лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Обсяг випуску продукції визначається за формулою
Оп = ЧсСД ,
де Чс — число споживачів;
С — кількість страв на людину;
Д — дні роботи підприємств.
Обсяг випуску продукції обґрунтовується розрахунками потужностей кухні і можливостями обідніх залів.
Для вдосконалення громадського харчування необхідно приватизувати його; зміцнювати матеріальну базу; впроваджувати індустріальну технологію; створювати заготівельні підприємства; збільшувати мережу столових у школах, вузах, технікумах, інших місцях роботи; дбати про якість страв; шукати способи виробництва біологічно чистої продукції, допомагаючи природі, брати від неї стільки, скільки вона в змозі дати.
Попит населення тісно пов’язаний зі зміною цін. У цьому випадку розраховують коефіцієнт еластичності попиту відносно зміни ціни за формулою
,
де Зп — відсоток зміни продукції, яка користується попитом;
Ц — початкова ціна.
Коефіцієнт еластичності попиту різний по окремих товарах і залежить від взаємозаміщення, питомої ваги у витратах споживача (чим вища питома вага товарів у загальному обсязі товарних витрат, тим вище буде коефіцієнт еластичності), ступеня першочергової необхідності (на медикаменти цей коефіцієнт невисокий, на коньяк — значний).
Для прогнозування товарного забезпечення роздрібного то-
варообігу велике значення мають прогнози зовнішнього ринку,
зовнішньої торгівлі України, валютного курсу, митної політики держави.
10.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
В умовах переходу до ринкових відносин протягом останніх років основна увага зосереджується на економічній ефективності торгівлі. Показники, які характеризують результати економічної діяльності торгівлі — це роздрібний товарообіг, сума реалізованих торгових націнок (валовий дохід торгівлі), прибуток та його співвідношення з товарообігом, витратами обігу, валовим доходом, основними фондами та оборотними коштами, чисельністю торгових працівників. Ця система показників забезпечує оцінку діяльності торгівлі на всіх рівнях: галузь, регіон, торговельна організація, об’єднання, підприємства. Як відомо, економічна ефективність заснована на принципі отримання максимальних обся-
гів товарообігу, валового доходу та прибутку при найменших ви­тратах.
Статистична інформація свідчить про те, що протягом останніх років торгівля є збитковою галуззю. В цілому по Україні витрати обігу перевищують валовий дохід. Так, на одного працівника торгівлі припадає в середньому трохи більше 3000 грн річного обсягу роздрібного товарообігу. Якщо від річного обсягу роздрібного товарообігу відняти вартість закупівлі товарів, буде очевидним ступінь збитковості торгівлі.
Студентам слід зауважити, що від реалізації товарів у половини торговельних підприємств немає прибутку, але балансовий прибуток у цілому по галузі дорівнює приблизно 5 % роздрібного товарообігу. Він створюється за рахунок позареалізаційних доходів, які є джерелом утримання управлінського і торговельного персоналу торговельних підприємств.
В умовах сьогодення вартість основних фондів та оборотних коштів роздрібної торгівлі у 4 рази перевищує річний обсяг роздрібного товарообігу. В таких умовах важко говорити про ефективність їх використання, про розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази торгівлі.
Останніми роками скорочення купівельної спроможності населення призвело не тільки до спаду роздрібного товарообігу, а й до розвитку різноманітних організаційних форм продажу, за яких населенню пропонуються товари за значно нижчими цінами.
Основні причини великих витрат торговельних підприємств — це високі відсотки ставки за банківський кредит, зростання вартості комунальних послуг, транспортних витрат, необхідність утримання персоналу торговельних підприємств, який є власником основних фондів.
Слід зауважити, що на відміну від економічної соціальну ефек­тивність не завжди можна виміряти кількісно.
Соціальну ефективність доцільно визначати з двох позицій: по-перше, ступенем задоволення потреб населення в товарах і послугах; по-друге, якістю торговельного обслуговування.
Торгівля, яка зараз існує (із великою торговельною націнкою, дорогою продукцією, неможливістю купити товари у кредит, складністю з обміном неякісної продукції та повернення її, невибагливістю асортименту та ін.), не має перспектив для розвитку.
Необхідність державного регулювання торгівлі виникла як наслідок появи негативних диспропорцій у торгівлі, її низької ефективності, з одного боку, і скорочення купівельної спроможності населення, з іншого.
10.4. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ
Вивчаючи це питання, студенти мають знати, що основою для планового регулювання роздрібного товарообігу є насамперед купівельні фонди населення, тобто сума грошових доходів, які мо­жуть бути використані для придбання різних товарів. Купівель­ний фонд населення розраховують на основі балансу грошових доходів і витрат, які хоч і не повністю відображають всієї суми доходів, зокрема натуральних, проте є найбільш дієвим засобом установлення платоспроможного попиту.
На основі балансу визначають загальний розмір грошових доходів населення і суми нетоварних витрат, що служить основою для розрахунку купівельного фонду, який дорівнює різниці між сумою грошових доходів населення і його нетоварних витрат. За допомогою зазначеного балансу планові органи мають можливість установити співвідношення між грошовими доходами і витратами. Виявити структуру витрат і розмір доходів, які спрямовуються на купівлю товарів, тобто платоспроможного попиту населення, і ряд інших соціально-економічних показників. На основі балансу визначається рівень забезпечення населення готівкою грошової маси, задаються основні параметри для розрахунку показника емісії грошей.
Для розробки балансу грошових доходів і витрат використовують дані Міністерства фінансів, Національного банку, Державного комітету статистики України, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, інших позабюджетних державних та сус­пільних фондів, які є учасниками готівкового грошового обігу.
Методика розрахунку окремих статей балансу здійснюється окремо за доходами і витратами. До доходів робітників і службов­ців підприємств і організацій включають фондові доходи населення, одержані за результати праці від державних, кооператив­них, спільних, орендних, акціонерних, приватних, громадських та інших ус­танов і закладів, фондів, прибутків від підприємницької діяльності.
Таким чином, обсяг роздрібного товарообігу державної і кооперативної торгівлі повинен відповідати купівельному фонду населення, скоригованому в зв’язку з переміщенням грошей закупками на колгоспному ринку і в комісійній торгівлі, а також об­сягу запланованого дрібного опту. Розрахунок обсягу роздрібно­го товарообігу наводиться в табл. 10.2.

