лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

11.4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1. Сучасний стан та перспективи розвитку житлово-кому­нального комплексу в Україні.
2. Основні показники рівня ефективності житлово-комуналь­ного господарства.
3. Проблеми підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах житлово-комунального комплексу.
4. Необхідність державного регулювання у сфері будівництва.
11.5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Будівельні організації —всі загальнобудівні та спеціалізовані організації, трести (управління) механізації та домобудівні комбі­нати, пусконалагоджувальні організації споживчої кооперації, бурові організації, що виконують глибоке буріння та інші роботи, пов’язані з будівництвом розві­дувальних свердловин на нафту та газ.
Будівельно-монтажні роботи — роботи по будівництву вироб­ничих і невиробничих об’єктів і монтажу (установці) в них обладнання.
Житлова площа — площа житлових кімнат у житлових будин­ках і приміщеннях, спальних, столових кімнат, кімнат для відпочинку і для позакласних занять в інтернатах, дитячих будин­ках, гуртожитках, будинках для інвалідів і пристарілих; житлових квартир, які складаються з однієї житлової кімнати, що служить одночасно і кухнею; житлових кімнат у нежилих будовах і приміщеннях, у школах, лікарнях.
Житлова сфера — галузь народного господарства, що включає будівництво і реконструкцію житла, споруджень і елементів інженерної та соціальної інфраструктури, управління житловим фондом, його збереження і ремонт.
Житловий фонд — сукупність усіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, притулки, будинки маневреного фонду, спеціальні будинки для самотніх пристарілих, дитячі будинки, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів, інтернати при школах і школи-інтернати), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будовах, придатні для мешкання.
Забезпеченість населення житлом — кількість загальної і житлової площі, що припадає на одного жителя.
Загальна площа житлових будинків — сума площ житлових і підсобних приміщень квартир (кухонь, передпокоїв, коридорів, ванних або душових, туалетів, комор або господарських вбудованих шаф, а також мансард, мезонінів, терас, веранд, опалюваних і придатних для мешкання).
Капітальне будівництво — галузь народного господарства, яка здійснює будівництво нових об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючих.
Капітальні вкладення — фінансові кошти, призначені для простого і розширеного відтворення основних фондів у виробничій і невиробничій сферах. Капітальні вкладення характеризуються галузевою, технологічною і відтворювальною структурою.
Квартира — внутрішня ізольована частина будови, відділена від інших приміщень капітальними стінами, за наявності окремого обладнання, необхідного для житлової квартири (кухня, ванна, туалет), що має самостійний вихід на вулицю, коридор загального користування або клітку для сходів.
Незавершене будівництво — вартість прийнятих і оплачених замов­ником конструктивних елементів будинків і споруджень, а також вартість змонтованого і такого, що перебуває в монтажі, технологічного обладнання; вартість монтажних і проектно-пошукових робіт по незавершених і незданих в експлуатацію будівельних об’єктах.
Нерухомість у житловій сфері — нерухоме майно з встановленими правами володіння, користування і розпорядження в межах майна, що включає: земельні ділянки і житлові будинки з житловими і нежилими приміщеннями, присадибні господарські споруди, зелені насадження з багаторічним циклом розвитку; жит­лові будинки, квартири, інші житлові приміщення в житлових будинках і інших будовах, придатні для постійного і тимчасового мешкання; споруди і елементи інженерної інфраструктури житлової сфери.
Приватизація житла — передача у власність громадян на добровільній основі житлових приміщень, що займаються ними в державному і муніципальному житловому фонді.
Соціальна норма площі житла — розмір площі житла, що припадає на одну людину, в межах якої здійснюється надання компенсацій (субсидій) з оплати житла і комунальних послуг.
11.6. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Житлова політика: суть та проблеми реформування.
2. Сучасна концепція житлової політики в Україні.
3. Об’єктивна необхідність підвищення ефективності показників житлового комплексу.
4. Особливості організації та діяльності підприємств будівельної індустрії.
5. Сучасні проблеми державного регулювання в житлово-будівельному комплексі.
6. Сучасні тенденції реформування житлової проблеми в Україні.
7. Розвиток системи прогнозування за ринкових умов господарювання.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Чи можна використати досвід зарубіжних країн щодо державного регулювання житлової системи в Україні?
2. Чи можливе застосування єдиної системи показників у житлово-комунальному господарстві?
3. Чи є необхідним посилення ролі держави у формуванні та реалізації житлової політики на сучасному етапі?
4. Як обґрунтувати доцільність прогнозування показників діяль­ності житлово-комунального господарства?
11.7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Головною метою державної житлової політики в сучасних умовах є …
а) забезпечення громадян житлом за рахунок розвитку житлового будівництва;
б) збільшення обсягів реконструкції і ремонту наявного житлового фонду;
в) захист прав користувачів та власників житла;
г) розширення різних джерел фінансування галузі;
д) усі відповіді правильні.
2. Середня забезпеченість житлом в Україні (в м2 загальної площі в розрахунку на одну особу) становить …»
а) 9;
б) 13,65;
в) 18,4;
г) 20,1;
д) 24,5.
3. Санітарна норма (в м2 загальної площі на одного громадянина) в Україні становить …
а) 10;
б) 15;
в) 21;
г) 25;
д) 28.

