лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Чи потрібна комерціалізація в сучасних умовах розвитку економіки?
2. Чи потрібно прогнозувати розвиток торгівлі та громадського харчування?
3. Чи ефективна приватна торгівля?
4. Що необхідно для підвищення якості торговельного обслуговування населення?
10.8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Комерціалізація торгівлі та громадського харчування оз-
начає …

а) створення самостійних підприємств;
б) збереження у складі галузі об’єктів торгівлі та громадського харчування, що обслуговують підприємства та установи;
в) самостійне функціонування невеликих торгових одиниць;
г) удосконалення діяльності трестів, об’єднань і фірм;
д) розподіл товарів за фондами.
2. Серед функцій управління торгівлею з боку місцевих адміністрацій Указом Президента України не визначені …
а) організація вивчення потреб торгівлі в матеріально-технічних ресурсах та обладнанні;
б) постачання товарів широкого вжитку для забезпечення загальнодержавних потреб;
в) контроль за додержанням нормативно-технічних вимог та правил торгівлі підприємствами торгівлі;
г) сприяння приватизації підприємств і організацій торгівлі;
д) здійснення радіологічного контролю за товарами.

3. На імпортний товар рівень торговельної та постачально-збутової надбавки (націнки) встановлюється до митної вартості товару в розмірі (у відсотках) …
а) 60;
б) 50;
в) 40;
г) 30;
д) 20.

4. Держава в умовах ринкової економіки захищає права споживачів …
а) на рівень та якість споживання відповідно до фізіологічних потреб;
б) на придбання товарів і послуг високої якості;
в) на вільний вибір товарів, робіт і послуг;
г) на отримання інформації, необхідної для прийняття рішення стосовно придбаного товару;
д) на можливість перевірки підприємств торгівлі та громадського споживання.

5. Суб’єкти торговельної та постачальної діяльності формують надбавки (націнки) на реалізовані товари у розмірі до ціни виробника (у відсотках) …
а) 60;
б) 50;
в) 40;
г) 30;
д) 10.

6. Визначення обсягу роздрібного товарообігу не передбачає роз­рахунку таких показників …
а) купівельного фонду населення;
б) обігу по реалізації товарів установам, підприємствам;
в) обігу по продажу товарів поза межами торговельної мережі;
г) прибутку від реалізації товарів;
д) обсягу продаж населенню таких особливих товарів, як палива, лісу, дач тощо.
7. Торгівля — це …
а) сфера обігу товарів на ринку;
б) комплекс підприємств, які спеціалізуються на виконанні торгово-посередницьких операцій, виконуючи двояку функцію: облік вартостей та доведення товарів до сфери споживання, тобто є посередником між товаровиробником і споживачем;
в) персональне пред’явлення товару чи послуги споживачеві з метою здійснення продажу;
г) сукупність матеріальних та нематеріальних характеристик і властивостей, яка пропонується споживачам для задоволення їхніх потреб;
д) чутливість споживачів до зміни цін на продукцію.
8. Основні функції органів місцевого управління торгівлі та громадського харчування — це …
а) аналіз стану торгівлі та громадського харчування, прогнозування їх розвитку на основі вивчення попиту та пропозиції товарів;
б) контроль (через інспекцію торгівлі) за додержанням норм і правил торгівлі, якості та безпечності торгівлі на підприємствах торгівлі та громадського харчування незалежно від форм власності;
в) участь у роботі з приватизації, демонополізації та створення конкурентного середовища в торгівлі та громадському харчуванні;
г) відповіді а, б, в — правильні;
д) відповіді а, б, в — неправильні.
9. Яка відповідь є помилковою: «Основними показниками тор­гівлі та громадського харчування є …»
а) обсяг та структура роздрібного товарообігу;
б) рівень та структура витрат обігу;
в) прибуток та рентабельність;
г) ціна товару;
д) коефіцієнт обіговості коштів.
10. В організації торгівлі та громадського харчування пер-
шочергове значення має вивчення попиту, який розрізняють за
такими видами …

а) реалізований попит, який супроводжується купівлею товарів;
б) незадоволений попит у разі відсутності в даний момент пев­ного товару в продажу;
в) формований попит у разі підготовки товару до вироблення;
г) відповіді а, б, в — неправильні;
д) відповіді а, б, в — правильні.
11. Яке з тверджень є помилковим: «Формування та розвиток попиту населення на товари та послуги визначають різні
фактори …»