Таблиця 10.2

РОЗРАХУНОК РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ

№ з/п

Показник

Сума,
млн грн

1

Сума грошових доходів населення

 

2

Нетоварні витрати населення

 

3

Купівельний фонд (п. 1 – п. 2)

 

4

Перевищення доходів над витратами, спрямованими на придбання товарів

 

5

Купівельний фонд з урахуванням перевищення доходів над витратами (п. 3 – п. 4)

 

6

Закупки населення на базарах

 

7

Комісійні винагороди споживчої кооперації

 

8

Купівельний фонд, спрямований для купівлі товарів у державній і кооперативній торгівлі (п. 5 – п. 6 – п. 7)

 

9

Обсяг дрібної оптової торгівлі

 

10

Обсяг роздрібного товарообігу в державній і кооперативній торгівлі (п. 8 – п. 9)

 

10.5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1. Торгівля: сучасний стан та перспективи її розвитку.
2. Сучасний стан громадського харчування та перспективи його розвитку.
3. Проблема підвищення ефективності роздрібної торгівлі.
4. Купівельні фонди населення та методика їх розрахунку.
5. Суть та призначення балансу грошових доходів і витрат населення.
6. Методика розрахунку роздрібного товарообороту.
10.6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Обіг — це економічна форма доведення результатів виробництва до споживачів в умовах товарних відносин.
Ринкова інфраструктура — сукупність організаційно-право­вих форм (кредитна, емісійна, податкова, митна системи, системи комунікації, система страхування підприємництва та ін.) і суб’єктів ринку (підприємства оптової і роздрібної торгівлі, ярмарки і аукціони, різного роду біржі, банки, податкові інспекції, підрозділи митної служби, підприємства зв’язку, рекламні фірми тощо), які забезпечують функціонування ринку.
Товар — це матеріальна або нематеріальна власність, що реалізовується на ринку, яким може бути продукт як фізичної, так і розумової праці, результат послуги, сама здатність до праці, земля і її надра, а також усе, що має споживчу вартість і вартість і може бути обмінено на інший товар (гроші) власником цієї споживчої вартості.
Торгівля — особлива діяльність людей, пов’язана зі здійсненням актів купівлі-продажу, яка є сукупністю специфічних технологічних і господарських операцій, спрямованих на обслуговування процесу обміну.
Оптова торгівля — реалізація товарів, як правило, великими партіями, що передбачає їх подальший перепродаж або переробку.
Роздрібна торгівля — реалізація товарів кінцевому споживачеві, що є завершальною ланкою просування товару у сфері обігу.
Торговельне підприємство — основна ланка сфери обігу, що має господарську і юридичну самостійність, здійснює просування товарів від виробників до споживачів за допомогою купівлі-продажу і реалізовує власні інтереси на основі задоволення потреб людей, представлених на ринку.
Потреби як система характеризуються єдністю особистих і виробничих економічних потреб, за якої особисті потреби є метою суспільного виробництва, а виробничі економічні потреби — засобом її досягнення.
Ринок — це сукупність конкретних економічних відносин і зв’язків між покупцями і продавцями, а також торговельними посередниками з приводу просування товарів і грошей, що відображає економічні інтереси суб’єктів ринкових відносин і забезпечує обмін продуктами праці.
Роздрібний товарообіг відображає обсяг товарної маси (в гро­шовому вираженні), яка переходить у сферу особистого споживання, і характеризує, з одного боку, грошову виручку торгівлі, з іншого, суму витрат населення на купівлю товарів.
Оптовий товарообіг — це продаж товарів торговельними підприємствами іншим підприємствам, що використовують ці товари або для подальшої реалізації, або для виробничого споживання як сировини і матеріалів, або для матеріального забезпечення господарських потреб.
Прибуток від торгової діяльності є результуючим показником господарської діяльності торговельного підприємства і різницею між валовим прибутком і витратами на реалізацію товарів.
10.7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Торгівля як галузь соціальної сфери.
2. Громадське харчування та його необхідність у перехідний період до ринкової економіки.
3. Необхідність прогнозування розвитку торгівлі.
4. Основні показники діяльності громадського харчування.
5. Реформування торгівлі та громадського харчування.
6. Проблеми підвищення ефективності роздрібної торгівлі.
7. Економічні методи регулювання роздрібного товарообігу.
8. Сучасна концепція розвитку торгівлі та громадського харчування.
9. Основні напрями поліпшення торговельного обслуговування населення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.