лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

9.4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1. Культура як галузь соціальної діяльності.
2. Сучасна концепція розвитку культури в Україні.
3. Проблеми державного регулювання культури.
4. Складові елементи галузі «культури».
9.5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Відвідуваність видовищного підприємства — показник чисельності глядачів на спектаклі, концерті, визначається за кількістю проданих квитків.
Кіноустановка (кінотеатр) — комплекс обладнання для демонстрації кінофільмів, розрізняють стаціонарні, апаратура яких постійно змонтована в спеціально обладнаному приміщенні (кінотеатр, установа культури клубного типу), і пересувні, апаратура яких встановлюється лише на час показу кінофільмів.
Концертні організації — установи, що займаються організацією концертної діяльності (філармонії, концертні об’єднання, концертні зали), і самостійні колективи (музичні, хорові, танцювальні), а також ті що перебувають на самостійному балансі і є юридичними осо-
бами.
Культура — специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної і духовної праці, в системі соціальних норм і закладів, у духовних цінностях, у сукупності відносин людей із природою і між собою.
Масові (публічні) бібліотеки — загальнодоступні бібліотеки, які дають можливість користуватися їх фондами всім верствам населення без обмежень незалежно від рівня освіти, спеціальності, віросповідання й інших ознак.
Місткість видовищного підприємства характеризують два показники: загальна місткість (число всіх посадочних місць, в тому числі службові) і комерційна місткість (число місць, що надходять у продаж, без службових).
Музей— науково-дослідна і культосвітня установа, яка здійснює комплектування, облік, зберігання, дослідження і популяризацію пам’ятників історії і культури і природних об’єктів.
Парк культури і відпочинку — комплексна, багатофункціональна установа культури, що є природною і культурно-рекреаційною територіальною міською (селищною, сільською) освітою, яка орга-
нізовує культурно-досугову і фізкультурно-оздоровчу роботу серед населення.
Професійний театр (театр-студія) — творчий колектив театраль­ного мистецтва, що є юридичною особою і має у своєму складі професійну трупу, що перебуває на самостійному балансі. Театри поділяються на театри опери і балету, музичні, музично-драматичні, драматичні, дитячі, юного глядача і інших жанрів.
Установа культури клубного типу — культосвітня установа, до якої відносять клуб, будинок культури, будинки творчих працівників, учителя, центри дозвілля, автомобільні клуби, плавучі культбази тощо, які організовують дозвілля населення, діяльність колективів самодіяльної народної творчості і інших клубних формувань.
Установи відпочинку — оздоровчі установи з більш або менш регламентованим режимом, призначені для відпочинку практично здорових людей, розташовані, як правило, в межах курортів, лікувально-оздоровчих місцевостей, у приміських зонах.
Установи туризму — туристські бази, готелі, мотелі, кемпінги, туристські села тощо.
Фізична культура і спорт — система фізичної культури, сукупність різних форм діяльності, здійснюваних з метою фізичного виховання населення.
Цирк — видовищне підприємство, що має у своєму розпорядженні будівлю з ареною (манежем), де даються циркові вистави колективом циркових артистів, що періодично змінюються.
Число читачів бібліотек — загальне число читачів, які користуються бібліотекою.
Читаємість — показник, що характеризує інтенсивність використання бібліотечного фонду читачами, який визначається відношенням річної книговидачі до чисельності читачів бібліотек
9.6. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

РЕФЕРАТИ

1. Культура — тенденції і проблеми розвитку в Україні.
2. Державне регулювання суспільних відносин у сфері куль­тури.
3. Програми розбудови культури і мистецтва в Україні.
4. Державна програма впровадження української мови.
5. Фінансування культури в умовах перехідного періоду до ринкової економіки.
6. Матеріально-технічне забезпечення галузі «культура».

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Відродження і розвиток культури української нації.
2. Основні важелі регулювання суспільних відносин у сфері куль­тури.
3. Необхідність прогнозування розвитку культури та мистецтва.
4. Соціальний захист працівників культури та мистецтва.
9.7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Реалізація державної політики в галузі культури перед-
бачає …

