лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

10.1. СУТНІСТЬ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО
ХАРЧУВАННЯ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ

Студенти повинні знати, що торгівля — це сфера обігу товарів на ринку, включаючи комплекс підприємств, які спеціалізуються на виконанні торгово-посередницьких операцій, виконуючи двояку функцію: облік вартостей (зміна форм вартостей); доведення товарів до сфери споживання, тобто є посередником між товаровиробником і споживачем. Торгівля впливає на споживання ок­ремих соціально-економічних груп населення, структуру особис­того споживання.
Громадське харчування — це підгалузь торгівлі, яка спеці-
алізується на виготовленні продуктів харчування, придатних
до споживання або продажу, і обслуговування процесу споживання.
Основні задачі торгівлі та громадського харчування — досягнення збалансованості попиту та пропозиції на ринку предметів споживання, задоволення попиту споживачів при високій якості обслуговування і мінімальному рівні витрат, пов’язаних із процесом обігу продукції.
Органи місцевого самоврядування, комітети по торгівлі та громадському харчуванні здійснюють:

 • аналіз стану торгівлі та громадського харчування, прогнозування їх розвитку на основі вивчення попиту та пропозиції товарів;
 • контроль за виконанням власниками торговельних підприємств зобов’язань щодо збереження товарного профілю, забезпечення асортименту товарів, у тому числі першої необхідності;
 • участь у роботі з приватизації, демонополізації та створення конкурентного середовища в торгівлі та громадському харчуванні;
 • контроль через інспекцію з торгівлі за додержанням норм та правил торгівлі, якості та безпечності торгівлі на підприємствах торгівлі та громадського харчування незалежно від форм власності;
 • сприяння в організації і проведенні ярмарків з роздрібної торгівлі товарами народного споживання.

Основні показники торгівлі та громадського харчування: обсяг та структура роздрібного товарообігу; рівень та структура витрат обігу; прибуток та рентабельність; коефіцієнти обігу коштів.
Роздрібний товарообіг — один із найважливіших показників соціально-економічного рівня держави. Його обсяг відображає рівень життя населення. Під роздрібним товарообігом розуміють обсяг реалізації товарів і послуг населенню та другим споживачам у грошовому вираженні.
В організації торгівлі та громадського харчування першочергове значення належить вивченню попиту. Під попитом населення розуміють форму виявлення потреби. Платоспроможний попит — це частина потреб населення в товарах і послугах, забез­печених грошовим еквівалентом на визначений період часу. Обсяг попиту визначається сумою грошей, яка є на руках населення і може бути спрямована на закупівлю товарів і послуг. Структура попиту — це розподілений попит на продовольчі та непродо-
вольчі товари, а також за укрупненими товарними групами або ж у детальному асортименті.
Розрізняють такі види попиту, як реалізований — попит, який супроводжується купівлею товарів; незадовільний попит у разі відсутності в даний момент його в продажу. Формувальний — попит на товари ще тоді, коли товар готується до вироблення. Реалізований та незадовільний попит у сумі становлять дійсний попит.
Вивчення попиту здійснюється різними методами. Так, для вивчення реалізованого попиту населення використовується балансовий метод. Цей метод використовується для визначення обсягу та асортименту структури реалізованого попиту. Він заснований на формулі товарного балансу:
Рт = Зтм + Пт – Дв – Зк ,
де Рт — реалізація товарів за період вивчення;
Зтм — залишок товарів на початок періоду;
Пт — поставка товарів за період вивчення;
Дв — документовані витрати товарів, непов’язаних із продажем покупцям;
Зк — залишок товарів на кінець періоду.
Для вивчення незадовільного попиту використовуються коефіцієнти задовільного попиту, які показують ступінь його задоволення на товари достатнього попиту. Якщо цей коефіцієнт менший 1, незадовільний попит розраховується за формулою
Рнп = (1 – K) Пф ,
де K — коефіцієнт задоволення попиту (у відсотках або у відносних числах);
Пф — фактичний продаж за період вивчення.
Формувальний попит вивчають за допомогою таких методів, як виставки-огляди, виставки-продажі, конференції покупців, дегустації, опитування та ін.
Формування та розвиток попиту населення на товари та послуги визначають різні фактори:

 • економічні — величина ВВП, рівень і структура грошових доходів населення, обсяг і склад товарної пропозиції, рівень і співвідношення цін на товари та ін.;
 • соціальні — соціальна структура суспільства, розвиток соц-
  іальних фондів, культура споживання та ін.;
 • демографічні — чисельність населення та його склад, чисель­ність і склад сімей, процес міграції населення;
 • природно-кліматичні та національно-історичні умови, традиції та ін.