4. Яка відповідь є помилковою: «Необхідність реформування державної житлової політики обумовлена …»
а) недостатньою підтримкою з боку держави кооперативного та індивідуального житлового будівництва;
б) скороченням обсягів державного фінансування житлового будівництва в зв’язку зі змінами в формуванні державного та місцевих бюджетів, значним падінням платоспроможності населення;
в) збільшенням прошарку високооплачуваної категорії громадян;
г) надмірною монополізацією будівництва, реконструкції та утримання житла;
д) недостатньою законодавчою врегульованістю відносин, які виник­ли в процесі приватизації державного житлового фонду.
5. Основними напрямами державної житлової політики є …
а) кредитно-фінансова допомога з метою сприяння громадянам у будівництві і придбанні власного житла;
б) роздержавлення житлового фонду шляхом його приватизації;
в) створення умов, за яких кожен громадянин вільно, відповід­но до своїх потреб і можливостей може збудувати, придбати у власність або одержати житло в оренду;
г) надання житла на пільгових умовах користування громадянам, які потребують соціального захисту;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.
6. При визначенні потреб в інвестиціях на будівництво житла за рахунок бюджету розраховують такі показники …
а) чисельність населення, яке не має житла;
б) середню вартість 1 м2 загальної площі житла;
в) уведення в дію площі житлових будинків у минулому році;
г) потужність будівельно-монтажних організацій, що споруджують житло;
д) кількість людей, які очікують житло в черзі тривалий час.
7. При визначенні кількості електроенергії, що реалізується населенню, не враховуються як такі, що не мають значення, наступні показники …
а) чисельність жителів, які проживають у населеному пункті;
б) норми необхідного енергоспоживання на одного жителя;
в) рівень використання потужностей електростанцій;
г) якість електроенергії, що відпускається на потреби споживача;
д) утрати енергії.
8. Неефективність діючого порядку приватизації житла полягає в тому, що …
а) громадяни використовують на ці цілі свої приватизаційні папери;
б) зростають позабюджетні фонди місцевих Рад;
в) держава втрачає, а окремі власники отримують право розпоряджатися житлом на свій розсуд;
г) держава більше не утримуватиме житло за рахунок дотацій;
д) усі відповіді неправильні.
9. Індивідуальним сільським забудовникам надається державний пільговий кредит, який по відношенню до вартості споруджуваного житла становить (відсотків) …
а) 100;
б) 90;
в) 80;
г) 70;
д) 50.
10. Серед наведених показників є такі, що не вказують на стан теплозабезпечення, зокрема …
а) потужність тепломережі;
б) обсяг площ будівель, які теплофіковані;
в) коефіцієнт використання теплофікаційних турбін;
г) кількість теплоти, що відпускається на комунально-побу­тові потреби;
д) усі відповіді неправильні.

11. При визначенні обсягу відпуску води споживачам не враховуються як такі, що не мають значення, наступні показники …
а) чисельність людей, які проживають у населеному пункті;
б) продуктивність роботи насосів;
в) рівень їх використання;
г) утрати води в мережі;
д) витрати води на власні потреби насосних станцій.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.