а) економічні — розмір ВВП, рівень і структура грошових доходів населення, рівень і співвідношення цін на товари та ін.;
б) соціальні — соціальна структура суспільства, розвиток соціальних фондів, культура споживання, реклама тощо;
в) екологічні — величина допустимих норм викидів і скидів у атмосферу забруднюючих речовин;
г) демографічні — чисельність населення та його склад, чисель­ність і склад сімей, процес міграції населення;
д) природно-кліматичні та національно-історичні умови і традиції.
12. Обсяг роздрібного товарообігу розраховується як …
а) сума купівельного фонду населення та обігу з реалізації товарів підприємствам, установам та закладам за винятком купівлі товарів за межами торговельної мережі;
б) різниця між купівельним фондом населення та обігом з реалізації товарів підприємствам, організаціям та установам і сумою обігу з продажу товарів поза межами торговельної мережі;
в) частка від ділення купівельного фонду населення на середню ціну товару на ринку;
г) добуток обігу з реалізації товарів підприємствам, організаціям та установам на обіг з продажу товару поза межами торговельної мережі плюс інший обіг товарів.
13. Потреба в будівництві нових торговельних підприємств визначається …
а) як фактична наявність мережі підприємств на початок передбачуваного періоду плюс загальна потреба в мережі підприємств та приріст торговельної площі;
б) як різниця між загальною потребою в мережі підприємств і фактичною наявністю мережі на початок передбачуваного періоду з урахуванням очікуваного вибуття підприємств та приросту торговельної площі;
в) як сума приросту торговельної площі за рахунок реконструкції, очікуваного вибуття підприємств у передбачуваний період та фактичної наявності мережі підприємств на початок передбачуваного періоду;
г) як загальна потреба в мережі підприємств (торговельна площа, кіль­кість місць, кількість підприємств) плюс приріст торговельної площі за рахунок реконструкції;
д) як фактична наявність мережі підприємств на початок передбачуваного періоду плюс приріст торговельної площі за рахунок реконструк­ції та очікуване вибуття підприємств у передбачуваний період.
14. Норматив торговельної площі на 1000 міських жителів становить …
а) 170 м2;
б) 180 м2;
в) 195 м2;
г) 210 м2;
д) 225 м2.
15. Норматив місць для підприємств громадського харчування на 1000 жителів становить …
а) 16 місць;
б) 22 місця;
в) 28 місць;
г) 34 місця;
д) 37 місць.

16. Обсяг випуску продукції громадського харчування розраховується як …
а) добуток числа споживачів на кількість страв на людину і на число днів роботи підприємств громадського харчування;
б) сума числа споживачів, днів роботи підприємств і кількості страв на людину;
в) множина кількості страв на людину на прогнозовану чи-
сель­ність споживачів;
г) частка від ділення числа споживачів і кількості страв на людину на дні роботи підприємств громадського харчування;
д) різниця між числом споживачів і днів роботи підприємств громадського харчування на кількість страв на одного жителя.

17. Коефіцієнт еластичності попиту — це…
а) відношення відсотка зміни продукції, яка користується попитом, до початкової ціни;
б) добуток ціни і відсотка зміни продукції, яка користується попитом на ринку;
в) питома вага товарів у загальному обсязі товарних витрат;
г) усі відповіді правильні;
д) усі відповіді неправильні.

18. Яка зі статей балансу грошових доходів і витрат населення належить до витратної частини …
а) оплата праці працівників підприємств та організацій;
б) приріст заощаджень у вкладах;
в) пенсії, стипендії, грошові допомоги;
г) доходи від підприємницької діяльності;
д) надходження від продажу продуктів сільського господарства.
19. Яка зі статей балансу грошових доходів і витрат населення належить до дохідної частини …
а) придбання цінних паперів;
б) пенсії, стипендії, грошові допомоги;
в) перевищення доходів над витратами;
г) приріст заощаджень у вкладах;
д) витрати населення на придбання іноземної валюти.
20. Обсяг роздрібного товарообігу розраховується як …
а) сума грошових доходів мінус нетоварні витрати населення;
б) купівельний фонд населення мінус перевищення доходів над витратами, спрямованими на придбання товарів;
в) купівельний фонд населення, спрямований для купівлі товарів у державній і кооперативній торгівлі з урахуванням закупок населення на базарах і комісійних винагород споживчої кооперації;
г) різниця між купівельним фондом, спрямованим для купівлі товарів у державній і кооперативній торгівлі, і обсягом дрібної оптової торгівлі;
д) обсяг дрібної оптової торгівлі на суму грошових доходів населення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.