10.2. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ
ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Студенти мають знати, що торгівля, як відомо, поділяється на оптову та роздрібну. Оптова — це продаж товарів з метою вироб­ничого використання або для наступного вигіднішого перепродажу. Роздрібна торгівля — це реалізація товарів населенню для остаточного споживання.
В умовах переходу до ринкових відносин однією з найпоширеніших форм організації масової торгівлі є ринки (продовольчі, речові, змішані).
Громадське харчування організовується у формі їдалень, кафе, закусочних та інших пунктів харчування.
У прогнозуванні торгівлі та громадського харчування використовується система показників:

 • обсяг загального товарообігу, в тому числі обігу роздрібної торгівлі, громадського харчування, оптової торгівлі, виручка від реалізації послуг населенню;
 • обсяг продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
 • валовий дохід від господарської діяльності;
 • прибуток від реалізації;
 • товарні запаси в роздрібній торгівлі на кінець року (в млрд грн та днях товарообігу);
 • утрати по заготівлі, збереженню, переробці та реалізації в цілому та за окремими товарами (наприклад, за картоплею та овочами);
 • витрати обігу за видами втрат (на оплату праці, відрахування на соціальні потреби та ін.);
 • середньооблікова чисельність працюючих та ін.

При прогнозуванні обсягу товарообігу враховується обсяг
тор­гівлі, який склався, та фактори, що впливають на обсяг обігу. Найважливішими факторами, які впливають на обсяг роздрібного товарообігу (в торгівлі та громадському харчуванні), є доходи населення та їх розподіл на товарні і нетоварні витрати; платоспроможний попит населення; рівень та динаміка цін.
Обсяг роздрібного товарообігу встановлюється як сума купівельного фонду населення та обігу по реалізації товарів підприємствам, установам та закладам за виключенням купівлі товарів за межами торговельної мережі і розраховується за формулою
Тр = (Фн + Мр) – Ом – Он ,
де Фн — купівельний фонд населення;
Мр — обіг по реалізації товарів підприємствам, установам та закладам;
Ом — обіг по продажу товарів поза межами торговельної мережі;
Он — інший обіг.
Купівельний фонд населення визначається за даними ба­лансу грошових доходів населення шляхом відрахування від загальної суми платоспроможного попиту населення витрат на оплату послуг.
Обіг по реалізації товарів підприємствам, закладам та установам встановлюється за даними про контингент, який обслуговуєть­ся цими закладами, та витрат коштів на харчування за встанов­леними нормами.
Обіг по продажу товарів поза межами торговельної мере-
жі — це купівля товарів у кооперації, колективних господарствах, колгоспному ринку. Це продаж населенню палива, лісу, дач тощо. Розмір цих продажів визначається за аналізом звітних матеріалів та факторів, які можуть впливати на продаж у майбутньому.
При прогнозуванні структури товарообігу враховується значна кількість факторів, таких як обсяг і структура товарної пропозиції; норми потреб найважливіших видів продовольчих та непродовольчих товарів у розрахунку на душу населення або на сім’ю; структура населення за статтю, віком, характером зайнятості, місцем проживання; розподіл населення по містах і селах, по різних природно-кліматичних зонах; розподіл доходів за групами населення; рівень та співвідношення цін на окремі види товарів і їх динаміка тощо.
Структура товарообігу — це співвідношення у продажу товарів за групами, зокрема продовольчих і непродовольчих, яка визначається з прогнозних оцінок структури попиту населення на товари.
При прогнозуванні обсягу та структури роздрібного товарообігу використовуються матеріальні баланси товарів (муки, круп, олії, риби, цукру, тканин, взуття, меблів), які складаються з двох частин: прибуткової (перехідні запаси, виробництво, імпорт) і витратної (ринковий фонд, промислова переробка, промислове споживання, потреби держбюджетних організацій, громадських установ, експорт, запаси, інші споживачі).
Потребу в новому будівництві торговельних підприємств визначають за формулою
Пн = По – Н + В – Пр ,
де По — загальна потреба в мережі підприємств (торговельна площа, кількість місць, кількість підприємств);
Н — фактична наявність мережі підприємств на початок передбачуваного періоду;
В — очікуване вибуття підприємств у передбачуваному пе­ріоді;
Пр — приріст торговельної площі або числа місць на діючих підприємствах за рахунок їх реконструкції.
Загальна потреба в мережі підприємств на кінець передбачуваного періоду визначається відповідно до розрахункових нормативів і чисельності населення в цей період.
Показники діяльності громадського харчування — це обсяг товарообігу громадського харчування і обсяг випуску продукції. У свою чергу обсяг товарообігу громадського харчування — це виручка від продажу населенню продукції власного виробництва і покупних товарів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.