови в умовах переходу до ринкових відносин.
Необхідність та можливість державного регулювання розвитку соціальної сфери, зокрема таких напрямів, як зайнятість населення, умов та культури праці, виробництва та підвищення якості товарів широкого вжитку, приватизації торгівлі, громадського харчування та побутових послуг, розвитку таких галузей, як охорона здоров’я, освіта, культура, житлово-комунальне, транспортне та інше обслуговування населення, охорона навколишнього природного середовища.
Зарубіжний досвід державного регулювання соціальної сфери та можливість його застосування в нашій країні.

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

У сучасних умовах мета соціальної політики держави — це забезпечення рівноважного функціонування суспільства без стру­сів і потрясінь; створення умов для соціальної інтеграції людей; задоволення їхніх потреб у товарах і послугах; упорядкування життя в країні; забезпечення додержання громадянами законів та правил господарювання і конкурентної боротьби; забезпечення життєдіяльності, за якої добробут залежить від праці людей, їхніх розумових здібностей, свідомого ставлення до свободи і відповідальності.
Принципи соціального порядку, які підтримує держава в країні соціально орієнтованої економіки: самозабезпечення кожного громадянина в умовах солідарної підтримки суспільства; надання громадянам рівних можливостей для задоволення своїх потреб у товарах та послугах, допомога з боку суспільства хворим і непрацездатним на рівні, що відповідає економічним здобуткам і досягненням країни; страхування кожного члена суспільства, обов’язкова сплата кожним страхових внесків як умова отримання благ, які надає суспільство в скрутних ситуаціях; мобільність трудових ресурсів завдяки свободі переміщення людей, існуванню ринку житла, державному сприянню перекваліфікації працюючих; заходи держави по збереженню здоров’я нації.
Завдання соціальної політики: коригування дій ринкового механізму особливо щодо підтримки соціально незахищених прошарків суспільства, тих, хто не витримує конкуренції на ринку праці, потужне завантаження працездатних верств населення.
Заходи держави по усуненню безробіття: створення і здійснення програм підтримки інвестиційної діяльності в країні, застосування важелів впливу на підвищення конкурентоспроможності підприємств, фінансової допомоги, надання додаткових пільг підприємствам, що створюють нові робочі місця.
Створення державою можливостей для громадян країни по їхньому залученню та участі в громадському житті, у формуванні різних страхових фондів, кредитних спілок тощо як передумови соціальної підтримки.
Особливості соціальної політики української держави. Напрями реалізації соціальної політики в Україні.

ТЕМА 3. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Необхідність і можливість створення ринку праці в умовах фор­мування ринкових відносин. Формування ринку праці в Україні. Умови ефективного функціонування ринку праці. Об’єкти та суб’єкти ринку праці. Основні функції ринку праці в умовах переходу до ринкових відносин. Завдання по усуненню лишкових робочих місць та зрівнялівки праці, створенню передумов зацікавленості підприємств і підприємців до науково-технічного прогресу, високих технологій, до скорочення витрат робочого часу; організації праці вільних людей, які розпоряджаються собою як власники робочої сили.
Основні принципи, методи та інструменти регулювання ринку праці та зайнятості населення. Основні важелі державно-
го уп­равління ринком праці: правові, організаційні та наукові.
Активні та пасивні методи та заходи регулювання зайнятості на­селення. Регулювання зайнятості населення, заходи уряду щодо запобігання безробіття, створення нових робочих місць, координація діяльності у сфері зайнятості з іншими напрямами економічної і соціальної політики держави; співробітництво профспілок, уряду, підприємців, власників у розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо зайнятості населення. Дер­жавні гарантії права громадян на вибір виду діяльності. Закон України «Про зайнятість населення».
Державна програма зайнятості населення. Зміст заходів програми щодо забезпечення оперативної політики на ринку праці. Вплив податкової системи на економічне заохочення підприємств у створенні додаткових робочих місць та вирішенні питань соціальної підтримки безробітних.
Соціальні гарантії і компенсації по безробіттю.
Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Державні гарантії працівникам на охорону праці. Державне управління охороною праці в Україні. Основні функції та повноваження державних органів у галузі охорони праці. Діюча система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-технічних, лікувально-гігієнічних та профілактичних заходів, що гарантують безпеку праці.
Закон України «Про охорону праці» та Національна програ-
ма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого сере-
довища.

ТЕМА 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ
ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Реальні доходи населення як синтезуючий показник добробуту народу. Методика розрахунку реальних доходів населення. Баланс грошових доходів і витрат населення, його схема і методика розрахунку показників. Можливості економічного регулювання доходів.
Реформування системи оплати праці відповідно до реальної вартості робочої сили. Створення законодавчих, економічних і соціальних умов для реформи оплати праці. Можливості послідовного зростання вартості робочої сили. Формування джерел відшкодування витрат на оплату праці. Зміна ролі і значення тарифної системи оплати праці. Забезпечення випереджального росту доходів підприємств і фонду споживання над фондом оплати праці. Поліпшення співвідношення в оплаті праці працівників різних категорій і професійно-кваліфікаційних груп.
Перехід до податкового методу регулювання доходів і коштів, що спрямовуються на оплату праці.
Здійснення заходів щодо впорядкування регулюючої функції мінімальної заробітної плати.
Забезпечення прогресивних змін у співвідношенні між тарифною і надтарифною часткою оплати праці.
Економічні, правові та організаційні засади оплати праці в державному секторі економіки. Кодекс законів про працю, Декрет Кабінету Міністрів «Про оплату праці», Указ Президента України «Про Національну Раду соціального партнерства», Закон України «Про колективні договори і умови».
Державні гарантії в оплаті праці для працівників.
Система договірного регулювання оплати праці. Система тарифних угод як необхідна умова державного регулювання оплати праці.
Прогнозування та державне регулювання доходів населення та його необхідність у сучасних умовах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.