а) розробку державних програм розвитку культури та її фінансування;
б) установлення державних замовлень на випуск літератури і товарів мистецтва;
в) розробку і впровадження нормативів культурного обслуговування населення;
г) забезпечення виробництва спеціального обладнання для закладів культури;
д) усі відповіді правильні.
2. Які проблеми не є об’єктом державної політики в галузі культури …
а) відродження культури національних меншин;
б) сприяння розвитку нетрадиційних форм мистецтва;
в) надання певним закладам культури статусу національних;
г) створення фондів розвитку культури за кордоном;
д) усі відповіді неправильні.
3. Державне регулювання розвитку преси передбачає …
а) звільнення від податків на послуги з доставки газет та жур-
налів;
б) покриття з бюджету витрат редакцій газет та журналів;
в) регулювання тарифів і послуг зв’язку;
г) покриття витрат редакцій місцевої преси;
д) фінансування розвитку вітчизняної паперової промисловості.
4. Обсяг інвестицій на розвиток культури визначають, спираючись на використання таких показників …
а) місткості культурних закладів;
б) нормативів питомих інвестицій;
в) обсягу інвестицій на модернізацію діючих об’єктів культури;
г) усі відповіді правильні;
д) правильні відповіді — а, б.
5. Серед завдань культурного відродження в плані розвитку культури виділяються …
а) розширення культурної інфраструктури;
б) проведення фундаментальних досліджень у галузі культури;
в) відтворення і охорона культурного середовища;
г) естетичне виховання дітей та юнацтва;
д) усі відповіді правильні.
6. Матеріально-технічне забезпечення сфери культури передбачає …
а) створення виробничої бази з випуску інструментів, техніки, матеріалів;
б) стимулювання державного виробництва цієї продукції;
в) розвиток мережі спеціалізованих виробництв;
г) усі відповіді правильні;
д) усі відповіді неправильні.
7. В умовах радикальних економічних перетворень у галузі культури і мистецтва необхідне державне регулювання суспільних відносин, яке передбачає …
а) державне сприяння розвитку бібліотек, упровадженню новітніх технологій обслуговування читачів, комп’ютеризації, створення електронних каталогів, інтеграції у світову бібліотечну систему;
б) державну підтримку інтелігенції та її ролі в суспільстві в боротьбі проти безкультур’я;
в) законодавчі гарантії збереження і плідного використання національних культурних цінностей;
г) державне сприяння збереженню й розвитку народної культури — відродженню народної творчості, художніх промислів і ремесел, створенню фольклорно-етнографічних ансамблів;
д) усі відповіді правильні.

8. Яке з тверджень є помилковим: «Основні функції державних органів у сфері культури полягають у тому, щоб …»
а) забезпечувати реалізацію політики держави у сфері культури та мистецтва;
б) здійснювати розробку державних програм розвитку культури та їх фінансування;
в) забезпечувати підготовку кадрів, створювати необхідну мережу державних навчальних закладів, науково-дослідних установ та стимулювати розвиток наукових досліджень з проблем культури;
г) розробляти і забезпечувати впровадження науково обґрунтованих суспільно необхідних нормативів культурного обслуговування населення різних регіонів України, матеріальних і фінансових норм забезпечення закладів культури;
д) усі відповіді правильні.

9. Міністерство культури України виконує такі основні функції …
а) сприяє задоволенню духовних потреб членів суспільства, розвиткові свободи творчості;
б) створює і сприяє ефективному функціонуванню бюджетних і позабюджетних фондів у сфері культури;
в) забезпечує державну підтримку професійного мистецтва;
г) створює умови для збереження і розвитку української куль-
тури та культури всіх національностей, які проживають на території України;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.

10. Яка відповідь є помилковою: «Найважливішими факторами, що впливають на кількість закладів культури, є …»
а) чисельність населення держави;
б) характер його розселення по території;
в) кількість міст різної чисельності та сільських населених пунктів;
г) матеріальне забезпечення населення;
д) склад і структура населення за різними ознаками — віковою, професійною, соціальною.
11. Одним із найважливіших показників ефективності роботи театральних колективів є показник відвідування (завантаження) залів для глядачів, який розраховується …
а) як добуток кількості відвідувачів за рік на місткість театрів;
б) як відношення фактичної кількості відвідувань до макси-
маль­но можливої;
в) як добуток кількості вистав за рік на місткість театрів;
г) як сума кількості відвідувачів за рік та кількості вистав за рік;
д) як різниця між кількістю відвідувань за рік і кількістю вистав
за рік.

12. Фінансування культури здійснюється на нормативній основі за рахунок …
а) державного бюджету;
б) місцевих бюджетів;
в) коштів підприємств, організацій, громадських об’єднань;
г) пенсійного фонду;
д) відповіді а, б, в — правильні.

13. Держава гарантує необхідні асигнування на розвиток культури в розмірі (у відсотках) … від національного доходу
а) 3;
б) 5;
в) 8;
г) 6;
д) 15.

Розрахункове завдання № 1

Обчислити рівень кінофікаціїї міст і сіл держави і додаткову потребу в глядацьких місцях (у розрахункових одиницях) по стаціонарних кіноустановках.
Вихідні дані:
1. Чисельність населення держави в базисний рік становила 22 435 000 осіб, у тому числі міського 16 413 000 осіб. У прог-
нозному році вона зросте до 25 791 000 осіб, у тому числі міського до 21 010 000 осіб.
2. У базисний рік у стаціонарних міських кіноустановках середньорічна кількість розрахункових місць досягне 144 218.
3. У прогнозному році рівень кінофікації міст підвищиться проти базисного на 6,4 %.
4. Відповідно до встановленого режиму кількість екрано-днів роботи міських кіноустановок у прогнозному році дорівнює
360 при 8 сеансах у день; коефіцієнт заповнення залу для гля­дачів 0,7.
5. У базисний період сільські населені пункти обслуговували 13 506 кіноустановок.
З урахуванням абсолютного зменшення чисельності сільського населення, а також заходів щодо підвищення рівня його кінообслуговування число жителів на одну кіноустановку знизиться в прогнозному періоді порівняно з базисним на 22 %.

ТЕМА 10. ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

10.1. Сутність торгівлі, громадського харчування та їх організація
10.2. Прогнозування розвитку торгівлі та громадського харчування
10.3. Ефективність роздрібної торгівлі
10.4. Регулювання роздрібного товарообігу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.