лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

11. Потреба в збільшенні кількості місць у дитячих дошкільних закладах у прогнозованому році розраховується …
а) як сума прогнозованого контингенту дітей, наявних місць у дошкільних закладах на початок прогнозованого періоду та очікуваного вибуття місць у прогнозованому періоді;
б) як різниця між прогнозованим контингентом дітей та наявними місцями у дошкільних закладах на початок прогнозованого періоду і очікуваним вибуттям місць у прогнозованому періоді;
в) як добуток прогнозованого контингенту дітей на кількість наявних місць у дошкільних закладах і на очікуване вибуття місць у прогнозному році;
г) як частка від ділення прогнозованого контингенту дітей на кількість наявних місць і на очікуване вибуття місць у прогнозному періоді;
д) як кількість наявних місць мінус очікуване вибуття місць плюс прогнозований контингент дітей.
12. Яке з тверджень є помилковим: «Обсяг капітальних вкладень на розвиток і спорудження об’єктів освіти можна розрахувати …»
а) як розмір передбачуваного введення в дію об’єктів на питому вагу витрат на одиницю потужностей, що будуть введені в дію;
б) як розмір передбачуваного введення в дію об’єктів плюс буді-
вельний заділ;
в) як питома вага витрат на одиницю потужностей, що будуть уведені в дію на розмір перспективного завдання з розширення мережі об’єктів народної освіти;
г) як добуток перспективного завдання з розширення мережі об’єктів народної освіти і розміру передбачуваного введення в дію об’єктів на питому вагу витрат на одиницю потужностей, що будуть уведені в дію плюс розмір будівельного заділу;
д) як частка від ділення перспективного завдання з розширення мережі об’єктів народної освіти на питому вагу витрат на одиницю по-
тужностей, що будуть введені в дію.

13. На основі контингенту учнів можна визначити необхідну потребу в мережі шкіл або кількість класних кімнат на прогнозований період …
а) як частку від ділення контингенту учнів школи на добуток коефіцієнта змінності на кількість дітей у класі;
б) як частку від ділення контингенту учнів школи на норматив наповненості класів;
в) як суму кількості дітей у класі та контингенту учнів у першій зміні;
г) як добуток коефіцієнта змінності на контингент учнів школи;
д) як частку від ділення контингенту учнів школи на коефіцієнт змінності.

14. Для визначення загальної потреби в спеціалістах необхідно мати дані …
а) про обсяги виробництва;
б) про чисельність працюючих;
в) про рівень продуктивності праці;
г) про впровадження нової техніки і наукової організації праці, розвиток науки, культури, сфери обслуговування;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.
15. Додаткова потреба в спеціалістах на прогнозований період визначається …
а) як різниця між потребою в спеціалістах на кінець базисного періоду і кількістю спеціалістів на початок базисного року з урахуванням заміни природного вибуття дипломованих спеціалістів і заміну практиків, які працюють на посадах спеціалістів;
б) як сума спеціалістів на початок базисного періоду та практиків, які працюють на посадах спеціалістів;
в) як сума спеціалістів на початок базисного періоду, практиків, які працюють на посадах спеціалістів, і кількістю заміни дипломованих спеціалістів унаслідок природного їх вибуття;
г) усі відповіді правильні;
д) усі відповіді неправильні.

16. Яка з відповідей є помилковою: «Фінансування державних навчально-виховних закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів …»
а) державного бюджету;
б) місцевих бюджетів;
в) галузей народного господарства;
г) галузевих науково-дослідних інститутів;
д) державних підприємств і організацій.

17. Держава повинна забезпечувати бюджетні асигнуван-
ня на розвиток освіти в розмірі (у відсотках) до національного до-
ходу …

а) 8,6;
б) 9,3;
в) 10,0;
г) 7,4;
д) 15,0.

18. Яка відповідь є помилковою: «Додатковими джерелами фінансування розвитку освіти є …»
а) дотації місцевих Рад народних депутатів;
б) валютні надходження;
в) кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані навчально-виховним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
г) кошти державних підприємств;
д) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання.

Розрахункове завдання № 1

Розрахувати додаткову потребу держави в класних приміщеннях у прогнозованому навчальному році.
Вихідні дані:
1. Чисельність учнів у загальноосвітніх школах держави становила в базисному році 5 278 000 осіб.
2. Розрахункова кількість випускників середньої школи становить 428 400 осіб.
3. Число вибулих із різних причин з перших класів, а також число дітей віком 7 років і старше, які не навчаються з різних причин у школі, становитиме в базисному році 17 900 осіб.
4. Чисельність дітей, яким на початок навчального року випов­нюється 6 років, становитиме 643 700 осіб.
5. Відповідно до прогнозів розвитку професіонально-технічної і середньої спеціальної освіти, з числа випускників дев’ятих та одинадцятих класів у профтехучилища і технікуми повинно бути прийнято 205 300 осіб.
6. Середня чисельність учнів у класі становитиме в прогнозному навчальному році 35 учнів.
7. Із загальної кількості учнів 95 % навчатимуться в першій зміні.
8. Кількість класних кімнат в базисному навчальному році становила 112 769.

Розрахункове завдання № 2

Визначити по міністерству додаткову потребу у фахівцях із вищою та середньою спеціальною освітою на прогнозний період та план прийому у вищі навчальні заклади.
Вихідні дані:
1. Відповідно до завдань щодо зростання обсягу виробництва і продуктивності праці чисельність працюючих по міністерству становила в базисному році 9 528 000 осіб, повинна збільшитися в прогнозному році на 2,9 %.
2. Питома вага посад, що підлягають заміщенню дипломованими фахівцями, в загальній чисельності працюючих повинна, згідно з розрахунками, зрости з 14,6 % в базисному році до 16,1 % в прогнозному.
3. У базисному році із загальної кількості посад, що підлягають заміщенню фахівцями, 38,3 % припадає на частку фахівців із вищою освітою, в прогнозному році питома вага цієї категорії працюючих підвищиться на 1,4 %.
4. Природне і механічне вибуття фахівців, розраховане за даними минулих років, становить 2,9 % їх чисельності в прогнозному році.
5. Із сумарної додаткової потреби у фахівцях із вищою освітою 87 % припадає на випускників вузів із п’ятирічним терміном навчання.
6. За даними минулих років коефіцієнт випуску з V курсу
дорівнює 0,991; коефіцієнт переводу з IV курсу — 0,988; з ІІІ — 0,980; з ІІ — 0,977; з І — 0,970.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.